Regulament

Regulament

Regulamentul Concursului Național „NOI ŞI CHIMIA?!”  2024

 1.             Prezentare generală

Concursul Național „NOI ŞI CHIMIA?!” – se desfășoară cu respectarea prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului Nr. 3035/10.01.2012, cu completările si modificările ulterioare.

Concursul  Național „NOI ŞI CHIMIA?!” are ca obiective stimularea și dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală. Are loc în luna mai în fiecare an începând din 1996. S-a ales această perioadă pentru concurs tocmai pentru a menține trează dorința pasionaților de concursuri școlare.

Concursul Național „NOI ŞI CHIMIA?!” este cuprins în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare – 2024, fără finanțare M.E. cu numărul 24750/ 29.01.2024 și se organizează pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a.  Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ din învăţământul de stat, particular și cel confesional.

Programele pentru concurs sunt prezentate în  anexa 1.

II.               Participarea și selecţionarea  elevilor

II.1.   Etapa judeţeană/municipiul București

Concursul se adresează elevilor din clasele  a VII-a și a VIII-a şi se desfăşoară între echipe formate din 3 elevi pe nivel de clasă.

Un profesor poate participa cu câte echipe consideră că sunt pregătite pentru concurs, dar nu mai mult de 3 pentru un nivel de clasă. Selecţia participanţilor la concurs se face de către cadrul didactic coordonator al echipei, pe baza rezultatelor obţinute  la clasă şi alte concursuri şcolare.

In fiecare judeţ pot exista criterii suplimentare de selecţie pentru înscrierea elevilor, care să conducă la creşterea calităţii concursului. Pentru a cunoaşte aceste criterii suplimentare este necesar să luaţi legătura cu coordonatorul judeţean de concurs şi/sau inspectorul de specialitate. Etapa județeană se poate organiza dacă se înscriu în concurs elevi  de la cel puțin 5 școli diferite.

Înscrierile pentru faza judeţeană se fac  în perioada 15 aprilie_8 mai 2024 prin completarea unui  formular de înscriere de către cadrul didactic coordonator.

Formularul de înscriere se va completa online accesând site-ul concursului la adresa: http://www.noisichimia.concurschimie.ro

Veți primi, imediat după înscriere, un e-mail cu Cererea de înscriere, completate CONFORM DATELOR FURNIZATE de dumneavoastră. TREBUIE să verificați dacă ați furnizat date corecte, pentru că ele vor fi sursa pentru documentele oficiale ale Concursului (Dacă sunt erori, vă rugăm să reveniți la formular pentru o nouă înscriere-CORECTĂ).

Pentru definitivarea  înscrierii, cererea de înscriere, primită pe adresa de email a profesorului de chimie care a făcut înscrierea, completată şi înregistrată la secretariatul şcolii participante, se va trimite scanată/pozată, la adresa de Email: noi.si.chimia@gmail.com, indiferent de judeţul din care este şcoala participantă, urmând indicaţiile precizate în emailurile răspuns la înscriere.

O înscriere este validată dacă s-au înscris elevii online şi s-a trimis o copie a cererii la adresa indicată.

Înlocuirea elevilor în echipa de concurs nu este acceptată decât dacă comisia de organizare din Oradea a fost informată înaintea concursului printr-un mesaj scris, trimis pe emailul concursului: noi.si.chimia@gmail.com.

Înscrierea elevilor în concurs şi neparticiparea la acesta, fără a informa în timp util Coordonatorul Judeţean de concurs şi comisia de organizare din Oradea, prin mesaj scris la adresa de email a concursului:  noi.si.chimia@gmail.com, atrage după sine eliminarea școlii din viitoarea ediţie a concursului.

Pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, echipa de proiect din Oradea, centralizează cererile de înscriere şi trimite, în fiecare judeţ, şcolii desemnate ca Centru Judeţean de Concurs, toate informatiile/materialele necesare desfăşurării concursului. CJC pune la dispoziţia participanţilor materialele trimise de comisia națională în format electronic.

În anul şcolar 2023-2024, în 28 mai 2024 se va desfăşura etapa judeţeană a concursului în şcoala denumită Centru Judeţean de Concurs din fiecare judeţ  înscris la concurs. În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea.

În 28 mai 2024 se va desfășura concursul pentru clasa a VII-a și a VIII-a pentru elevii înscriși în anul școlar 2023-2024.

Diplomele elevilor se vor trimite în timp util, astfel încât elevii să intre în posesia lor în anul școlar în curs.

În termen de 3 zile de la data desfăşurării concursului, după ce vor primi validarea premiilor județene, se va afişa la avizierul unităţii de învăţământ (Centrul Judetean Concurs) lista elevilor premiați și calificaţi pentru etapa natională.

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiţia de a acumula cel puţin 50 puncte

II.2.  Etapa națională

La etapa națională a Concursului se califică, din fiecare judeţ/ municipiul Bucureşti, toate echipele care au participat la faza judeţeană şi au obţinut Premiul I respectiv au acumulat 90-100 puncte. Etapa națională a concursului se va desfășura în 11 iunie 2024, în centrul judetean de concurs al fiecarui județ în care sunt elevi calificați.

Pentru realizarea clasamentului național lucrările elevilor se vor scana imediat după susținerea probei și se vor corecta în aceeași zi atât în centrul judetean de concurs cât și în Oradea.  în Oradea, unde se vor recorecta, după aceleaşi principii de evaluare, de către profesori care vor fi membri în comisia de evaluare națională.

După corectarea lucrărilor se vor valida rezultatele, în baza căruia se vor emite diplomele.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi  Menţiunipână la limita 10% din promovaţii la faza națională. La punctaje egale se acordă acelaşi premiu.

III.       Elaborarea subiectelor

III.1.  Etapa judeţeană/a municipiului București

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru concurs vor fi elaborate de un grup  de lucru format din profesori cu experiență, având ca obiective  evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.

Subiectele sunt unice, pe clase și vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie la nivelul claselor din concurs.

Subiectele vor fi redactate în limba română și traduse în limbile minorităţilor elevilor care s-au înscris în concurs.

Responsabilitatea corectitudinii subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare este a grupului de lucru.

Subiectele și baremele vor fi postate pe Site-ul Concursului. Accesul la subiecte în Centrele Județene de Concurs îl va avea doar profesorul coordonator județean, în baza unei parole de acces, pe care o va primi în dimineaţa zilei de concurs. El va descărca, va multiplica subiectele și le va introduce în plicurile pregătite pentru fiecare echipă participantă la concurs.

III.2.  Etapa natională

Pentru etapa națională, subiectele vor fi elaborate de profesori care nu au elevi în concurs, având aceleași obiective, dar un grad de dificultate mai ridicat.

.

 1.       Desfășurarea Concursului

Etapele concursului se vor desfășura la data stabilită, începând cu ora 12.00.

De buna desfăşurare şi organizare a Concursului Național de Chimie Gimnaziu „NOI ŞI CHIMIA?!” va răspunde în mod direct coordonatorul și inițiatorul concursului, prof. Crăciun Rodica  împreună cu comisiile de organizare și evaluare județene/a municipiului București și comisia de organizare și evaluare pentru etapa națională a Concursului.

La nivelul fiecărui  județ  va  exista o Comisie de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti având, de regulă, următoarea componenţă:

a) preşedinte: inspectorul școlar general, inspectorul şcolar general adjunct;

b) preşedinte executiv: inspectorul şcolar de specialitate,

c) vicepreşedinte: directorul Centrului Județean de Concurs sau directorul adjunct;

d) secretar: coordonatorul județean al proiectului;

e) membri:

-profesori asistenți (profesori de chimie sau alte specialităţi) proporţional cu numărul elevilor participanţi.

-profesori evaluatori (La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, care are elevi înscriși în Concurs, va fi desemnat un cadru didactic care va pregăti, va însoţi elevii la  concurs și va participa la evaluarea lucrărilor).

În judeţul Bihor, va exista  Comisia de organizare, evaluare și elaborare-traducere a subiectelor pentru Concursul național „ Noi și chimia?!”,

– Subcomisia de organizare și desfăşurare

– Subcomisia de elaborare-traducere a subiectelor

– Subcomisia de evaluare pentru etapa judeţeană și  pentru etapa națională

Propunerile cu membrii comisiilor vor fi înaintate în timp util Inspectoratului Județean Bihor, pentru   întocmirea documentelor necesare bunei organizări a proiectului/concursului.

Unitățile de învățământ, Centrele Județene de Concurs, în care se va desfășura etapa județeană/a municipiului București vor fi stabilite în baza acceptării realizării unui acord de parteneriat, încheiat cu Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea, cu  acordul inspectorului  școlar de specialitate din județul respectiv.

În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea.

Elevii vor avea la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor 2 ore din momentul în care au primit subiectele de concurs.

La Concursul  Național „NOI ŞI CHIMIA?!” accesul elevilor în sala de concurs  se va face începând de la  ora 11:30 până la ora 11:50.

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu  orice fel de materiale informative:   manuale,  culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs,  cu telefoane mobile. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

Elevii vor avea la dispoziţie Anexe cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor, puse la dispoziţia lor de către Comisia de organizare din CJC/Comisia națională.

În timpul concursului, membrii echipei vor colabora și vor prezenta un singur răspuns, redactat pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat și ciornele le vor primi  împreună cu Anexele cu Sistemul Periodic și Caracteristicile atomilor. Elevii vor folosi o filă nouă pentru fiecare subiect, pot redacta față/verso, cu pix de culoare albastră.

Lucrările  se secretizează.

Coordonatorul județean se asigură că fiecare echipă a primit toate materialele necesare, a înțeles modalitatea de redactare a răspunsului înainte de distribuirea plicului cu subiectele. După epuizarea timpului elevii predau lucrarea și toate materialele primite, folosite sau nu.

La faza judeţeană lucrările se vor corecta în Centrul Județean de Concurs. Corectarea lucrărilor se va realiza, pe subiecte, de către 2 profesori evaluatori imediat după preluarea lucrărilor. Evaluarea lucrărilor se va înregistra prin completarea borderourilor de notare.

Profesorul coordonator județean, primește borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media celor două punctaje acordate  pentru subiectul  respectiv, iar media va fi şi punctajul final acordat echipei  respective,  pentru subiectul respectiv.

Coordonatorul județean adună borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, pentru subiectul respectiv. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul  acordat subiectului, conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai  mare  de  5%  la  evaluarea  subiectului  respectiv, coordonatorul județean mediază între cei doi evaluatori. Dacă diferența se menține, coordonatorul județean va reevalua subiectul împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de coordonator și cel al profesorului  care  a  evaluat  cu  cel mai  apropiat  punctaj  de  cel  al coordonatorului.

Punctajul total al lucrării fiecărei echipe se va calcula prin însumarea mediilor punctajelor obţinute la fiecare subiect din proba de concurs. Punctajele se trec pe lucrări.

Lucrările vor fi corectate în conformitate cu baremele stabilite de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor și baremelor și verificate de comisia de evaluare din fiecare județ. Toţi profesorii coordonatori ai echipajelor, care au pregatit elevii prezenţi  la concurs,  vor face parte din comisia de evaluare. După corectare, lucrările se deschid și se întocmește clasamentul județean.

Pentru transparenţă şi pentru o ierarhizare reală a valorilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei elevilor pregătiți de el, înainte de a se face clasamentul județean. Orice situație cu eventuale diferenţe de punctaj va fi mediată de coordonatorul județean.

Clasamentul judeţean se transmite echipei de proiect din Oradea până la ora 18, în format electronic.

Lucrările vor fi trimise echipei de proiect de la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea, în ziua concursului, prin curier. Pentru buna desfășurare a concursului lucrările trebuie sa ajungă la comisia din Oradea, cel târziu  în cursul zilei de joi.

În 11 iunie 2024, în centrul judetean de concurs al fiecarui județ în care sunt elevi calificați la etapa națională a concursului, (care au acumulat 90-100 puncte) se va organiza o etapă nouă, după aceleași principii. Elevii vor susține o probă de concurs  cu durata de 2 ore.

Pentru realizarea clasamentului national lucrările elevilor se vor scana imediat după susținerea probei și se vor corecta în aceeași zi atât în centrul judetean de concurs cât și în Oradea, unde se vor recorecta, după aceleaşi principii de evaluare, de către profesori care vor fi membri în comisia de evaluare națională, iar medierea eventualelor diferențe de punctaj o va realiza coordonatorul national.

Clasamentul  national, îl va realiza echipa de proiect de la Colegiul  Național „Iosif Vulcan” Oradea  după reevaluarea lucrărilor, în maxim 10 zile de la data desfășurării concursului. Acesta se va publica pe site-ul concursului http://www.noisichimia.concurschimie.ro

Profesorii și elevii, vor avea la dispoziție subiectele și baremele de evaluare şi notare (vor fi postate pe site-ul concursului) şi pot verifica împreună modul în care au rezolvat subiectele, pentru a conștientiza unde trebuie îmbunătățită pregătirea pentru a avea rezultate mai bune la concursurile următoare.

 1.          Depunerea și rezolvarea contestaţiilor

Nu există o etapă dedicată contestațiilor. Profesorii îndrumători sunt obligați să participe la evaluarea lucrarilor. După corectarea lucrărilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiți de ei, înainte de elaborarea clasamentului județean. În cazul în care  se constată că unele subiecte nu au fost evaluate conform baremului, profesorii îndrumători vor sesiza Coordonatorul județean de concurs, care va verifica evaluarea lucrării, împreună cu profesorii care au evaluat, în prezența profesorului îndrumător. Punctajul acordat lucrării este cel obținut în urma acestei evaluări.

 1.       Clasamentul final şi premiile

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III  şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiția de a acumula cel puțin  50 puncte.

Echipele care au obținut Premiul I, au acumulat 90-100 puncte, vor fi considerate  promovate la etapa superioară.

La etapa națională  a concursului se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi Menţiuni – până la limita 10% din promovaţii la faza națională.

În cazul egalității de punctaj, se vor acorda premii egale.

Fiecare elev şi profesor coordonator  va primi diplomă de participare şi/sau vor  fi premiaţi în funcţie de rezultatele obţinute.

Rezultatele concursului vor fi promovate prin site-ul şcolii noastre: www.cnivor.ro, site-ul Concursului: www.noisichimia.concurschimie.ro, site-ul ISJ Bihor: www.isjbihor.ro.

Lista cu elevii participanţi la concurs şi rezultatele lor vor fi transmise inspectorului şcolar de specialitate din judeţele participante.

VII. Dispoziţii finale

Profesorii care participă la buna desfăşurare a concursului în toate etapele lui sunt profesori voluntari, care pun la dispoziţia evenimentului timpul, corectitudinea, priceperea şi dăruirea lor astfel încât numărul elevilor atraşi de chimie să fie cât mai mare.

Coordonator concurs,

                                                                                              prof. Crăciun Rodica

Anexa Nr.1    TEMATICA CONCURSULUI-„Noi şi chimia!?”

Subiectele vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie aprobată prin OM nr. nr. 3393 / 28.02.2017

CONŢINUTURI pentru clasa a VII-a,

Chimia, știință a naturii

Materie. Substanță. Substanțe anorganice și substanțe organice.

Fenomene fizice și fenomene chimice.

Proprietăți fizice și proprietăți chimice.

Substanță pură și amestecuri de substanțe (amestecuri omogene și eterogene).

Puritatea substanțelor.

Metode de separare a amestecurilor omogene: cristalizare și distilare.

Metode de separare a amestecurilor eterogene: decantare și filtrare.

Aerul. Apa. Solul

Aerul-amestec omogen. Compoziția aerului. Arderea-fenomen chimic. Poluarea aerului.

Apa. Apa în natură. Apa potabilă-condiţii de calitate a apei potabile. Apa distilată.

Rolul apei în organism.

Soluții apoase. Dizolvarea. Factorii care influențează dizolvarea.

Concentrația procentuală de masă.

Solul-amestec eterogen. Compoziția solului.

Laboratorul de chimie

Aparatură și ustensile utilizate în laboratorul de chimie.

Protecția propriei persoane și a mediului înconjurător în timpul efectuării

experimentelor în laborator.

Atomul

Structura atomului. Număr atomic. Număr de masă.

Element chimic. Simbol chimic. Izotopi. Masă atomică.

Învelișul de electroni.

Repartizarea electronilor pe straturi pentru primele 20 de elemente din Tabelul Periodic.

Tabelul Periodic al elementelor

Structura Tabelului Periodic (grupe și perioade).

Relația dintre structura învelișului de electroni și poziția ocupată de element în Tabelul Periodic.

Ioni

Metale și formarea ionilor pozitivi – Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+.

Nemetale și formarea ionilor negativi – F-, Cl-, O2-, S2-.

Metale și nemetale (proprietăți fizice-comparație). Aliaje.

Formarea compușilor ionici.

Proprietățile fizice ale compușilor ionici (stare de agregare, solubilitate, conductibilitate electrică).

Molecule

Formarea moleculelor de H2, Cl2, HCl, H2O, NH3, CH4.

Proprietăți fizice ale unor compuși moleculari

(stare de agregare, solubilitate, conductibilitate electrică).

Valența

Formula chimică a unei substanțe.

Substanțe chimice

Substanțe simple. Clasificarea substanțelor simple: metale și nemetale.

Substanțe compuse. Clasificarea substanțelor compuse: oxizi, acizi, baze, săruri.

Identificarea unor acizi și baze cu ajutorul indicatorilor. Scala de pH.

Mol. Masă molară

Calcule pe baza formulei chimice a unei substanțe (raport atomic, raport de masă, compoziție procentuală elementală, determinarea formulei chimice a unei substanțe, determinarea masei unui element dintr-o cantitate dată de substanță, determinarea masei de substanță care conține o cantitate dată dintr-un element).

CONŢINUTURI pentru clasa a VIII-a,

Reacții chimice. Ecuații chimice

Ecuația reacției chimice.

Legea conservării masei substanțelor.

Legea conservării numărului deatomi.

Stabilirea coeficienților ecuațiilor reacțiilor chimice.

Tipuri de reacții chimice

Reacția de combinare.

Reacția de ardere a metalelor și a nemetalelor.

Reacția metalelor (Na, Mg, Ca, Al, Fe, Cu) cu halogenii (clorul).

Reacția nemetalelor (Cl2, O2, S, N2) cu hidrogenul.

Reacția unor oxizi bazici cu apa.

Reacția unor oxizi acizi (CO2, SO2, SO3) cu apa.

Reacția de descompunere.

Descompunerea unor carbonați, a unor hidroxizi, a cloratului de potasiu.

Descompunerea apei oxigenate în prezența și absența dioxidului de mangan (catalizator).

Reacția de substituție.

Seria activității metalelor.

Reacția metalelor cu apa, acizi, săruri. Aluminotermia – metodă de obținere a unor metale.

Reacția de schimb.

Reacția de neutralizare (reacția dintre un acid și o bază, reacția dintre un oxid acid cu o bază, reacția unui oxid bazic cu un acid).

Reacții cu formare de precipitat (reacția dintre o bază solubilă și săruri solubile cu obținerea bazelor greu solubile, reacția dintre un acid și sarea unui acid mai slab, importanța pentru identificarea unor ioni).

Calcule stoechiometrice pe baza ecuațiilor reacțiilor chimice (folosind puritatea, excesul unui reactant, randamentul și concentrația procentuală de masă).

Importanța chimiei în viața noastră

Combustibili (hidrogen, cărbuni de pământ, petrol și gaze naturale). Arderea  –  proces  exoterm  (arderea  hidrogenului,  a  carbonului,  a metanului, a glucozei).

Impactul produșilor de ardere asupra mediului și asupra organismului uman.

Materiale de construcții.

Descompunerea carbonatului de calciu-proces endoterm.

Aplicații  ale  unor  reacții  de  neutralizare:  medicamente  antiacide, ameliorarea solurilor.

Importanța ionilor metalici în organismele vii. Acțiunea toxică a unor ioni metalici.

Îngrășăminte chimice. Reciclarea deșeurilor.

REGULAMENT 2023      

Regulamentul Concursului Național „NOI ŞI CHIMIA?!”  2023     

 1.  Prezentare generală

Concursul Național „NOI ŞI CHIMIA?!” – se desfășoară cu respectarea prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului Nr. 3035/10.01.2012.

Concursul  Național „NOI ŞI CHIMIA?!” are ca obiective stimularea și dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală. Are loc în luna mai în fiecare an începând din 1996. S-a ales această perioadă pentru concurs tocmai pentru a menține trează dorința pasionaților de concursuri școlare.

Concursul Național „NOI ŞI CHIMIA?!” se organizează pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ din învăţământul de stat, particular și cel confesional.

În cadrul concursului, la etapa județeană, elevii vor susține  o singură probă scrisă, cu probleme teoretice şi experimentale cu durata de 2 ore.

Programele pentru concurs sunt prezentate în  anexa 1.

 1.                Participarea și selecţionarea  elevilor

II.1.   Etapa judeţeană/municipiul București

Concursul se adresează elevilor din clasele  a VII-a și a VIII-a şi se desfăşoară între echipe formate din 3 elevi pe nivel de clasă.

Un profesor poate participa cu câte echipe consideră că sunt pregătite pentru concurs, dar nu mai mult de 3 pentru un nivel de clasă. Selecţia participanţilor la concurs se face de către cadrul didactic coordonator al echipei, pe baza rezultatelor obţinute  la clasă şi alte concursuri şcolare.

In fiecare judeţ pot exista criterii suplimentare de selecţie pentru înscrierea elevilor, care să conducă la creşterea calităţii concursului. Pentru a cunoaşte aceste criterii suplimentare este necesar să luaţi legătura cu coordonatorul judeţean de concurs şi/sau inspectorul de specialitate. Etapa județeană se poate organiza dacă se înscriu în concurs elevi  de la cel puțin 5 școli diferite.

Înscrierile pentru faza judeţeană se fac  în perioada 15 aprilie – 08 mai 2024 prin completarea unui  formular de înscriere de către cadrul didactic coordonator.

Formularul de înscriere se va completa online accesând site-ul concursului la adresa: http://www.noisichimia.concurschimie.ro

Veți primi, imediat după înscriere, un e-mail cu Cererea de înscriere, completată CONFORM DATELOR FURNIZATE de dumneavoastră. TREBUIE să verificați dacă ați furnizat date corecte, pentru că ele vor fi sursa pentru documentele oficiale ale Concursului (Dacă sunt erori, vă rugăm să reveniți la formular pentru o nouă înscriere-CORECTĂ).

Pentru definitivarea  înscrierii, cererea de înscriere, primită pe adresa de email a profesorului de chimie care a făcut înscrierea, completată şi înregistrată la secretariatul şcolii participante, se va trimite scanată/pozată, la adresa de Email: noi.si.chimia@gmail.com, indiferent de judeţul din care este şcoala participantă, urmând indicaţiile precizate în emailurile răspuns la înscriere.

O înscriere este validată dacă s-au înscris elevii online şi s-a trimis o copie a cererii la adresa indicată.

Înlocuirea elevilor în echipa de concurs nu este acceptată decât dacă comisia de organizare din Oradea a fost informată înaintea concursului printr-un mesaj scris, trimis pe emailul concursului: noi.si.chimia@gmail.com.

Înscrierea elevilor în concurs şi neparticiparea la acesta, fără a informa în timp util Coordonatorul Judeţean de concurs şi comisia de organizare din Oradea, prin mesaj scris la adresa de email a concursului:  noi.si.chimia@gmail.com, atrage după sine eliminarea școlii din viitoarea ediţie a concursului.

Pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, echipa de proiect din Oradea, centralizează cererile de înscriere şi trimite, în fiecare judeţ, şcolii desemnate ca Centru Judeţean de Concurs, toate informatiile/materialele necesare desfăşurării concursului. CJC pune la dispoziţia participanţilor materialele trimise de comisia națională în format electronic.

În anul şcolar 2023-2024, în 28 mai 2024 se va desfăşura etapa judeţeană a concursului în şcoala denumită Centru Judeţean de Concurs din fiecare judeţ  înscris la concurs. În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea.

În 28 mai 2024 se va desfășura concursul pentru clasa a VII-a și a VIII-a pentru elevii înscriși în anul școlar 2023-2024.

Diplomele elevilor se vor trimite în timp util, astfel încât elevii să intre în posesia lor în anul școlar în curs.

În termen de 3 zile de la data desfăşurării concursului, după ce vor primi validarea premiilor județene, se va afişa la avizierul unităţii de învăţământ (Centrul Judetean Concurs) lista elevilor premiați și calificaţi pentru etapa natională.

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiţia de a acumula cel puţin 50 puncte

II.2.  Etapa națională

La etapa națională a Concursului se califică, din fiecare judeţ/ municipiul Bucureşti, toate echipele care au participat la faza judeţeană şi au obţinut Premiul I respectiv au acumulat 90-100 puncte. Etapa națională a concursului se va desfășura în 11 iunie 2024, în centrul judetean de concurs al fiecarui județ în care sunt elevi calificați.

Pentru realizarea clasamentului național lucrările elevilor se vor scana imediat după susținerea probei și se vor corecta în aceeași zi atât în centrul judetean de concurs cât și

în Oradea, unde se vor recorecta, după aceleaşi principii de evaluare, de către profesori care vor fi membri în comisia de evaluare națională.

După corectarea lucrărilor se vor valida rezultatele, în baza căruia se vor emite diplomele.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi  Menţiunipână la limita 10% din promovaţii la faza națională. La punctaje egale se acordă acelaşi premiu.

III.       Elaborarea subiectelor

 

 III.1.  Etapa judeţeană/a municipiului București

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru concurs vor fi elaborate de un grup  de lucru format din profesori cu experiență, având ca obiective  evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.

Subiectele sunt unice, pe clase și vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie la nivelul claselor din concurs.

Subiectele vor fi redactate în limba română și traduse în limbile minorităţilor elevilor care s-au înscris în concurs.

Responsabilitatea corectitudinii subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare este a grupului de lucru.

Subiectele și baremele vor fi postate pe Site-ul Concursului. Accesul la subiecte în Centrele Județene de Concurs îl va avea doar profesorul coordonator județean, în baza unei parole de acces, pe care o va primi în dimineaţa zilei de concurs. El va descărca, va multiplica subiectele și le va introduce în plicurile pregătite pentru fiecare echipă participantă la concurs.

III.2.  Etapa natională

Pentru etapa națională, subiectele vor fi elaborate de profesori care nu au elevi în concurs, având aceleași obiective, dar un grad de dificultate mai ridicat.

.

 1.       Desfășurarea Concursului

Etapele concursului se vor desfășura la datele stabilite, începând cu ora 12.00.

De buna desfăşurare şi organizare a Concursului Național de Chimie Gimnaziu „NOI ŞI CHIMIA?!” va răspunde în mod direct coordonatorul și inițiatorul concursului, prof. Crăciun Rodica  împreună cu comisiile de organizare și evaluare județene/a municipiului București și comisia de organizare și evaluare pentru etapa națională a Concursului.

La nivelul fiecărui  județ  va  exista o Comisie de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti având, de regulă, următoarea componenţă:

 1. a) preşedinte: inspectorul școlar general, inspectorul şcolar general adjunct;
 2. b) preşedinte executiv: inspectorul şcolar de specialitate,
 3. c) vicepreşedinte: directorul Centrului Județean de Concurs sau directorul adjunct;
 4. d) secretar: coordonatorul județean al proiectului;
 5. e) membri:

-profesori asistenți (profesori de chimie sau alte specialităţi) proporţional cu numărul elevilor participanţi.

-profesori evaluatori (La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, care are elevi înscriși în Concurs, va fi desemnat un cadru didactic care va pregăti, va însoţi elevii la  concurs și va participa la evaluarea lucrărilor).

În judeţul Bihor, va exista  Comisia de organizare, evaluare și elaborare-traducere a subiectelor pentru Concursul național „ Noi și chimia?!”,

– Subcomisia de organizare și desfăşurare

– Subcomisia de elaborare-traducere a subiectelor

– Subcomisia de evaluare pentru etapa judeţeană și  pentru etapa națională

Propunerile cu membrii comisiilor vor fi înaintate în timp util Inspectoratului Județean Bihor, pentru   întocmirea documentelor necesare bunei organizări a proiectului/concursului.

Unitățile de învățământ, Centrele Județene de Concurs, în care se va desfășura etapa județeană/a municipiului București vor fi stabilite în baza acceptării realizării unui acord de parteneriat, încheiat cu Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea, cu  acordul inspectorului  școlar de specialitate din județul respectiv.

Elevii vor avea la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor 2 ore din momentul în care au primit subiectele de concurs.

La Concursul  Național „NOI ŞI CHIMIA?!” accesul elevilor în sala de concurs  se va face începând de la  ora 11:30 până la ora 11:50.

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu  orice fel de materiale informative:   manuale,  culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs,  cu telefoane mobile. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

Elevii vor avea la dispoziţie Anexe cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor, puse la dispoziţia lor de către Comisia de organizare din CJC/Comisia națională.

În timpul concursului, membrii echipei vor colabora și vor prezenta un singur răspuns, redactat pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat și ciornele le vor primi  împreună cu Anexele cu Sistemul Periodic și Caracteristicile atomilor. Elevii vor folosi o filă nouă pentru fiecare subiect, pot redacta față/verso, cu pix de culoare albastră.

Lucrările  se secretizează.

Coordonatorul județean se asigură că fiecare echipă a primit toate materialele necesare, a înțeles modalitatea de redactare a răspunsului înainte de distribuirea plicului cu subiectele. După epuizarea timpului elevii predau lucrarea și toate materialele primite, folosite sau nu.

La faza judeţeană lucrările se vor corecta în Centrul Județean de Concurs. Corectarea lucrărilor se va realiza, pe subiecte, de către 2 profesori evaluatori imediat după preluarea lucrărilor. Evaluarea lucrărilor se va înregistra prin completarea borderourilor de notare.

Profesorul coordonator județean, primește borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media celor două punctaje acordate  pentru subiectul  respectiv, iar media va fi şi punctajul final acordat echipei  respective,  pentru subiectul respectiv.

Coordonatorul județean adună borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, pentru subiectul respectiv. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul  acordat subiectului, conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai  mare  de  5%  la  evaluarea  subiectului  respectiv, coordonatorul județean mediază între cei doi evaluatori. Dacă diferența se menține, coordonatorul județean va reevalua subiectul împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de coordonator și cel al profesorului  care  a  evaluat  cu  cel mai  apropiat  punctaj  de  cel  al coordonatorului.

Punctajul total al lucrării fiecărei echipe se va calcula prin însumarea mediilor punctajelor obţinute la fiecare subiect din proba de concurs. Punctajele se trec pe lucrări.

Lucrările vor fi corectate în conformitate cu baremele stabilite de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor și baremelor și verificate de comisia de evaluare din fiecare județ. Toţi profesorii coordonatori ai echipajelor, care au pregatit elevii prezenţi  la concurs,  vor face parte din comisia de evaluare. După corectare, lucrările se deschid și se întocmește clasamentul județean.

Pentru transparenţă şi pentru o ierarhizare reală a valorilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei elevilor pregătiți de el, înainte de a se face clasamentul județean. Orice situație cu eventuale diferenţe de punctaj va fi mediată de coordonatorul județean.

Clasamentul judeţean se transmite echipei de proiect din Oradea până la ora 18, în format electronic.

Lucrările vor fi trimise echipei de proiect de la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea, în ziua concursului, prin curier. Pentru buna desfășurare a concursului lucrările trebuie sa ajungă la comisia din Oradea, cel târziu  în cursul zilei de joi.

În 11 iunie 2024, în centrul judetean de concurs al fiecarui județ în care sunt elevi calificați la etapa națională a concursului, (care au acumulat 90-100 puncte) se va organiza o etapă nouă, după aceleași principii. Elevii vor susține o probă de concurs  cu durata de 2 ore.

Pentru realizarea clasamentului national lucrările elevilor se vor scana imediat după susținerea probei și se vor corecta în aceeași zi atât în centrul judetean de concurs cât și în Oradea, unde se vor recorecta, după aceleaşi principii de evaluare, de către profesori care vor fi membri în comisia de evaluare națională, iar medierea eventualelor diferențe de punctaj o va realiza coordonatorul national.

Clasamentul  national, îl va realiza echipa de proiect de la Colegiul  Național „Iosif Vulcan” Oradea  după reevaluarea lucrărilor, în maxim 10 zile de la data desfășurării concursului. Acesta se va publica pe site-ul concursului http://www.noisichimia.concurschimie.ro

Profesorii și elevii, vor avea la dispoziție subiectele și baremele de evaluare şi notare (vor fi postate pe site-ul concursului) şi pot verifica împreună modul în care au rezolvat subiectele, pentru a conștientiza unde trebuie îmbunătățită pregătirea pentru a avea rezultate mai bune la concursurile următoare.

 1.          Depunerea și rezolvarea contestaţiilor

Nu există o etapă dedicată contestațiilor. Profesorii îndrumători sunt obligați să participe la evaluarea lucrarilor. După corectarea lucrărilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiți de ei, înainte de elaborarea clasamentului județean. În cazul în care  se constată că unele subiecte nu au fost evaluate conform baremului, profesorii îndrumători vor sesiza Coordonatorul județean de concurs, care va verifica evaluarea lucrării, împreună cu profesorii care au evaluat, în prezența profesorului îndrumător. Punctajul acordat lucrării este cel obținut în urma acestei evaluări.

 1.       Clasamentul final şi premiile

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III  şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiția de a acumula cel puțin  50 puncte.

Echipele care au obținut Premiul I, au acumulat 90-100 puncte, vor fi considerate  promovate la etapa superioară.

La etapa națională  a concursului se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi Menţiuni – până la limita 10% din promovaţii la faza națională.

În cazul egalității de punctaj, se vor acorda premii egale.

Fiecare elev şi profesor coordonator  va primi diplomă de participare şi/sau vor  fi premiaţi în funcţie de rezultatele obţinute.

Rezultatele concursului vor fi promovate prin site-ul şcolii noastre: www.cnivor.ro, site-ul Concursului: www.noisichimia.concurschimie.ro, site-ul ISJ Bihor: www.isjbihor.ro şi prin revista “Noi şi Chimia?!”

Lista cu elevii participanţi la concurs şi rezultatele lor vor fi transmise inspectorului şcolar de specialitate din judeţele participante.

VII. Dispoziţii finale

Profesorii care participă la buna desfăşurare a concursului în toate etapele lui sunt profesori voluntari, care pun la dispoziţia evenimentului timpul, corectitudinea, priceperea şi dăruirea lor astfel încât numărul elevilor atraşi de chimie să fie cât mai mare.

Coordonator concurs,

                                                                                              prof. Crăciun Rodica

Anexa Nr.1    TEMATICA CONCURSULUI-„Noi şi chimia!?”

Subiectele vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie aprobată prin OM nr. nr. 3393 / 28.02.2017

CONŢINUTURI pentru clasa a VII-a,

Chimia, știință a naturii

Materie. Substanță. Substanțe anorganice și substanțe organice.

Fenomene fizice și fenomene chimice.

Proprietăți fizice și proprietăți chimice.

Substanță pură și amestecuri de substanțe (amestecuri omogene și eterogene).

Puritatea substanțelor.

Metode de separare a amestecurilor omogene: cristalizare și distilare.

Metode de separare a amestecurilor eterogene: decantare și filtrare.

Aerul. Apa. Solul

Aerul-amestec omogen. Compoziția aerului. Arderea-fenomen chimic. Poluarea aerului.

Apa. Apa în natură. Apa potabilă-condiţii de calitate a apei potabile. Apa distilată.

Rolul apei în organism.

Soluții apoase. Dizolvarea. Factorii care influențează dizolvarea.

Concentrația procentuală de masă.

Solul-amestec eterogen. Compoziția solului.

Laboratorul de chimie

Aparatură și ustensile utilizate în laboratorul de chimie.

Protecția propriei persoane și a mediului înconjurător în timpul efectuării

experimentelor în laborator.

Atomul

Structura atomului. Număr atomic. Număr de masă.

Element chimic. Simbol chimic. Izotopi. Masă atomică.

Învelișul de electroni.

Repartizarea electronilor pe straturi pentru primele 20 de elemente din Tabelul Periodic.

Tabelul Periodic al elementelor

Structura Tabelului Periodic (grupe și perioade).

Relația dintre structura învelișului de electroni și poziția ocupată de element în Tabelul Periodic.

Ioni

Metale și formarea ionilor pozitivi – Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+.

Nemetale și formarea ionilor negativi – F-, Cl-, O2-, S2-.

Metale și nemetale (proprietăți fizice-comparație). Aliaje.

Formarea compușilor ionici.

Proprietățile fizice ale compușilor ionici (stare de agregare, solubilitate, conductibilitate electrică).

Molecule

Formarea moleculelor de H2, Cl2, HCl, H2O, NH3, CH4.

Proprietăți fizice ale unor compuși moleculari

(stare de agregare, solubilitate, conductibilitate electrică).

Valența

Formula chimică a unei substanțe.

Substanțe chimice

Substanțe simple. Clasificarea substanțelor simple: metale și nemetale.

Substanțe compuse. Clasificarea substanțelor compuse: oxizi, acizi, baze, săruri.

Identificarea unor acizi și baze cu ajutorul indicatorilor. Scala de pH.

Mol. Masă molară

Calcule pe baza formulei chimice a unei substanțe (raport atomic, raport de masă, compoziție procentuală elementală, determinarea formulei chimice a unei substanțe, determinarea masei unui element dintr-o cantitate dată de substanță, determinarea masei de substanță care conține o cantitate dată dintr-un element).

CONŢINUTURI pentru clasa a VIII-a,

Reacții chimice. Ecuații chimice

Ecuația reacției chimice.

Legea conservării masei substanțelor.

Legea conservării numărului deatomi.

Stabilirea coeficienților ecuațiilor reacțiilor chimice.

Tipuri de reacții chimice

Reacția de combinare.

Reacția de ardere a metalelor și a nemetalelor.

Reacția metalelor (Na, Mg, Ca, Al, Fe, Cu) cu halogenii (clorul).

Reacția nemetalelor (Cl2, O2, S, N2) cu hidrogenul.

Reacția unor oxizi bazici cu apa.

Reacția unor oxizi acizi (CO2, SO2, SO3) cu apa.

Reacția de descompunere.

Descompunerea unor carbonați, a unor hidroxizi, a cloratului de potasiu.

Descompunerea apei oxigenate în prezența și absența dioxidului de mangan (catalizator).

Reacția de substituție.

Seria activității metalelor.

Reacția metalelor cu apa, acizi, săruri. Aluminotermia – metodă de obținere a unor metale.

Reacția de schimb.

Reacția de neutralizare (reacția dintre un acid și o bază, reacția dintre un oxid acid cu o bază, reacția unui oxid bazic cu un acid).

Reacții cu formare de precipitat (reacția dintre o bază solubilă și săruri solubile cu obținerea bazelor greu solubile, reacția dintre un acid și sarea unui acid mai slab, importanța pentru identificarea unor ioni).

Calcule stoechiometrice pe baza ecuațiilor reacțiilor chimice (folosind puritatea, excesul unui reactant, randamentul și concentrația procentuală de masă).

Importanța chimiei în viața noastră

Combustibili (hidrogen, cărbuni de pământ, petrol și gaze naturale). Arderea  –  proces  exoterm  (arderea  hidrogenului,  a  carbonului,  a metanului, a glucozei).

Impactul produșilor de ardere asupra mediului și asupra organismului uman.

Materiale de construcții.

Descompunerea carbonatului de calciu-proces endoterm.

Aplicații  ale  unor  reacții  de  neutralizare:  medicamente  antiacide, ameliorarea solurilor.

Importanța ionilor metalici în organismele vii. Acțiunea toxică a unor ioni metalici.

Îngrășăminte chimice. Reciclarea deșeurilor.

 

REGULAMENTUL

Concursului „NOI ŞI CHIMIA?!”

 2023

 1.             Prezentare generală

Concursul „NOI ŞI CHIMIA?!” – concurs interjudețean de chimie gimnaziu, se desfășoară cu respectarea prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului Nr. 3035/10.01.2012.

Concursul   „NOI ŞI CHIMIA?!” are ca obiective stimularea și dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală.

Concursul  „NOI ŞI CHIMIA?!” se organizează pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ din învăţământul de stat, particular și cel confesional.

În cadrul concursului, elevii vor susține  o singură probă scrisă, cu probleme teoretice şi experimentale cu durata de 2 ore.

Programele  sunt prezentate în  anexa 1.

 1.                Participarea și selecţionarea  elevilor

II.1.   Etapa judeţeană/municipiul București

Concursul se adresează elevilor din clasele  a VII-a și a VIII-a şi se desfăşoară între echipe formate din 3 elevi pe nivel de clasă.

Are loc în prima săptămână din luna mai, înaintea etapei județeane a concursului Raluca Ripan. S-a ales această perioadă pentru concurs tocmai pentru a menține trează dorința pasionaților de concursuri școlare.

Un profesor poate participa cu câte echipe consideră că sunt pregătite pentru concurs. Selecţia participanţilor la concurs se face de către cadrul didactic coordonator al echipei, pe baza rezultatelor obţinute  la clasă şi alte concursuri şcolare.

In fiecare judeţ pot exista criterii suplimentare de selecţie pentru înscrierea elevilor, care să conducă la creşterea calităţii concursului. Pentru a cunoaşte aceste criterii suplimentare este necesar să luaţi legătura cu coordonatorul judeţean de concurs şi /sau inspectorul de specialitate. Etapa județeană se poate organiza dacă se înscriu în concurs elevi  de la cel puțin 5 școli diferite.

Înscrierile pentru faza judeţeană se fac  în perioada 1 – 15  aprilie 2023 prin completarea unui  formular de înscriere de către cadrul didactic coordonator.

Formularul de înscriere se va completa online accesând site-ul concursului la adresa: http://www.noisichimia.concurschimie.ro

Veți primi, imediat după înscriere, un e-mail cu: Acordul de Parteneriat- Școală participantă la concurs și Cererea de înscriere, completate CONFORM DATELOR FURNIZATE de dumneavoastră. TREBUIE să verificați dacă ați furnizat date corecte, pentru că ele vor fi sursa pentru documentele oficiale ale Concursului (Dacă sunt erori, vă rugăm să reveniți la formular pentru o nouă înscriere-CORECTĂ).

Fiecare şcoală înscrisă în concurs devine partener în acest proiect interjudeţean.

Pentru definitivarea  înscrierii, cererile de înscriere, primite pe adresa de email a profesorului de chimie care a făcut înscrierea, completate şi înregistrate la secretariatul şcolii participante, se vor trimite scanate la adresa de Email: noi.si.chimia@gmail.com, indiferent de judeţul din care este şcoala participantă, urmând indicaţiile precizate în emailurile răspuns la înscriere.

O înscriere este validată dacă s-au înscris elevii online şi s-a trimis scanată, copia cererii. Perioada de validare a inscrierilor 1-20 aprilie 2023, ora 14,00.

Înlocuirea elevilor în echipa de concurs nu este acceptată decât dacă comisia de organizare din Oradea a fost informată înaintea concursului printr-un mesaj scris, trimis pe emailul concursului: noi.si.chimia@gmail.com.

Înscrierea elevilor în concurs şi neparticiparea la acesta, fără a informa în timp util Coordonatorul Judeţean de concurs şi comisia de organizare din Oradea, prin mesaj scris la adresa de email a concursului:  noi.si.chimia@gmail.com, atrage după sine eliminarea școlii din viitoarea ediţie a concursului.

Pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, echipa de proiect din Oradea, centralizează cererile de înscriere şi trimite, în fiecare judeţ, şcolii desemnate ca Centru Judeţean de Concurs, toate informatiile/materialele necesare desfăşurării concursului. CJC pune la dispoziţia participanţilor materialele trimise de comisia interjudeţeană în format electronic.

În anul şcolar 2022-2023 în 2 mai 2023 –etapa judeţeană –proba teoretică a concursului se va desfăşura în şcoala din fiecare judeţ  înscris la concurs, denumită Centru Judeţean de Concurs. În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea.

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiţia de a acumula cel puţin 50 puncte.

În 2 mai 2023  se va desfășura concursul pentru clasa a VII-a pentru elevii înscrisi în anul scolar 2022-2023.

Diplomele elevilor se vor trimite în timp util, astfel încât elevii să intre în posesia lor în anul școlar în curs.

În termen de 3 zile de la data desfăşurării concursului, după ce vor primi validarea premiilor județene, se va afişa la avizierul unităţii de învăţământ (Centrul Judetean Concurs) lista elevilor premiați și calificaţi pentru etapa interjudețeană.

II.2.  Etapa interjudețeană

La faza interjudețeană a Concursului se califică, din fiecare judeţ/ municipiul Bucureşti, echipele care au participat la faza judeţeană şi au obţinut Premiul I respectiv au acumulat 90-100 puncte.

La etapa interjudeţeană a concursului, pentru realizarea clasamentului interjudeţean se vor recorecta lucrările, în Oradea, după aceleaşi principii de evaluare, de către profesorii membri în comisia de evaluare interjudeţeană.

După corectarea lucrărilor se vor valida rezultatele judeţene, în baza căruia se vor emite diplomele judeţene şi se va realiza clasamentul interjudeţean al probei teoretice.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi  Menţiunipână la limita 10% din promovaţii la faza interjudețeană.

La punctaje egale se acordă acelaşi premiu.

 

III.       Elaborarea subiectelor

III.1.  Etapa judeţeană/a municipiului București

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru concurs vor fi elaborate de un grup  de lucru format din profesori cu experiență, având ca obiective  evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.

Subiectele sunt unice, pe clase și vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie la nivelul claselor din concurs.

Subiectele vor fi redactate în limba română și traduse în limbile minorităţilor elevilor care s-au înscris în concurs.

Responsabilitatea corectitudinii subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare este a grupului de lucru.

Subiectele și baremele vor fi postate pe Site-ul Concursului. Accesul la subiecte în Centrele Județene de Concurs îl va avea doar profesorul coordonator județean, în baza unei parole de acces, pe care o va primi în dimineaţa zilei de concurs. El va descărca, va multiplica subiectele și le va introduce în plicurile pregătite pentru fiecare echipă participantă la concurs.

Etapa judeţeană/a municipiului București a concursului se va desfășura la data stabilită, începând cu ora 12.00.

III.2.  Etapa INTERJUDEȚEANĂ

Pentru etapa interjudețeană, în baza probei  susținute, se realizează un clasament interjudețean. Clasamentul  interjudețean, îl va realiza echipa de proiect de la Colegiul  Național „Iosif Vulcan” Oradea  după reevaluarea lucrărilor, în maxim 10 zile de la data desfășurării concursului. Acesta se va publica pe site-ul concursului http://www.noisichimia.concurschimie.ro .

 1.       Desfășurarea Concursului

De buna desfăşurare şi organizare a Concursului Interjudețean de Chimie Gimnaziu „NOI ŞI CHIMIA?!” va răspunde în mod direct coordonatorul interjudețean, inițiatorul concursului, prof. Crăciun Rodica  împreună cu comisiile de organizare și evaluare județene/a municipiului București și comisia de organizare și evaluare pentru etapa interjudețeană a Concursului.

La nivelul fiecărui  județ  va  exista o Comisie de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti având, de regulă, următoarea componenţă:

 1. a) preşedinte: inspectorul școlar general, inspectorul şcolar general adjunct;
 2. b) preşedinte executiv: inspectorul şcolar de specialitate,
 3. c) vicepreşedinte: directorul Centrului Județean de Concurs sau directorul adjunct;
 4. d) secretar: coordonatorul județean al proiectului;
 5. e) membri:

-profesori asistenți (profesori de chimie sau alte specialităţi) proporţional cu numărul elevilor participanţi.

-profesori evaluatori ( cadru didactic care a pregătit, a însoţit elevii la  concurs și  participă la evaluarea lucrărilor).

În judeţul Bihor, vor exista 3 comisii:

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa judeţeană,

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană şi

-1 Comisie pentru elaborarea/ traducerea subiectelor

Propunerile cu membrii comisiilor vor fi înaintate în timp util Inspectoratului Județean Bihor, pentru   întocmirea documentelor necesare bunei organizări a proiectului/concursului.

Unitățile de învățământ, Centrele Județene de Concurs, în care se va desfășura etapa județeană/a municipiului București vor fi stabilite în baza acceptării realizării unui acord de parteneriat, încheiat cu Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea, cu  acordul inspectorului  școlar de specialitate din județul respectiv.

În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea.

Elevii vor avea la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor 2 ore din momentul în care au primit subiectele de concurs.

La Concursul  Interjudețean de Chimie Gimnaziu „NOI ŞI CHIMIA?!” accesul elevilor în sala de concurs  se va face începând de la  ora 11:30 până la ora 11:50.

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu  orice fel de materiale informative:   manuale,  culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs,  cu telefoane mobile.

Elevii vor avea la dispoziţie Anexe cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor, puse la dispoziţia lor de către Comisia de organizare din CJC/Comisia interjudețeană. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

În timpul concursului, membrii echipei vor colabora și vor prezenta un singur răspuns, redactat pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat și ciornele le vor primi  împreună cu anexele cu Sistemul Periodic și Caracteristicile atomilor. Elevii vor folosi o filă nouă pentru fiecare subiect, pot redacta față/verso, cu pix de culoare albastră.

Lucrările  se secretizează.

Coordonatorul județean se asigură că fiecare echipă a primit toate materialele necesare, a înțeles modalitatea de redactare a răspunsului înainte de distribuirea plicului cu subiectele. După epuizarea timpului elevii predau lucrarea și toate materialele primite, folosite sau nu.

La faza judeţeană lucrările se vor corecta în Centrul Județean de Concurs. Corectarea lucrărilor se va realiza, pe subiecte, de către 2 profesori evaluatori imediat după preluarea lucrărilor. Evaluarea lucrărilor se va înregistra prin completarea borderourilor de notare.

Profesorii care  evaluează lucrările în pereche  îşi vor desfăşura activitatea în săli de clasă diferite. Profesorul coordonator județean, primește borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media celor două punctaje acordate  pentru subiectul  respectiv, iar media va fi şi punctajul final acordat echipei  respective,  pentru subiectul respectiv.

Coordonatorul județean adună borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, pentru subiectul respectiv. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul  acordat subiectului, conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai  mare  de  5%  la  evaluarea  subiectului  respectiv, coordonatorul județean mediază între cei doi evaluatori. Dacă diferența se menține, coordonatorul județean va reevalua subiectul împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de coordonator și cel al profesorului  care  a  evaluat  cu  cel mai  apropiat  punctaj  de  cel  al coordonatorului.

Punctajul total al lucrării fiecărei echipe se va calcula prin însumarea mediilor punctajelor obţinute la fiecare subiect din proba de concurs. Punctajele se trec pe lucrări.

Lucrările vor fi corectate în conformitate cu baremele stabilite de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor și baremelor și verificate de comisia de evaluare. Toţi profesorii coordonatori ai echipajelor, prezenţi  la concurs,  vor face parte din comisia de evaluare. După corectare, lucrările se deschid și se întocmește clasamentul județean.

Pentru transparenţă şi pentru o ierarhizare reală a valorilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiți de el, înainte de a se face clasamentul județean. Orice situație cu eventuale diferenţe de punctaj va fi mediată de coordonatorul județean.

Clasamentul judeţean se transmite echipei de proiect din Oradea până la ora 18, în format electronic.

Lucrările vor fi trimise echipei de proiect de la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea, în ziua concursului, prin curier. Pentru buna desfășurare a concursului lucrările trebuie sa ajungă la comisia din Oradea, cel târziu  în cursul zilei de joi.

La etapa interjudețeană a concursului, pentru realizarea clasamentului interjudețean se vor recorecta lucrările,  în Oradea,  după aceleași principii de evaluare, de către profesorii membri în comisia de evaluare interjudețeană, iar medierea eventualelor diferențe de punctaj o va realiza coordonatorul interjudețean.

După corectarea lucrărilor se vor valida rezultatele județene, în baza căruia se vor emite diplomele judeţene și  se va realiza clasamentul interjudețean.

Profesorii și elevii, vor avea la dispoziție subiectele și baremele de evaluare şi notare (vor fi postate pe site-ul concursului) şi pot verifica împreună modul în care au rezolvat subiectele, pentru a conștientiza unde trebuie îmbunătățită pregătirea pentru a avea rezultate mai bune la concursurile următoare.

 1.          Depunerea și rezolvarea contestaţiilor

Profesorii îndrumători sunt obligați să participe la evaluarea lucrarilor. După corectarea lucrărilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiți de ei. În cazul în care  constată că unele subiecte nu au fost evaluate conform baremului, profesorii îndrumători vor sesiza Coordonatorul județean de concurs, care va verifica evaluarea lucrării, împreună cu profesorii care au evaluat, în prezența profesorului îndrumător. Punctajul acordat lucrării este cel obținut în urma acestei evaluări.

 1.       Clasamentul final şi premiile

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III  şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiția de a acumula cel puțin  50 puncte.

Echipele care au obținut Premiul I, au acumulat 90-100 puncte, vor fi considerate  promovate la etapa superioară.

La etapa interjudețeană  a concursului se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi Menţiuni – până la limita 10% din promovaţii la faza interjudețeană.

În cazul egalității de punctaj, se vor acorda premii egale.

Fiecare elev şi profesor coordonator  va primi diplomă de participare şi/sau vor  fi premiaţi în funcţie de rezultatele obţinute.

Rezultatele concursului vor fi promovate prin site-ul şcolii noastre: www.cnivor.ro, site-ul Concursului: www.noisichimia.concurschimie.ro, site-ul ISJ Bihor: www.isjbihor.ro şi prin revista “Noi şi Chimia?!”

Lista cu elevii participanţi la concurs şi rezultatele lor vor fi transmise inspectorului şcolar de specialitate din judeţele participante.

VII. Dispoziţii finale

Profesorii care participă la buna desfăşurare a concursului în toate etapele lui sunt profesori voluntari, care pun la dispoziţia evenimentului timpul, corectitudinea, priceperea şi dăruirea lor astfel încât numărul elevilor atraşi de chimie să fie cât mai mare.

Coordonator concurs,

                                                                                               prof. Crăciun Rodica

 

Anexa Nr.1    TEMATICA CONCURSULUI-„Noi şi chimia!?”

Subiectele vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie aprobată prin OM nr. nr. 3393 / 28.02.2017

CONŢINUTURI pentru clasa a VII-a,

Chimia, știință a naturii

Materie. Substanță. Substanțe anorganice și substanțe organice.

Fenomene fizice și fenomene chimice.

Proprietăți fizice și proprietăți chimice.

Substanță pură și amestecuri de substanțe (amestecuri omogene și eterogene).

Puritatea substanțelor.

Metode de separare a amestecurilor omogene: cristalizare și distilare.

Metode de separare a amestecurilor eterogene: decantare și filtrare.

Aerul. Apa. Solul

Aerul-amestec omogen. Compoziția aerului. Arderea-fenomen chimic. Poluarea aerului.

Apa. Apa în natură. Apa potabilă-condiţii de calitate a apei potabile. Apa distilată.

Rolul apei în organism.

Soluții apoase. Dizolvarea. Factorii care influențează dizolvarea.

Concentrația procentuală de masă.

Solul-amestec eterogen. Compoziția solului.

Laboratorul de chimie

Aparatură și ustensile utilizate în laboratorul de chimie.

Protecția propriei persoane și a mediului înconjurător în timpul efectuării

experimentelor în laborator.

Atomul

Structura atomului. Număr atomic. Număr de masă.

Element chimic. Simbol chimic. Izotopi. Masă atomică.

Învelișul de electroni.

Repartizarea electronilor pe straturi pentru primele 20 de elemente din Tabelul Periodic.

Tabelul Periodic al elementelor

Structura Tabelului Periodic (grupe și perioade).

Relația dintre structura învelișului de electroni și poziția ocupată de element în Tabelul Periodic.

Ioni

Metale și formarea ionilor pozitivi – Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+.

Nemetale și formarea ionilor negativi – F-, Cl-, O2-, S2-.

Metale și nemetale (proprietăți fizice-comparație). Aliaje.

Formarea compușilor ionici.

Proprietățile fizice ale compușilor ionici (stare de agregare, solubilitate, conductibilitate electrică).

Molecule

Formarea moleculelor de H2, Cl2, HCl, H2O, NH3, CH4.

Proprietăți fizice ale unor compuși moleculari

(stare de agregare, solubilitate, conductibilitate electrică).

Valența

Formula chimică a unei substanțe.

Substanțe chimice

Substanțe simple. Clasificarea substanțelor simple: metale și nemetale.

Substanțe compuse. Clasificarea substanțelor compuse: oxizi, acizi, baze, săruri.

Identificarea unor acizi și baze cu ajutorul indicatorilor. Scala de pH.

Mol. Masă molară

Calcule pe baza formulei chimice a unei substanțe (raport atomic, raport de masă, compoziție procentuală elementală, determinarea formulei chimice a unei substanțe, determinarea masei unui element dintr-o cantitate dată de substanță, determinarea masei de substanță care conține o cantitate dată dintr-un element).

CONŢINUTURI pentru clasa a VIII-a,

Reacții chimice. Ecuații chimice

Ecuația reacției chimice.

Legea conservării masei substanțelor.

Legea conservării numărului deatomi.

Stabilirea coeficienților ecuațiilor reacțiilor chimice.

Tipuri de reacții chimice

Reacția de combinare.

Reacția de ardere a metalelor și a nemetalelor.

Reacția metalelor (Na, Mg, Ca, Al, Fe, Cu) cu halogenii (clorul).

Reacția nemetalelor (Cl2, O2, S, N2) cu hidrogenul.

Reacția unor oxizi bazici cu apa.

Reacția unor oxizi acizi (CO2, SO2, SO3) cu apa.

Reacția de descompunere.

Descompunerea unor carbonați, a unor hidroxizi, a cloratului de potasiu.

Descompunerea apei oxigenate în prezența și absența dioxidului de mangan (catalizator).

Reacția de substituție.

Seria activității metalelor.

Reacția metalelor cu apa, acizi, săruri. Aluminotermia – metodă de obținere a unor metale.

Reacția de schimb.

Reacția de neutralizare (reacția dintre un acid și o bază, reacția dintre un oxid acid cu o bază, reacția unui oxid bazic cu un acid).

Reacții cu formare de precipitat (reacția dintre o bază solubilă și săruri solubile cu obținerea bazelor greu solubile, reacția dintre un acid și sarea unui acid mai slab, importanța pentru identificarea unor ioni).

Calcule stoechiometrice pe baza ecuațiilor reacțiilor chimice (folosind puritatea, excesul unui reactant, randamentul și concentrația procentuală de masă).

Importanța chimiei în viața noastră

Combustibili (hidrogen, cărbuni de pământ, petrol și gaze naturale). Arderea  –  proces  exoterm  (arderea  hidrogenului,  a  carbonului,  a metanului, a glucozei).

Impactul produșilor de ardere asupra mediului și asupra organismului uman.

Materiale de construcții.

Descompunerea carbonatului de calciu-proces endoterm.

Aplicații  ale  unor  reacții  de  neutralizare:  medicamente  antiacide, ameliorarea solurilor.

Importanța ionilor metalici în organismele vii. Acțiunea toxică a unor ioni metalici.

Îngrășăminte chimice. Reciclarea deșeurilor.

REGULAMENTUL

Concursului „NOI ŞI CHIMIA?!”

 2022

 1.             Prezentare generală

Concursul „NOI ŞI CHIMIA?!” – concurs interjudețean de chimie gimnaziu, se desfășoară cu respectarea prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului Nr. 3035/10.01.2012.

Concursul   „NOI ŞI CHIMIA?!” are ca obiective stimularea și dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală.

Concursul  „NOI ŞI CHIMIA?!” se organizează pentru elevii claselor a VII-a şi a VIII-a. Nu este permisă  participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ din învăţământul de stat, particular și cel confesional.

Concursul   „NOI ŞI CHIMIA?!” se organizează și se desfășoară pe etape. Etapele concursului sunt: județeană/municipiul București și interjudețeană.

În cadrul concursului, elevii vor susține  o singură probă scrisă, cu probleme teoretice şi experimentale cu durata de 2 ore.

Programele pentru clasa a VII-a și clasa a VIII-a sunt prezentate în  anexa 1.

 1.                Participarea și selecţionarea  elevilor

II.1.   Etapa judeţeană/municipiul București

Concursul se adresează elevilor din clasele  a VII-a  și a VIII-a şi se desfăşoară între echipe formate din 3 elevi pe nivel de clasă.

Are loc la date diferite pentru fiecare clasă. Pentru clasa a VIII-a în luna  decembrie, înaintea olimpiadelor pe discipline, iar pentru clasa a VII-a în ultima săptămână din luna mai, înaintea etapei interjudețeane a concursului Raluca Ripan. S-au ales aceste date de concurs tocmai pentru a menține trează dorința pasionaților de concursuri școlare.

Un profesor poate participa cu câte echipe consideră că sunt pregătite pentru concurs. Selecţia participanţilor la concurs se face de către cadrul didactic coordonator al echipei, pe baza rezultatelor obţinute  la clasă şi alte concursuri şcolare.

In fiecare judeţ pot exista criterii suplimentare de selecţie pentru înscrierea elevilor, care să conducă la creşterea calităţii concursului. Pentru a cunoaşte aceste criterii suplimentare este necesar să luaţi legătura cu coordonatorul judeţean de concurs şi /sau inspectorul de specialitate.Etapa județeană se poate organiza dacă se înscriu în concurs elevi  de la cel puțin 5 școli diferite.

In acest an scolar, în mod excepțional, pentru ca nu se organizează Concursul Raluca Ripan și pentru că din 2019 nu s-a mai putut organiza datorită pandemiei, concursul nostru se va organiza pentru elevii înscrisi în acest an scolar, o editie pentru fiecare clasa de studiu a VII-a și a VIII-a, la aceeași dată, 31 mai 2022.

Înscrierile pentru faza judeţeană se fac  în perioada 1-15  mai 2022 prin completarea unui  formular de înscriere de către cadrul didactic coordonator.

Formularul de înscriere se va completa on line accesând site-ul concursului la adresa: http://www.noisichimia.concurschimie.ro

Veți primi, imediat după înscriere, un e-mail cu: Acordul de Parteneriat- Școală participantă la concurs și Cererea de înscriere, completate conform datelor furnizate de dumneavoastră.

TREBUIE să verificați dacă ați furnizat datele corecte, pentru că ele vor fi sursa pentru documentele oficiale ale Concursului (Dacă sunt erori, vă rugăm să reveniți la formular pentru o nouă înscriere).

Fiecare şcoală înscrisă în concurs devine partener în acest proiect interjudeţean.

Pentru definitivarea  înscrierii Cererile de înscriere, primite pe adresa de email a profesorului de chimie care a făcut înscrierea, completate şi înregistrate la secretariatul şcolii participante, se vor trimite scanate la adresa de Email: noi.si.chimia@gmail.com, indiferent de judeţul din care este şcoala participantă, urmând indicaţiile precizate în emailurile răspuns la înscriere.

O înscriere este validată dacă s-au înscris elevii online şi s-a trimis scanată, copia cererii.

Inlocuirea elevilor în echipa de concurs nu este acceptată decât dacă comisia de organizare din Oradea a fost informată înaintea concursului printr-un mesaj scris, trimis pe emailul concursului: noi.si.chimia@gmail.com.

Înscrierea elevilor în concurs şi neparticiparea la acesta, fără a informa în timp util Coordonatorul Judeţean de concurs şi comisia de organizare din Oradea, prin mesaj scris la adresa de email a concursului:  noi.si.chimia@gmail.com, atrage după sine eliminarea scolii din viitoarea ediţie a concursului.

Pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, echipa de proiect din Oradea, centralizează cererile de înscriere şi trimite, în fiecare judeţ, şcolii desemnate ca Centru Judeţean de Concurs, toate informatiile/materialele necesare desfăşurării concursului. CJC pune la dispoziţia participanţilor materialele trimise de comisia interjudeţeană în format electronic.

În anul şcolar, 2021-2022, în 31 mai 2022 –etapa judeţeană –proba teoretică a concursului se va desfăşura în şcoala din fiecare judeţ  înscris la concurs, denumită Centru Judeţean de Concurs. În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea.

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiţia de a acumula cel puţin 50 puncte.

În 31 mai 2022 se va desfășura concursul pentru clasa a VII-a si a VIII-a pentru elevii înscrisi în anul scolar 2021-2022.

Dilomele elevilor se vor trimite în timp util, astfel încât elevii să intre în posesia lor în anul școlar în curs.

În termen de 3 zile de la data desfăşurării concursului, după ce vor primi validarea premiilor județene, se va afişa la avizierul unităţii de învăţământ (Centrul Judetean Concurs) lista elevilor premiați și calificaţii pentru etapa interjudețeană.

II.2.  Etapa interjudețeană

La faza interjudețeană a Concursului se califică, din fiecare judeţ/ municipiul Bucureşti, echipele care au participat la faza judeţeană şi au obţinut Premiul I respectiv au acumulat 90-100 puncte.

La etapa interjudeţeană a concursului, pentru realizarea clasamentului interjudeţean se vor recorecta lucrările, în Oradea, după aceleaşi principii de evaluare, de către profesorii membri în comisia de evaluare interjudeţeană.

După corectarea lucrărilor se vor valida rezultatele judeţene, în baza căruia se vor emite diplomele judeţene şi se va realiza clasamentul interjudeţean al probei teoretice.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi  Menţiunipână la limita 10% din promovaţii la faza interjudețeană.

La punctaje egale se acordă acelaşi premiu.

III.       Elaborarea subiectelor

III.1.  Etapa judeţeană/a municipiului București

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru concurs vor fi elaborate de un grup  de lucru format din profesori cu experiență, având ca obiective  evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.

Subiectele sunt unice, pe clase și vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie la nivelul claselor din concurs.

Subiectele vor fi redactate în limba română și traduse în limbile minorităţilor elevilor care s-au înscris în concurs.

Responsabilitatea corectitudinii subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare este a grupului de lucru.

Subiectele și baremele vor fi postate pe Site-ul Concursului. Accesul la subiecte în Centrele Județene de Concurs îl va avea doar profesorul coordonator județean, în baza unei parole de acces, pe care o va primi în dimineaţa zilei de concurs. El va descărca, va multiplica subiectele și le va introduce în plicurile pregătite pentru fiecare echipă participantă la concurs.

Etapa judeţeană/a municipiului București a concursului se va desfășura la data stabilită, începând cu ora 12.00.

III.2.  Etapa INTERJUDEȚEANĂ

pentru etapa interjudețeană, în baza probei  susținute, se realizează un clasament interjudețean. Clasamentul  interjudețean, îl va realiza echipa de proiect de la Colegiul  Național „Iosif Vulcan” Oradea  după reevaluarea lucrărilor, în maxim 7 zile de la data desfășurării concursului. Acesta se va publica pe site-ul concursului http://www.noisichimia.concurschimie.ro .

 1.       Desfășurarea Concursului

De buna desfăşurare şi organizare a Concursului Interjudețean de Chimie Gimnaziu „NOI ŞI CHIMIA?!” va răspunde în mod direct coordonatorul interjudețean, inițiatorul concursului, prof. Crăciun Rodica  împreună cu comisiile de organizare și evaluare județene/a municipiului București și comisia de organizare și evaluare pentru etapa interjudețeană a Concursului.

La nivelul fiecărui  județ  va  exista o Comisie de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, având de regulă următoarea componenţă:

 1. a) preşedinte: inspectorul școlar general, inspectorul şcolar general adjunct
 2. b) preşedinte executiv: inspectorul şcolar de specialitate,
 3. c) vicepreşedinte: directorul Centrului Județean de Concurs sau directorul adjunct;
 4. d) secretar: coordonatorul județean al proiectului;
 5. e) membri:

-profesori asistenți (profesori de chimie sau alte specialităţi) proporţional cu numărul elevilor participanţi.

-profesori evaluatori (La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, care are elevi înscriși în Concurs, va fi desemnat un cadru didactic care va pregăti, va însoţi elevii la  concurs și va participa la evaluarea lucrărilor).

În judeţul Bihor, vor exista 3 comisii:

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa judeţeană,

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană şi

-1 Comisie pentru elaborarea/ traducerea subiectelor

Propunerile cu membrii comisiilor vor fi înaintate în timp util Inspectoratului Județean Bihor, pentru   întocmirea documentelor necesare bunei organizări a proiectului/concursului.

Unitățile de învățământ, Centrele Județene de Concurs, în care se va desfășura etapa județeană/a municipiului București vor fi stabilite în baza acceptării realizării unui acord de parteneriat, încheiat cu Colegiul Național„Iosif Vulcan” Oradea, cu  acordul inspectorului  școlar de specialitate din județul respectiv.

În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Național„Iosif Vulcan” Oradea.

Elevii vor avea la dispoziție, pentru rezolvarea subiectelor, 2 ore, din momentul în care au primit subiectele de concurs.

La Concursul  Interjudețean de Chimie Gimnaziu „NOI ŞI CHIMIA?!”, accesul elevilor în sala de concurs  se va face începând de la  ora 11:30 până la ora 11:50.

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu  orice fel de materiale informative:   manuale,  culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs,  cu telefoane mobile.

Elevii vor avea la dispoziţie Anexe cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor, puse la dispoziţia lor de către Comisia de organizare din CJC/Comisia interjudețeană. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

În timpul concursului,  membrii echipei vor colabora și vor prezenta un singur răspuns, redactat pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat și ciornele le vor primi  împreună cu anexele cu Sistemul Periodic și Caracteristicile atomilor. Elevii vor folosi o filă nouă pentru fiecare subiect, pot redacta față/verso, cu pix cu culoare albastră.

Lucrările  se secretizează.

Coordonatorul județean se asigură că fiecare echipă a primit toate materialele necesare, a înțeles modalitatea de redactare a răspunsului înainte de distribuirea plicului cu subiectele. După epuizarea timpului elevii predau lucrarea și toate materialele primite, folosite sau nu.

La faza judeţeană lucrările se vor corecta în Centrul Județean de Concurs. Corectarea lucrărilor se va realiza, pe subiecte, de către 2 profesori evaluatori imediat după preluarea lucrărilor. Evaluarea lucrărilor se va înregistra prin completarea borderourilor de notare.

Profesorii care  evaluează lucrările în pereche  îşi vor desfăşura activitatea în săli de clasă diferite. Profesorul coordonator județean, primește borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media celor două punctaje acordate  pentru subiectul  respectiv, iar media va fi şi punctajul final acordat echipei  respective,  pentru subiectul respectiv.

Coordonatorul județean adună borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, pentru subiectul respectiv. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul  acordat subiectului, conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai  mare  de  5%  la  evaluarea  subiectului  respectiv, coordonatorul județean mediază între cei doi evaluatori. Dacă diferența se menține, coordonatorul județean va reevalua subiectul împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de coordonator și cel al profesorului  care  a  evaluat  cu  cel mai  apropiat  punctaj  de  cel  al coordonatorului.

Punctajul total al lucrării fiecărei echipe se va calcula prin însumarea mediilor punctajelor obţinute la fiecare subiect din proba de concurs. Punctajele se trec pe lucrări.

Lucrările vor fi corectate în conformitate cu baremele stabilite de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor și baremelor și verificate de comisia de evaluare. Toţi profesorii coordonatori ai echipajelor, prezenţi  la concurs,  vor face parte din comisia de evaluare. După corectare, lucrările se deschid și se întocmește clasamentul județean.

Pentru transparenţă şi pentru o ierarhizare reală a valorilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiți de el, înainte de a se face clasamentul județean. Orice situație cu eventuale diferenţe de punctaj va fi mediată de coordonatorul județean.

Clasamentul judeţean se transmite echipei de proiect din Oradea până la ora 18, în format electronic.

Lucrările vor fi trimise echipei de proiect de la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea, în ziua concursului, prin curier. Pentru buna desfășurare a concursului lucrările trebuie sa ajungă la comisia din Oradea, cel târziu  în cursul zilei de joi.

La etapa interjudețeană a concursului, pentru realizarea clasamentului interjudețean se vor recorecta lucrările,  în Oradea,  după aceleași principii de evaluare, de către profesorii membri în comisia de evaluare interjudețeană, iar medierea eventualelor diferențe de punctaj o va realiza coordonatorul interjudețean.

După corectarea lucrărilor se vor valida rezultatele județene, în baza căruia se vor emite diplomele judeţene și  se va realiza clasamentul interjudețean.

Profesorii și elevii, vor avea la dispoziție subiectele și baremele de evaluare şi notare (vor fi postate pe site-ul concursului) şi pot verifica împreună modul în care au rezolvat subiectele, pentru a conștientiza unde trebuie îmbunătățită pregătirea pentru a avea rezultate mai bune la concursurile următoare.

 1.          Depunerea și rezolvarea contestaţiilor

După corectarea lucrărilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiți de ei. În cazul în care  constată că unele subiecte nu au fost evaluate conform baremului, profesorii îndrumători vor sesiza Coordonatorul județean de concurs, care va verifica evaluarea lucrării, împreună cu profesorii care au evaluat, în prezența profesorului îndrumător. Punctajul acordat lucrării este cel obținut în urma acestei evaluări.

 1.       Clasamentul final şi premiile

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III  şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiția de a acumula cel puțin  50 puncte.

Echipele care au obținut Premiul I, au acumulat 90-100 puncte, vor fi considerate  promovate la etapa superioară.

La etapa interjudețeană  a concursului se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi Menţiuni – până la limita 10% din promovaţii la faza interjudețeană.

În cazul egalității de punctaj, se vor acorda premii egale.

Fiecare elev şi profesor coordonator  va primi diplomă de participare şi/sau vor  fi premiaţi în funcţie de rezultatele obţinute.

Rezultatele concursului vor fi promovate prin site-ul şcolii noastre: www.cnivor.ro, site-ul Concursului: www.noisichimia.concurschimie.ro, site-ul ISJ Bihor: www.isjbihor.ro şi prin revista “Noi şi Chimia?!”

Lista cu elevii participanţi la concurs şi rezultatele lor vor fi transmise inspectorului şcolar de specialitate din judeţele participante.

VII. Dispoziţii finale

Profesorii care participă la buna desfăşurare a concursului în toate etapele lui sunt profesori voluntari, care pun la dispoziţia evenimentului timpul, corectitudinea, priceperea şi dăruirea lor astfel încât numărul elevilor atraşi de chimie să fie cât mai mare.

Coordonator concurs,

                                                                                               prof. Crăciun Rodica

 

Anexa Nr.1    TEMATICA CONCURSULUI-„Noi şi chimia!?”

Subiectele vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie aprobată prin OM nr. nr. 3393 / 28.02.2017

CONŢINUTURI

Pentru clasa a VII-a,

Chimia, știință a naturiiMaterie. Substanță. Substanțe anorganice și substanțe organice.Fenomene fizice și fenomene chimice.Proprietăți fizice și proprietăți chimice.Substanță pură și amestecuri de substanțe (amestecuri omogene și eterogene).Puritatea substanțelor.Metode de separare a amestecurilor omogene: cristalizare și distilare.Metode de separare a amestecurilor eterogene: decantare și filtrare.Aerul. Apa. SolulAerul-amestec omogen. Compoziția aerului. Arderea-fenomen chimic. Poluarea aerului.Apa. Apa în natură. Apa potabilă-condiţii de calitate a apei potabile. Apa distilată.

Rolul apei în organism.

Soluții apoase. Dizolvarea. Factorii care influențează dizolvarea.

Concentrația procentuală de masă.

Solul-amestec eterogen. Compoziția solului.

Laboratorul de chimie

Aparatură și ustensile utilizate în laboratorul de chimie.

Protecția propriei persoane și a mediului înconjurător în timpul efectuării

experimentelor în laborator.

AtomulStructura atomului. Număr atomic. Număr de masă.Element chimic. Simbol chimic. Izotopi. Masă atomică.Învelișul de electroni.Repartizarea electronilor pe straturi pentru primele 20 de elemente din Tabelul Periodic.Tabelul Periodic al elementelorStructura Tabelului Periodic (grupe și perioade).Relația dintre structura învelișului de electroni și poziția ocupată de element în Tabelul Periodic.IoniMetale și formarea ionilor pozitivi – Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+.Nemetale și formarea ionilor negativi – F-, Cl-, O2-, S2-.

Metale și nemetale (proprietăți fizice-comparație). Aliaje.

Formarea compușilor ionici.

Proprietățile fizice ale compușilor ionici (stare de agregare, solubilitate, conductibilitate electrică).

Molecule

Formarea moleculelor de H2, Cl2, HCl, H2O, NH3, CH4.

Proprietăți fizice ale unor compuși moleculari

(stare de agregare, solubilitate, conductibilitate electrică).

Valența

Formula chimică a unei substanțe.

Substanțe chimice

Substanțe simple. Clasificarea substanțelor simple: metale și nemetale.

Substanțe compuse. Clasificarea substanțelor compuse: oxizi, acizi, baze, săruri.

Identificarea unor acizi și baze cu ajutorul indicatorilor. Scala de pH.

Mol. Masă molară.Calcule pe baza formulei chimice a unei substanțe (raport atomic, raport de masă, compoziție procentuală elementală, determinarea formulei chimice a unei substanțe, determinarea masei unui element dintr-o cantitate dată de substanță, determinarea masei de substanță care conține o cantitate dată dintr-un element).

Pentru clasa a VIII-a, subiectele vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie clasa VII-a, aprobată prin OM nr. nr. 3393 / 28.02.2017, la care se adaugă:

Reacții chimice. Ecuații chimiceEcuația reacției chimice.Legea conservării masei substanțelor. Legea conservării numărului deatomi.Stabilirea coeficienților ecuațiilor reacțiilor chimice.Tipuri de reacții chimiceReacția de combinare.Reacția de ardere a metalelor și a nemetalelor.Reacția metalelor (Na, Mg, Ca, Al, Fe, Cu) cu halogenii (clorul).Reacția nemetalelor (Cl2, O2, S, N2) cu hidrogenul.Reacția unor oxizi bazici cu apa.

Reacția unor oxizi acizi (CO2, SO2, SO3) cu apa.

Reacția de descompunere.

Descompunerea unor carbonați, a unor hidroxizi, a cloratului de potasiu. Descompunerea apei oxigenate în prezența și absența dioxidului de mangan (catalizator).

Reacția de substituție.

Seria activității metalelor.

Reacția metalelor cu apa, acizi, săruri. Aluminotermia – metodă de obținere a unor metale.

Reacția de schimb.

Reacția de neutralizare (reacția dintre un acid și o bază, reacția dintre un oxid acid cu o bază, reacția unui oxid bazic cu un acid).

Reacții cu formare de precipitat (reacția dintre o bază solubilă și săruri solubile cu obținerea bazelor greu solubile, reacția dintre un acid și sarea unui acid mai slab, importanța pentru identificarea unor ioni).

Calcule stoechiometrice pe baza ecuațiilor reacțiilor chimice (folosind puritatea, excesul unui reactant, randamentul și concentrația procentuală de masă).
Combustibili (hidrogen, cărbuni de pământ, petrol și gaze naturale). Arderea  –  proces  exoterm  (arderea  hidrogenului,  a  carbonului,  a metanului, a glucozei).Impactul produșilor de ardere asupra mediului și asupra organismului uman.Materiale de construcții.Descompunerea carbonatului de calciu-proces endoterm.Aplicații  ale  unor  reacții  de  neutralizare:  medicamente  antiacide, ameliorarea solurilor.Importanța ionilor metalici în organismele vii. Acțiunea toxică a unor ioni metalici.Îngrășăminte chimice. Reciclarea deșeurilor.


REGULAMENTUL

Concursului Interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!”    2020

 Prezentare generală

Concursul interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” se desfăşoară cu respectarea prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului Nr. 3035/10.01.2012.

Concursul interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” are ca obiective stimularea şi dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală.

Concursul interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” se organizează pentru elevii claselor a VII-a. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ din învăţământul de stat, particular şi cel confesional. Participarea elevilor la concurs NU este condiţionată de achitarea unei taxe de participare.

Programele pentru clasa a VII-a sunt prezentate în  anexa 1.

Concursul  interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” se organizează şi se desfăşoară pe etape. Etapele concursului sunt: judeţeană/municipiul Bucureşti -proba teoretică, în 5 mai 2020 şi etapa interjudeţeană-proba experimentală, în 23 mai 2020.

În cadrul etapei județene, proba teoretice a concursului, elevii vor susţine o probă scrisă cu probleme teoretice şi experimentale având durata de 2 ore. La etapa interjudeţeană a concursului, participă primele 15 echipe și vor avea de rezolvat probleme practice, experimentale.

Promovarea elevilor la etapa interjudețeană presupune deplasarea lor, în perioada 22-24 mai 2020, la Oradea pentru susținerea unei probe experimentale. Pentru această perioadă  cazarea și masa participanților la concurs se va organiza la Liceul Teoretic”AUREL LAZAR”, partenerul nostru în acest proiect, iar cheltuielile legate de cazare și masă vor fi suportate de școala  organizatoare, Colegiul Naţional „IOSIF VULCAN” ORADEA.

Participarea şi selecţionarea elevilor

 II.1. Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti

Concursul se adresează elevilor din clasele a VII-a şi se desfăşoară între echipe formate din 3 elevi.

Are loc înaintea etapei naţionale a “Concursului Raluca Ripan”. S-a ales această dată de concurs tocmai pentru a menține trează dorința pasionaților de concursuri școlare.

Selecţia participanţilor la concurs se face de către cadrul didactic coordonator al echipei, pe baza rezultatelor obţinute la clasă (să aibă media semestrului anterior minim 9) şi participări la alte concursuri şcolare. Un profesor poate participa cu câte echipe consideră că sunt pregătite pentru concurs.

In fiecare judeţ pot exista criterii suplimentare de selecţie pentru înscrierea elevilor, care să conducă la creşterea calităţii concursului. Pentru a cunoaşte aceste criterii suplimentare este necesar să luaţi legătura cu coordonatorul judeţean de concurs şi /sau inspectorul de specialitate.

Etapa judeţeană se poate organiza, în 05 mai 2020, în județele în care există un Centru Județean de Concurs, dacă se înscriu în concurs elevi de la cel puţin 5 şcoli diferite.

Înscrierile pentru faza judeţeană se fac în perioada 1-27 aprilie 2020, prin completarea unui formular de înscriere, de către cadrul didactic coordonator.

Formularul de înscriere se va completa on line accesând site-ul concursului la adresa: http://www.noisichimia.concurschimie.ro

Veți primi, imediat după înscriere, un e-mail cu: Acordul de Parteneriat- Școală participantă la concurs și Cererea de înscriere, completate conform datelor furnizate de dumneavoastră.

TREBUIE să verificați dacă ați furnizat datele corecte, pentru că ele vor fi sursa pentru documentele oficiale ale Concursului (Dacă sunt erori, vă rugăm să reveniți la formular pentru o nouă înscriere).

Fiecare şcoală înscrisă în concurs devine partener în acest proiect interjudeţean.

Pentru definitivarea  înscrierii Cererile de înscriere, primite pe adresa de email a profesorului de chimie care a făcut înscrierea, completate şi înregistrate la secretariatul şcolii participante, se vor trimite scanate la adresa de Email: noi.si.chimia@gmail.com, indiferent de judeţul din care este şcoala participantă, urmând indicaţiile precizate în emailurile răspuns la înscriere.

O înscriere este validată dacă s-au înscris elevii online şi s-a trimis scanată, copia cererii.

Inlocuirea elevilor în echipa de concurs nu este acceptată decât dacă comisia de organizare din Oradea a fost informată înaintea concursului printr-un mesaj scris, trimis pe emailul concursului: noi.si.chimia@gmail.com.

Înscrierea elevilor în concurs şi neparticiparea la acesta, fără a informa în timp util Coordonatorul Judeţean de concurs şi comisia de organizare din Oradea, prin mesaj scris la adresa de email a concursului:  noi.si.chimia@gmail.com , atrage după sine eliminarea din viitoarea ediţie a concursului.

Pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, echipa de proiect din Oradea, centralizează cererile de înscriere şi trimite, în fiecare judeţ, şcolii desemnate ca Centru Judeţean de Concurs, toate materialele necesare desfăşurării concursului (legitimaţii/ecusoane pentru participanţi, afişe, foi tipizate, ciorne, anexe, etc…), până la data concursului, dacă acesta va fi finanţat. Dacă nu va fi finanţat, concursul se va desfăşura fără aceste accesorii, CJC punând la dispoziţia participanţilor materialele trimise de comisia interjudeţeană în format electronic.

În anul şcolar, 2019-2020, etapa judeţeană –proba teoretică a concursului se va desfăşura în şcoala din fiecare judeţ  înscris la concurs, denumită Centru Judeţean de Concurs. În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea.

În termen de 3 zile de la data desfăşurării concursului, după ce vor primi validarea premiilor judeţene, se va afişa la avizierul unităţii de învăţământ (Centrul Judetean Concurs) lista elevilor premiaţi şi calificaţii pentru etapa interjudeţeană-proba experimentală.

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiţia de a acumula cel puţin 50 puncte.

II.2.  Etapa interjudeţeană

Se va realiza un clasament interjudeţean în funcţie de rezultatele obţinute la etapa judeţeană proba teoretică.

Primele 15 echipaje conform clasamentului interjudeţean realizat, după proba teoretică, care au obţinut minim 80 puncte, vor fi calificați la etapă interjudeţeană- probă experimentală, care va avea loc în Oradea,în 23 mai 2020, la Colegiul Național ”Iosif Vulcan”. Elevii vor însoţiţi de profesorul coordonator.

Clasamentul final al etapei interjudețene, va fi realizat ca medie aritmetică a rezultatelor celor două probe, teoretică şi practică.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi 1 Menţiune. La punctaje egale se acordă acelaşi premiu fără alte criterii de departajare.

 III. Elaborarea subiectelor/evaluare lucrărilor

III.1. Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru concurs vor fi elaborate de un grup de lucru format din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs, având ca obiective evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.

Subiectele sunt unice şi vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie la nivelul clasei a VII-a, valabilă pentru anul școlar în curs.

Subiectele vor fi redactate în limba română şi traduse în limbile minorităţilor elevilor care s-au înscris în concurs.

Responsabilitatea corectitudinii subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare este a grupului de lucru.

Subiectele şi baremele vor fi postate pe Site-ul Concursului. Accesul la subiecte în Centrele Judeţene de Concurs îl va avea doar profesorul coordonator judeţean, în dimineaţa zilei de concurs, în intervalul 10:30-11:00. El va descărca, va multiplica subiectele şi le va introduce în plicurile pregătite pentru fiecare echipă participantă la concurs.

III.2.  Etapa INTERJUDEŢEANĂ

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru etapa interjudeţeană, vor fi elaborate de un grup  de lucru format din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs

Evaluarea lucrărilor de la probă experimentală se va realiza de profesori cu experienţă din județul Bihor.

Clasamentul  interjudeţean, îl va realiza echipa de proiect de la Colegiul  Naţional „Iosif Vulcan” Oradea  după reevaluarea lucrărilor de la proba teoretică, ca medie aritmetică a rezultatelor desfăşurării concursului.

Acesta se va publica pe site-ul concursului http://www.noisichimia.concurschimie.ro .

 1. Desfăşurarea Concursului

Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti a concursului se va desfăşura începând cu ora 12:00, iar etapa interjudețeană începând cu ora 9:00, la datele stabilite-5 mai 2020, respectiv 23 mai 2020.

De buna desfăşurare şi organizare a Concursului Interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” va răspunde în mod direct coordonatorul interjudeţean, iniţiatorul concursului, prof. Crăciun Rodica împreună cu comisiile de organizare şi evaluare judeţene/a municipiului Bucureşti şi comisia de organizare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană a Concursului.

La nivelul fiecărui judeţ va exista o Comisie de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, având, de regulă, următoarea componenţă:

 1. a) 1-preşedinte: inspectorul şcolar general, inspectorul şcolar general adjunct sau inspectorul şcolar de specialitate;
 2. b) 2- vicepreşedinţi: inspectorul şcolar de specialitate, directorul Centrului Judeţean de Concurs şi/sau directorul adjunct;
 3. c) 1-coordonator judeţean: profesor de chimie din Centrului Judeţean de Concurs, cu rezultate deosebite în activitatea profesională;
 4. d) 1-secretar: informatician sau profesor din Centrului Judeţean de Concurs, având competenţe de operare pe calculator;
 5. e) membri:

-profesori asistenţi (profesori de chimie sau alte specialităţi) proporţional cu numărul elevilor participanţi.

-profesori evaluatori (Cadrul didactic care a pregătit elevii îi va însoţi la concurs şi va participa la evaluarea lucrărilor).

În judeţul Bihor, vor exista 3 comisii:

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa judeţeană,

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană şi

-1 Comisie pentru elaborarea/ traducerea subiectelor

 Comisia de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa INTERJUDEŢEANĂ va avea următoarea componenţă:

Preşedinte concurs:

-Inspector Şcolar General al I.S.J. Bihor: prof. Novac-Iuhas Alin Florin

Presedinte executiv:

-inspector de specialitate I.S.J. Bihor : prof. Torjoc Silviu

Vicepreşedinte concurs:

–director Colegiul Naţional ”I.Vulcan” Oradea: prof. Martin Simona

-director Liceul Teoretic”AUREL LAZAR”: prof. prof. Carmen Chira

Secretar concurs:

-prof. Crăciun Rodica- Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea

Membri în comisia de organizare interjudeţeană: profesorii care vor sprijini desfășurarea acestui proiect.

Membri în comisia de evaluare interjudeţeană va fi formată din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs. Identitatea lor nu va fi dezvăluită, până în ziua concursului.

 Comisia pentru elaborarea/traducerea subiectelor va fi formată din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs. Identitatea lor nu va fi dezvăluită, până în ziua concursului.

Propunerile cu membrii comisiilor vor fi înaintate în timp util Inspectoratului Județean Bihor, pentru   intocmirea documentelor necesare bunei organizări a proiectului/concursului.

Unităţile de învăţământ, Centrele Judeţene de Concurs, în care se va desfăşura etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti vor fi stabilite în baza acceptării realizării unui acord de parteneriat, încheiat cu Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea, cu acordul Inspectoratului Şcolar din judeţul respectiv.

În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea.

Elevii vor avea la dispoziţie, pentru rezolvarea subiectelor, 2 ore, din momentul în care au primit subiectele de concurs.

La Concursul Interjudeţean de Chimie „NOI ŞI CHIMIA?!”, accesul elevilor în sala de concurs se va face începând de la ora 11:30 până la ora 11:50, respectiv de la 8:30 până la ora 8:50.

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.

Elevii vor avea la dispoziţie Anexe cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor, puse la dispoziţia lor de către Comisia de organizare din CJC/Comisia interjudețeană. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

În timpul concursului, membrii echipei vor colabora şi vor prezenta un singur răspuns, redactat pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat şi ciornele le vor primi împreună cu Anexele cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor. Elevii vor folosi o filă nouă pentru fiecare subiect, pot redacta faţă/verso, cu pix cu culoare albastră.

Lucrările se secretizează.

Coordonatorul judeţean se asigură că fiecare echipă a primit toate materialele necesare, a înţeles modalitatea de redactare a răspunsului înainte de distribuirea plicului cu subiecte. După epuizarea timpului elevii predau lucrarea şi toate materialele primite, folosite sau nu.

La faza judeţeană lucrările se vor corecta în Centrul Judeţean de Concurs. Corectarea lucrărilor se va realiza, pe subiecte, de către 2 profesori evaluatori imediat după preluarea lucrărilor. Evaluarea lucrărilor se va înregistra prin completarea borderourilor de notare.

Profesorii care evaluează lucrările în pereche îşi vor desfăşura activitatea în săli de clasă diferite. Profesorul coordonator judeţean, primeşte borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media celor două punctaje acordate pentru subiectul respectiv, iar media va fi şi punctajul final acordat echipei respective, pentru subiectul respectiv.

Coordonatorul judeţean adună borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, pentru subiectul respectiv. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul acordat subiectului, conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai mare de 5% la evaluarea subiectului respectiv, coordonatorul judeţean mediază între cei doi evaluatori. Dacă diferenţa se menţine, coordonatorul judeţean va reevalua subiectul împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de coordonator şi cel al profesorului care a evaluat cu cel mai apropiat punctaj de cel al coordonatorului.

Punctajul total al lucrării fiecărei echipe se va calcula prin însumarea mediilor punctajelor obţinute la fiecare subiect din proba de concurs. Punctajele se trec pe lucrări.

Lucrările vor fi corectate în conformitate cu baremele stabilite de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor şi baremelor şi verificate de comisia de evaluare. Toţi profesorii coordonatori ai echipajelor, prezenţi la concurs, vor face parte din comisia de evaluare. După corectare, lucrările se deschid şi se întocmeşte clasamentul judeţean.

Pentru transparenţă şi pentru o ierarhizare reală a valorilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiţi de el, înainte de a se face clasamentul judeţean. Orice situație cu eventuale diferenţe de punctaj va fi mediată de coordonatorul județean.

Clasamentul judeţean se transmite echipei de proiect din Oradea până la ora 18, în format electronic.

Lucrările vor fi trimise echipei de proiect de la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea, în ziua concursului, prin curier. Pentru buna desfășurare a concursului lucrările trebuie sa ajungă la comisia din Oradea, cel târziu  în cursul zilei de joi.

La etapa interjudeţeană a concursului, pentru realizarea clasamentului interjudeţean se vor recorecta lucrările, în Oradea, după aceleaşi principii de evaluare, de către profesorii membri în comisia de evaluare interjudeţeană, iar medierea eventualelor diferenţe de punctaj o va realiza coordonatorul interjudeţean.

După corectarea lucrărilor se vor valida rezultatele judeţene şi se va realiza clasamentul interjudeţean al probei teoretice, în baza căruia se vor emite diplomele judeţene.

Profesorii şi elevii, vor avea la dispoziţie subiectele şi baremele de evaluare şi notare (vor fi postate pe site-ul concursului) şi pot verifica împreună modul în care au rezolvat subiectele, pentru a conştientiza unde trebuie îmbunătăţită pregătirea pentru a avea rezultate mai bune la concursurile următoare.

 1. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

După corectarea lucrărilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiţi de ei. În cazul în care constată că unele subiecte nu au fost evaluate conform baremului, profesorii îndrumători vor sesiza Coordonatorul judeţean de concurs, care va verifica evaluarea lucrării, împreună cu profesorii care au evaluat, în prezenţa profesorului îndrumător. Punctajul acordat lucrării este cel obţinut în urma acestei evaluări.

 1. Clasamentul final şi premiile

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiţia de a acumula cel puţin 50 puncte.

Pentru  etapa interjudeţeană a concursului se va realizează un  clasament  interjudeţean în funcţie de rezultatele obţinute la etapa judeţeană- proba teoretică

Pentru cele15 echipaje conform clasamentului interjudeţean realizat, care au obţinut minim 80 puncte, vor participa la   etapa interjudeţeană – proba experimentală.

Clasamentul final se va realiza ca media aritmetică a celor două probe, teoretice şi practice.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III şi 1 Menţiune echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

La punctaje egale se acordă acelaşi premiu fără alte criterii de departajare..

Fiecare elev va primi diplomă de participare şi/sau vor fi premiaţi în funcţie de rezultatele obţinute.

Rezultatele concursului vor fi promovate prin site-ul şcolii noastre: www.cnivor.ro, site-ul Concursului: www.noisichimia.concurschimie.ro, site-ul ISJ Bihor: www.isjbihor.ro şi prin revista “Noi şi Chimia?!”

Lista cu elevii participanţi la concurs şi rezultatele lor vor fi transmise inspectorului şcolar de specialitate din judeţele participante.

Diplomele se vor trimite prin curier dacă concursul va fi finanțat sau dacă va fi fără finanțare,se vor posta pe site www.noisichimia.concurschimie.ro, site-ul concursului.

VII. Dispoziţii finale

Profesorii care participă la buna desfăşurare a concursului în toate etapele lui sunt profesori voluntari, care pun la dispoziţia evenimentului timpul, corectitudinea, priceperea şi dăruirea lor astfel încât numărul elevilor atraşi de chimie să fie cât mai mare.

Anexa Nr.1    TEMATICA CONCURSULUI-„Noi şi chimia!?”

CONŢINUTURI

Pentru clasa a VII-a,

Corp. Substanţă. Amestec

Momente în evoluţia chimiei ca ştiinţă.

Fenomene fizice şi fenomene chimice.

Amestecuri omogene şi eterogene.

Separarea substanţelor din amestecuri.

Purificarea substanţelor prin procedee fizice: distilare, extracţie, sublimare. Soluţii.

Concentraţia în procente de masă.

Structura substanţelor. Sistemul periodic

Atom.

Nucleu atomic.

Număr atomic.

Număr de masă.

Element chimic.

Simbol chimic.

Masă atomică.

Învelişul de electroni.

Structura învelişului de electroni.

Sistemul periodic.

Valenţa.

Molecule.

Formule chimice.

Masa moleculară.

REGULAMENTUL

Concursului Interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!”  2019

 Prezentare generală

Concursul interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” se desfăşoară cu respectarea prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului Nr. 3035/10.01.2012.

Concursul interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” are ca obiective stimularea şi dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală.

Concursul interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” se organizează pentru elevii claselor a VII-a. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ din învăţământul de stat, particular şi cel confesional. Participarea elevilor la concurs NU este condiţionată de achitarea unei taxe de participare.

Programele pentru clasa a VII-a sunt prezentate în  anexa 1.

Concursul  interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” se organizează şi se desfăşoară pe etape. Etapele concursului sunt: judeţeană/municipiul Bucureşti -proba teoretică, în 14 mai 2019 şi etapa interjudeţeană-proba experimentală, în 25 mai 2019 .

În cadrul etapei județene, proba teoretice a concursului, elevii vor susţine o probă scrisă cu probleme teoretice şi experimentale având durata de 2 ore. La etapa interjudeţeană a concursului, participă primele 15 echipe și vor avea de rezolvat probleme practice, experimentale.

Promovarea elevilor la etapa interjudețeană presupune deplasarea lor, în perioada 24-26 mai 2019, la Oradea pentru susținerea unei probe experimentale. Pentru această perioadă  cheltuielile legate de cazare și masă vor fi suportate de școala  organizatoare, COLEGIUL NAŢIONAL „IOSIF VULCAN” ORADEA.

 1. Participarea şi selecţionarea elevilor

II.1. Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti

Concursul se adresează elevilor din clasele a VII-a şi se desfăşoară între echipe formate din 3 elevi.

Are loc înaintea etapei naţionale a “Concursului Raluca Ripan”. S-a ales această dată de concurs tocmai pentru a menține trează dorința pasionaților de concursuri școlare.

Selecţia participanţilor la concurs se face de către cadrul didactic coordonator al echipei, pe baza rezultatelor obţinute la clasă (să aibă media semestrului anterior minim 9) şi participări la alte concursuri şcolare. Un profesor poate participa cu câte echipe consideră că sunt pregătite pentru concurs.

In fiecare judeţ pot exista criterii suplimentare de selecţie pentru înscrierea elevilor, care să conducă la creşterea calităţii concursului. Pentru a cunoaşte aceste criterii suplimentare este necesar să luaţi legătura cu coordonatorul judeţean de concurs şi /sau inspectorul de specialitate.

Etapa judeţeană se poate organiza, în 14 mai 2019, în județele în care există un Centru Județean de Concurs, dacă se înscriu în concurs elevi de la cel puţin 5 şcoli diferite.

Înscrierile pentru faza judeţeană se fac în perioada 15-30 aprilie 2019, prin completarea unui formular de înscriere, de către cadrul didactic coordonator.

Formularul de înscriere se va completa on line accesând site-ul concursului la adresa: http://www.noisichimia.concurschimie.ro

Veți primi, imediat după înscriere, un e-mail cu: Acordul de Parteneriat- Școală participantă la concurs și Cererea de înscriere, completate conform datelor furnizate de dumneavoastră.

TREBUIE să verificați dacă ați furnizat datele corecte, pentru că ele vor fi sursa pentru documentele oficiale ale Concursului (Dacă sunt erori, vă rugăm să reveniți la formular pentru o nouă înscriere).

Fiecare şcoală înscrisă în concurs devine partener în acest proiect interjudeţean.

Pentru definitivarea  înscrierii Cererile de înscriere, primite pe adresa de email a profesorului de chimie care a făcut înscrierea, completate şi înregistrate la secretariatul şcolii participante, se vor trimite scanate la adresa de Email: noi.si.chimia@gmail.com, indiferent de judeţul din care este şcoala participantă, urmând indicaţiile precizate în emailurile răspuns la înscriere.

O înscriere este validată dacă s-au înscris elevii online şi s-a trimis scanată, copia cererii.

Inlocuirea elevilor în echipa de concurs nu este acceptată decât dacă comisia de organizare din Oradea a fost informată înaintea concursului printr-un mesaj scris, trimis pe emailul concursului: noi.si.chimia@gmail.com.

Înscrierea elevilor în concurs şi neparticiparea la acesta, fără a informa în timp util Coordonatorul Judeţean de concurs şi comisia de organizare din Oradea, prin mesaj scris la adresa de email a concursului:  noi.si.chimia@gmail.com , atrage după sine eliminarea din viitoarea ediţie a concursului.

Pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, echipa de proiect din Oradea, centralizează cererile de înscriere şi trimite, în fiecare judeţ, şcolii desemnate ca Centru Judeţean de Concurs, toate materialele necesare desfăşurării concursului (legitimaţii/ecusoane pentru participanţi, afişe, foi tipizate, ciorne, anexe, etc…), până la data concursului, dacă acesta va fi finanţat. Dacă nu va fi finanţat, concursul se va desfăşura fără aceste accesorii, CJC punând la dispoziţia participanţilor materialele trimise de comisia interjudeţeană în format electronic.

În anul şcolar, 2018-2019, etapa judeţeană –proba teoretică a concursului se va desfăşura în şcoala din fiecare judeţ  înscris la concurs, denumită Centru Judeţean de Concurs. În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea.

În termen de 3 zile de la data desfăşurării concursului, după ce vor primi validarea premiilor judeţene, se va afişa la avizierul unităţii de învăţământ (Centrul Judetean Concurs) lista elevilor premiaţi şi calificaţii pentru etapa interjudeţeană-proba experimentală.

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiţia de a acumula cel puţin 50 puncte.

II.2.  Etapa interjudeţeană

Se va realiza un clasament interjudeţean în funcţie de rezultatele obţinute la etapa judeţeană proba teoretică.

Primele 15 echipaje conform clasamentului interjudeţean realizat, după proba teoretică, care au obţinut minim 80 puncte, vor fi calificați la etapă interjudeţeană- probă experimentală, care va avea loc în Oradea,în 25 mai 2019 , la Colegiul Național ”Iosif Vulcan”. Elevii vor însoţiţi de profesorul coordonator.

Clasamentul final al etapei interjudețene, va fi realizat ca medie aritmetică a rezultatelor celor două probe, teoretică şi practică.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi 1 Menţiune. La punctaje egale se acordă acelaşi premiu fără alte criterii de departajare.

III. Elaborarea subiectelor/evaluare lucrărilor

III.1. Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru concurs vor fi elaborate de un grup de lucru format din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs, având ca obiective evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.

Subiectele sunt unice şi vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie la nivelul clasei a VII-a.

Subiectele vor fi redactate în limba română şi traduse în limbile minorităţilor elevilor care s-au înscris în concurs.

Responsabilitatea corectitudinii subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare este a grupului de lucru.

Subiectele şi baremele vor fi postate pe Site-ul Concursului. Accesul la subiecte în Centrele Judeţene de Concurs îl va avea doar profesorul coordonator judeţean, în dimineaţa zilei de concurs, în intervalul 10:30-11:00. El va descărca, va multiplica subiectele şi le va introduce în plicurile pregătite pentru fiecare echipă participantă la concurs.

III.2.  Etapa INTERJUDEŢEANĂ

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru etapa interjudeţeană, vor fi elaborate de un grup  de lucru format din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs

Evaluarea lucrărilor de la probă experimentală se va realiza de profesori cu experienţă din județul Bihor.

Clasamentul  interjudeţean, îl va realiza echipa de proiect de la Colegiul  Naţional „Iosif Vulcan” Oradea  după reevaluarea lucrărilor de la proba teoretică, ca medie aritmetică a rezultatelor desfăşurării concursului.

Acesta se va publica pe site-ul concursului http://www.noisichimia.concurschimie.ro .

 1. Desfăşurarea Concursului

Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti a concursului se va desfăşura începând cu ora 12:00, iar etapa interjudețeană începând cu ora 9:00, la datele stabilite-14 mai 2019, respectiv 25 mai 2019 .

De buna desfăşurare şi organizare a Concursului Interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” va răspunde în mod direct coordonatorul interjudeţean, iniţiatorul concursului, prof. Crăciun Rodica împreună cu comisiile de organizare şi evaluare judeţene/a municipiului Bucureşti şi comisia de organizare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană a Concursului.

La nivelul fiecărui judeţ va exista o Comisie de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, având, de regulă, următoarea componenţă:

 1. a) 1-preşedinte: inspectorul şcolar general, inspectorul şcolar general adjunct sau inspectorul şcolar de specialitate;
 2. b) 2- vicepreşedinţi: inspectorul şcolar de specialitate, directorul Centrului Judeţean de Concurs şi/sau directorul adjunct;
 3. c) 1-coordonator judeţean: profesor de chimie din Centrului Judeţean de Concurs, cu rezultate deosebite în activitatea profesională;
 4. d) 1-secretar: informatician sau profesor din Centrului Judeţean de Concurs, având competenţe de operare pe calculator;
 5. e) membri:

-profesori asistenţi (profesori de chimie sau alte specialităţi) proporţional cu numărul elevilor participanţi.

-profesori evaluatori (Cadrul didactic care a pregătit elevii îi va însoţi la concurs şi va participa la evaluarea lucrărilor).

În judeţul Bihor, vor exista 3 comisii:

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa judeţeană,

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană şi

-1 Comisie pentru elaborarea/ traducerea subiectelor

Comisia de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa INTERJUDEŢEANĂ va avea următoarea componenţă:

Preşedinte concurs:

-Inspector Şcolar General al I.S.J. Bihor: prof. Novac-Iuhas Alin Florin

Presedinte executiv:

-inspector de specialitate I.S.J. Bihor : prof. Torjoc Silviu

Secretar concurs:

-prof. Crăciun Rodica- Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea

Membri în comisia de organizare interjudeţeană: profesorii care vor sprijini desfășurarea acestui proiect.

Membri în comisia de evaluare interjudeţeană va fi formată din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs. Identitatea lor nu va fi dezvăluită, până în ziua concursului.

Comisia pentru elaborarea/traducerea subiectelor va fi formată din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs. Identitatea lor nu va fi dezvăluită, până în ziua concursului.

Propunerile cu membrii comisiilor vor fi înaintate în timp util Inspectoratului Județean Bihor, pentru   intocmirea documentelor necesare bunei organizări a proiectului/concursului.

Unităţile de învăţământ, Centrele Judeţene de Concurs, în care se va desfăşura etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti vor fi stabilite în baza acceptării realizării unui acord de parteneriat, încheiat cu Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea, cu acordul Inspectoratului Şcolar din judeţul respectiv.

În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea.

Elevii vor avea la dispoziţie, pentru rezolvarea subiectelor, 2 ore, din momentul în care au primit subiectele de concurs.

La Concursul Interjudeţean de Chimie „NOI ŞI CHIMIA?!”, accesul elevilor în sala de concurs se va face începând de la ora 11:30 până la ora 11:50., respective de la 8:30 până la ora 8:50

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.

Elevii vor avea la dispoziţie Anexe cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor, puse la dispoziţia lor de către Comisia de organizare din CJC/Comisia interjudețeană. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

În timpul concursului, membrii echipei vor colabora şi vor prezenta un singur răspuns, redactat pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat şi ciornele le vor primi împreună cu Anexele cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor. Elevii vor folosi o filă nouă pentru fiecare subiect, pot redacta faţă/verso, cu pix cu culoare albastră.

Lucrările se secretizează.

Coordonatorul judeţean se asigură că fiecare echipă a primit toate materialele necesare, a înţeles modalitatea de redactare a răspunsului înainte de distribuirea plicului cu subiecte. După epuizarea timpului elevii predau lucrarea şi toate materialele primite, folosite sau nu.

La faza judeţeană lucrările se vor corecta în Centrul Judeţean de Concurs. Corectarea lucrărilor se va realiza, pe subiecte, de către 2 profesori evaluatori imediat după preluarea lucrărilor. Evaluarea lucrărilor se va înregistra prin completarea borderourilor de notare.

Profesorii care evaluează lucrările în pereche îşi vor desfăşura activitatea în săli de clasă diferite. Profesorul coordonator judeţean, primeşte borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media celor două punctaje acordate pentru subiectul respectiv, iar media va fi şi punctajul final acordat echipei respective, pentru subiectul respectiv.

Coordonatorul judeţean adună borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, pentru subiectul respectiv. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul acordat subiectului, conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai mare de 5% la evaluarea subiectului respectiv, coordonatorul judeţean mediază între cei doi evaluatori. Dacă diferenţa se menţine, coordonatorul judeţean va reevalua subiectul împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de coordonator şi cel al profesorului care a evaluat cu cel mai apropiat punctaj de cel al coordonatorului.

Punctajul total al lucrării fiecărei echipe se va calcula prin însumarea mediilor punctajelor obţinute la fiecare subiect din proba de concurs. Punctajele se trec pe lucrări.

Lucrările vor fi corectate în conformitate cu baremele stabilite de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor şi baremelor şi verificate de comisia de evaluare. Toţi profesorii coordonatori ai echipajelor, prezenţi la concurs, vor face parte din comisia de evaluare. După corectare, lucrările se deschid şi se întocmeşte clasamentul judeţean.

Pentru transparenţă şi pentru o ierarhizare reală a valorilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiţi de el, înainte de a se face clasamentul judeţean. Orice situație cu eventuale diferenţe de punctaj va fi mediată de coordonatorul județean.

Clasamentul judeţean se transmite echipei de proiect din Oradea până la ora 18, în format electronic.

Lucrările vor fi trimise echipei de proiect de la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea, în ziua concursului, prin curier. Pentru buna desfășurare a concursului lucrările trebuie sa ajungă la comisia din Oradea, cel târziu  în cursul zilei de joi.

La etapa interjudeţeană a concursului, pentru realizarea clasamentului interjudeţean se vor recorecta lucrările, în Oradea, după aceleaşi principii de evaluare, de către profesorii membri în comisia de evaluare interjudeţeană, iar medierea eventualelor diferenţe de punctaj o va realiza coordonatorul interjudeţean.

După corectarea lucrărilor se vor valida rezultatele judeţene şi se va realiza clasamentul interjudeţean al probei teoretice, în baza căruia se vor emite diplomele judeţene.

Profesorii şi elevii, vor avea la dispoziţie subiectele şi baremele de evaluare şi notare (vor fi postate pe site-ul concursului) şi pot verifica împreună modul în care au rezolvat subiectele, pentru a conştientiza unde trebuie îmbunătăţită pregătirea pentru a avea rezultate mai bune la concursurile următoare.

 1. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

După corectarea lucrărilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiţi de ei. În cazul în care constată că unele subiecte nu au fost evaluate conform baremului, profesorii îndrumători vor sesiza Coordonatorul judeţean de concurs, care va verifica evaluarea lucrării, împreună cu profesorii care au evaluat, în prezenţa profesorului îndrumător. Punctajul acordat lucrării este cel obţinut în urma acestei evaluări.

 1. Clasamentul final şi premiile

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiţia de a acumula cel puţin 50 puncte.

Pentru  etapa interjudeţeană a concursului se va realizează un  clasament  interjudeţean în funcţie de rezultatele obţinute la etapa judeţeană- proba teoretică

Pentru cele15 echipaje conform clasamentului interjudeţean realizat, care au obţinut minim 80 puncte, vor participa la   etapa interjudeţeană – proba experimentală.

Clasamentul final se va realiza ca media aritmetică a celor două probe, teoretice şi practice.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III şi 1 Menţiune echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

La punctaje egale se acordă acelaşi premiu fără alte criterii de departajare..

Fiecare elev va primi diplomă de participare şi/sau vor fi premiaţi în funcţie de rezultatele obţinute.

Rezultatele concursului vor fi promovate prin site-ul şcolii noastre: www.cnivor.ro, site-ul Concursului: www.noisichimia.concurschimie.ro, site-ul ISJ Bihor: www.isjbihor.ro şi prin revista “Noi şi Chimia?!”

Lista cu elevii participanţi la concurs şi rezultatele lor vor fi transmise inspectorului şcolar de specialitate din judeţele participante.

Diplomele se vor trimite prin curier dacă concursul va fi finanțat sau dacă va fi fără finanțare,se vor posta pe site www.noisichimia.concurschimie.ro, site-ul concursului.

VII. Dispoziţii finale

Profesorii care participă la buna desfăşurare a concursului în toate etapele lui sunt profesori voluntari, care pun la dispoziţia evenimentului timpul, corectitudinea, priceperea şi dăruirea lor astfel încât numărul elevilor atraşi de chimie să fie cât mai mare.

REGULAMENTUL

Concursului Interjudeţean de Chimie „NOI ŞI CHIMIA?!”

 2018

 1. Prezentare generală

Concursul  interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” se desfăşoară cu respectarea prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului Nr. 3035/10.01.2012.

Concursul   „NOI ŞI CHIMIA?!” are ca obiective stimularea şi dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală.

În  acest an Concursul  ” NOI ŞI CHIMIA?!” este înscris în C.A.E.R.I. – 2018 la poziția  1783.

Concursul  se organizează pentru elevii claselor a VII-a. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ din învăţământul de stat, particular şi cel confesional.

Concursul  ” NOI ŞI CHIMIA?!” se va desfăşura în Centrele Județene de Concurs, în 08 mai 2018, etapa județeană/ municipiul Bucureşti-etapa teoretică și  în 19 mai 2018 etapa interjudețeană- experimentală, în Colegiul Național ”Iosif Vulcan” Oradea.

Programele pentru clasa a VII-a sunt prezentate în  anexa 1.

 1. Participarea şi selecţionarea  elevilor

II.1.   Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti

Concursul se adresează elevilor din clasele  a VII-a şi se desfăşoară între echipe formate din 3 elevi.

Are loc înaintea etapei naţionale a “Concursului Raluca Ripan”. S-a  ales această dată de concurs tocmai pentru a menține trează dorința pasionaților de concursuri școlare.

Un profesor poate participa cu câte echipe consideră că sunt pregătite pentru concurs. Selecţia participanţilor la concurs se face de către cadrul didactic coordonator al echipei, pe baza rezultatelor obţinute  la clasă ( să aibă media semestrului anterior minim 9) şi participări la alte concursuri şcolare.

In fiecare judeţ pot exista criterii suplimentare de selecţie pentru înscrierea elevilor, care să conducă la creşterea calităţii concursului. Pentru a cunoaşte aceste criterii suplimentare este necesar să luaţi legătura cu coordonatorul judeţean de concurs şi /sau inspectorul de specialitate.

Etapa judeţeană se poate organiza dacă se înscriu și participă la concurs elevi  de la cel puţin 5 şcoli diferite.

Înscrierile pentru faza judeţeană se fac  în perioada 15-30  aprilie 2018- pentru elevi din clasa a VII-a, prin completarea unui  formular de înscriere, de către cadrul didactic coordonator.

Formularul de înscriere se va completa on line accesând site-ul concursului la adresa: http://www.noisichimia.concurschimie.ro

Veți primi, imediat după înscriere, un e-mail cu: Acordul de Parteneriat- Scoală participantă la concurs și Cererea de înscriere completate, conform datelor furnizate de dumneavoastră.

TREBUIE să verificați dacă ați furnizat datele corecte, pentru că ele vor fi sursa pentru documentele oficiale ale Concursului (Dacă sunt erori, vă rugăm să reveniți la formular pentru o nouă înscriere).

Fiecare şcoală înscrisă în concurs devine partener în acest proiect interjudeţean.

Pentru definitivarea  înscrierii   Cererile de înscriere, primite pe adresa de email a profesorului de chimie care a făcut înscrierea, completate şi înregistrate la secretariatul şcolii participante, se vor trimite scanate la adresa  de Email: noi.si.chimia@gmail.com ,  indiferent de judeţul din care este şcoala participantă, urmând indicaţiile precizate în emailurile răspuns la înscriere.

O înscriere este validată dacă s-au înscris elevii online şi s-a trimis scanată copia cererii.

Validarea înscrierii se poate face până vineri 06.05.2017 ora 18:00

Inlocuirea elevilor în echipa de concurs nu este acceptată decât dacă comisia de organizare din Centrul Județean de Concurs  din județul d-voastră a fost informată și Comisia din  Oradea a fost informată înaintea concursului printr-un mesaj scris, trimis pe emailul concursului: noi.si.chimia@gmail.com.

Școala de la care se înscriu elevi în concurs şi nu participă la acesta, nu poate înscrie elevi pentru a participa la  viitoarea ediţie a concursului.

Pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, echipa de proiect din Oradea, centralizează cererile de înscriere şi trimite, în fiecare  judeţ,  şcolii desemnate ca Centru Judeţean de Concurs, toate materialele necesare desfăşurării concursului (legitimaţii/ecusoane pentru participanţi, afişe, foi tipizate, ciorne, anexe, etc…), până la data concursului, dacă acesta va fi finanţat. Dacă nu va fi finanţat, concursul se va desfăşura fără aceste accesorii, CJC punând la dispoziţia participanţilor materialele trimise de comisia interjudeţeană în format electronic. In acest an concursul s-a aprobat fără finanțarea ministerului.

În anul şcolar, 2017-2018, etapa judeţeană –proba teoretică a concursului se va desfăşura în şcoala din fiecare judeţ  înscris la concurs, denumită Centru Judeţean de Concurs. În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea.

În termen de 5 zile de la data desfăşurării concursului, după ce vor primi validarea premiilor judeţene, se va afişa la avizierul unităţii de învăţământ (Centrul Județean de Concurs) lista elevilor premiaţi şi calificaţii pentru etapa interjudeţeană-proba experimentală.

Clasamentul  interjudeţean, îl va realiza echipa de proiect de la Colegiul  Naţional „Iosif Vulcan” Oradea  după reevaluarea lucrărilor. Acesta se va publica pe site-ul concursului http://www.noisichimia.concurschimie.ro .

II.2.  Etapa interjudeţeană

Se va realiza un clasament interjudetean  în funcție de rezultatele obținute la etapa jetețeană – proba teoretică.  Clasamentul  interjudeţean, îl va realiza echipa de proiect de la Colegiul  Naţional „Iosif Vulcan” Oradea  după reevaluarea lucrărilor, în maxim 5 zile de la data desfăşurării concursului. Acesta se va publica pe site-ul concursului http://www.noisichimia.concurschimie.ro .

Primele 15 echipe conform clasamentului interjudețean realizat, care au obținut minim 80 puncte, vor  fi calificate pentru etapa interjudeţeană proba experimentală. Acestea se vor deplasa la Oradea, împreună cu profesorul lor coordonator.

Clasamentul final al concursului va fi realizat cu media aritmetică a celor două probe, teoretice şi experimentale.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi 2 Menţiuni. La punctaje egale se acordă acelaşi premiu.

III.       Elaborarea subiectelor

III.1.  Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti

În cadrul etapei teoretice a concursului , elevii vor susţine  o singură probă scrisă, cu probleme teoretice şi experimentale cu durata de 2 ore.

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru concurs vor fi elaborate de un grup  de lucru format din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs,  având ca obiective  evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.

Subiectele sunt unice şi vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie la nivelul clasei a VII-a.

Subiectele vor fi redactate în limba română şi traduse în limbile minorităţilor elevilor care s-au înscris în concurs.

Responsabilitatea corectitudinii subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare este a grupului de lucru.

Subiectele şi baremele vor fi postate pe Site-ul Concursului după data desfășurării concursului. Accesul la subiecte în Centrele Judeţene de Concurs îl va avea doar profesorul coordonator judeţean, în dimineaţa zilei de concurs, în intervalul 10:30-11:00. El va descărca, va multiplica subiectele şi le va introduce în plicurile pregătite pentru fiecare echipă participantă la concurs.

Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti a concursului se va desfăşura la data stabilită, începând cu ora 12.00.

III.2.  Etapa INTERJUDEŢEANĂ

Etapa interjudețeană se desfășoară la Oradea,  între primele 15 echipaje conform clasamentului interjudeţean realizat, care au obţinut minim 80 puncte și  constă într-o probă experimental teoretică și practică care se va desfășura pe parcursul a 2 ore.

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru concurs vor fi elaborate de un grup  de lucru format din profesori cu experienţă, având ca obiective  evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.

Subiectele sunt unice şi vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie la nivelul clasei a VII-a.

Subiectele vor fi redactate în limba română şi traduse în limbile minorităţilor elevilor care s-au înscris în concurs.

Responsabilitatea corectitudinii subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare este a grupului de lucru.

Subiectele şi baremele vor fi postate pe Site-ul Concursului după desfășurarea concursului.

Profesorul coordonator va multiplica subiectele şi le va introduce în plicurile pregătite pentru fiecare echipă participantă la concurs.

Desfăşurarea Concursului

De buna desfăşurare şi organizare a Concursului Interjudeţean de Chimie Gimnaziu „NOI ŞI CHIMIA?!” va răspunde în mod direct coordonatorul interjudeţean, iniţiatorul concursului, prof. Crăciun Rodica  împreună cu comisiile de organizare şi evaluare judeţene/a municipiului Bucureşti şi comisia de organizare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană a Concursului.

La nivelul fiecărui  judeţ  va  exista o Comisie de organizare, desfășurare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, având, de regulă, următoarea componenţă:

 1. a) 1-preşedinte: inspectorul şcolar general, inspectorul şcolar general adjunct, inspectorul şcolar de specialitate sau directorul Centrului Judeţean de Concurs;
 2. b) 2- vicepreşedinţi: inspectorul şcolar de specialitate, directorul Centrului Judeţean de Concurs şi/sau directorul adjunct;
 3. c) 1-coordonator judeţean: profesor  de chimie din Centrului Judeţean de Concurs, cu rezultate deosebite în activitatea profesională;
 4. d) 1-secretar: informatician sau profesor din Centrului Judeţean de Concurs, având competenţe de operare pe calculator;
 5. e) membri:

-profesori asistenţi (profesori de chimie sau alte specialităţi) proporţional cu numărul elevilor participanţi.

-profesori evaluatori (profesorul care are elevi înscrişi în Concurs, va pregăti, va însoţi elevii la  concurs şi va participa la evaluarea lucrărilor).

În judeţul Bihor, vor exista 3 comisii:

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa judeţeană,

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană şi

-1 Comisie  pentru elaborarea/ traducerea subiectelor

Comisia de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa INTERJUDEŢEANĂ va avea următoarea  componenţă:

Preşedinte concurs:

-Inspector Şcolar General al I.S.J. Bihor: prof. Novac-Iuhas Alin Florin

Vicepreşedinte concurs:

-inspector de specialitate I.S.J. Bihor : prof. Torjoc Silviu

-director Colegiul Naţional„Iosif  Vulcan” Oradea: prof. Martin Simona

Coordonator interjudeţean:

-prof. Crăciun Rodica- Iniţiator concurs – Colegiul Naţional„Iosif  Vulcan” Oradea

Membri  în comisia de organizare interjudeţeană:

Membri  în comisia de evaluare interjudeţeană:

Comisia  pentru elaborarea/traducerea subiectelor va fi formată din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs. Identitatea lor nu va fi dezvăluită, până în ziua concursului.

Unităţile de învăţământ, Centrele Judeţene de Concurs, în care se va desfăşura etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti vor fi stabilite în baza acceptării realizării unui acord de parteneriat, încheiat cu Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea, cu  acordul Inspectoratului  Şcolar din judeţul respectiv.

În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea.

Elevii vor avea la dispoziţie, pentru rezolvarea subiectelor, 2 ore, din momentul în care au primit subiectele de concurs.

La Concursul  Interjudeţean de Chimie „NOI ŞI CHIMIA?!”, accesul elevilor în sala de concurs  se va face începând de la  ora 11:30 până la ora 11:50.

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu  orice fel de materiale informative:   manuale,  culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs,  cu telefoane mobile.

Elevii vor avea la dispoziţie Anexe cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor, puse la dispoziţia lor de către Comisia de organizare din CJC. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

În timpul concursului,  membrii echipei pot colabora şi vor prezenta un singur răspuns, redactat pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat şi ciornele le vor primi  împreună cu Anexele cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor.

Elevii vor folosi o filă nouă pentru fiecare subiect, pot redacta faţă/verso, cu pix cu culoare albastră.

Lucrările  se secretizează.

Coordonatorul judeţean se asigură că fiecare echipă a primit toate materialele necesare, că elevii au înţeles modalitatea de redactare a răspunsului, înainte de distribuirea plicului cu subiecte. După epuizarea timpului de lucru, elevii predau lucrarea şi toate materialele primite, folosite sau nu.

La faza judeţeană lucrările se vor corecta în Centrul Judeţean de Concurs. Corectarea lucrărilor se va realiza, pe subiecte, de către 2 profesori evaluatori imediat după preluarea lucrărilor. Evaluarea lucrărilor se va înregistra prin completarea borderourilor de notare.

Profesorul coordonator judeţean, primeşte borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media celor două punctaje acordate  pentru subiectul  respectiv, iar media va fi şi punctajul final acordat echipei  respective,  pentru subiectul respectiv.

Coordonatorul judeţean adună borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, pentru subiectul respectiv. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul  acordat subiectului, conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai  mare  de  5%  la  evaluarea  subiectului  respectiv, coordonatorul judeţean mediază între cei doi evaluatori. Dacă diferenţa se menţine, coordonatorul judeţean va reevalua subiectul împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de coordonator şi cel al profesorului  care  a  evaluat  cu  cel mai  apropiat  punctaj  de  cel  al coordonatorului.

Punctajul total al lucrării fiecărei echipe se va calcula prin însumarea mediilor punctajelor obţinute la fiecare  subiect din proba de concurs.

Lucrările vor fi corectate în conformitate cu baremele stabilite de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor şi baremelor şi verificate de comisia de evaluare. Toţi profesorii coordonatori ai echipajelor, prezenţi  la concurs,  vor face parte din comisia de evaluare. După corectare, lucrările se deschid şi se întocmeşte clasamentul judeţean.

Pentru transparenţă şi pentru o ierarhizare reală a valorilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiţi de el, înainte de a se face clasamentul judeţean.

Până la ora 18, se transmite în format electronic clasamentul judeţean echipei de proiect din Oradea. Lucrările  vor fi trimise (prin curier) echipei de proiect de la Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea, în ziua concursului.

La etapa interjudeţeană a concursului, pentru realizarea clasamentului interjudeţean se vor recorecta lucrările,  în Oradea,  după aceleaşi principii de evaluare, de către profesorii membri în comisia de evaluare interjudeţeană, iar medierea eventualelor diferenţe de punctaj o va realiza coordonatorul interjudeţean.

După corectarea lucrărilor se vor valida rezultatele judeţene şi  se va realiza clasamentul interjudeţean al probei teoretice, în baza căruia se vor emite diplomele judeţene.

Profesorii şi elevii, vor avea la dispoziţie subiectele şi baremele de evaluare şi notare (vor fi postate pe site-ul concursului) şi pot verifica împreună modul în care au rezolvat subiectele, pentru a conştientiza unde trebuie îmbunătăţită pregătirea pentru a avea rezultate mai bune la concursurile următoare.

 1. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

După corectarea lucrărilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiţi de ei. În cazul în care  constată că unele subiecte nu au fost evaluate conform baremului, profesorii îndrumători vor sesiza Coordonatorul judeţean de concurs, care va verifica evaluarea lucrării, împreună cu profesorii care au evaluat, în prezenţa profesorului îndrumător. Punctajul acordat lucrării este cel obţinut în urma acestei evaluări.

Clasamentul final şi premiile

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III  şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiţia de a acumula cel puţin  50 puncte.

Pentru  etapa interjudeţeană  a concursului se va realizează un  clasament  interjudeţean în funcţie de rezultatele obţinute la etapa judeţeană- proba teoretică

Pentru cele15 echipaje conform clasamentului interjudeţean realizat, care au obţinut minim 80 puncte, vor participa la   etapa interjudeţeană – proba experimentală.

Clasamentul final se va realiza ca media aritmetică a celor două probe, teoretice şi practice.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III şi 1 Menţiune echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

La punctaje egale se acordă acelaşi premiu.

Fiecare elev va primi diplomă de participare şi/sau vor  fi premiaţi în funcţie de rezultatele obţinute.

Rezultatele concursului vor fi promovate prin site-ul şcolii noastre: www.cnivor.ro, site-ul Concursului: www.noisichimia.concurschimie.ro, site-ul ISJ Bihor: www.isjbihor.ro şi prin revista “Noi şi Chimia?!”

Lista cu elevii participanţi la concurs şi rezultatele lor vor fi transmise inspectorului şcolar de specialitate  din judeţele participante.

Diplomele se vor posta pe site.

VII.     Dispoziţii finale

Profesorii care participă la buna desfăşurare a concursului în toate etapele lui sunt profesori voluntari, care pun la dispoziţia evenimentului timpul, corectitudinea, priceperea  şi dăruirea lor astfel încât numărul elevilor atraşi de chimie să fie cât mai mare.

Coordonator concurs,

                                                                                               Crăciun Rodica

Anexa Nr.1    TEMATICA CONCURSULUI-„Noi şi chimia!?”

CONŢINUTURI      Pentru clasa a VII-a,

Corp. Substanţă. Amestec

Momente în evoluţia chimiei ca ştiinţă.

Fenomene fizice şi fenomene chimice.

Amestecuri omogene şi eterogene.

Separarea substanţelor din amestecuri.

Purificarea substanţelor prin procedee fizice: distilare, extracţie, sublimare. Soluţii.

Concentraţia în procente de masă.

Structura substanţelor. Sistemul periodic

Atom.

Nucleu atomic.

Număr atomic.

Număr de masă.

Element chimic.

Simbol chimic.

Masă atomică.

Învelişul de electroni.

Structura învelişului de electroni.

Sistemul periodic.

Valenţa.

Molecule.

Formule chimice.

Masa moleculară.

Reacţii chimice. Legea conservării masei. Calcule chimice

Legea conservării masei substanţelor.

Ecuaţii chimice.

Tipuri de reacţii chimice: Reacţii de combinare, de descompunere, de înlocuire şi de schimb

Reacţii lente, rapide, exoterme, endoterme.

REGULAMENTUL

Concursului Interjudeţean de Chimie „NOI ŞI CHIMIA?!”

 2017

 1.             Prezentare generală

Concursul  interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” se desfăşoară cu respectarea prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului Nr. 3035/10.01.2012.

Concursul   „NOI ŞI CHIMIA?!” are ca obiective stimularea şi dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală.

În  acest an Concursul  ” NOI ŞI CHIMIA?!” este înscris în C.A.E.R.I. – 2017 la poziția  1330. pag  62.

Concursul  se organizează pentru elevii claselor a VII-a. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ din învăţământul de stat, particular şi cel confesional.

Concursul  ” NOI ŞI CHIMIA?!” se va desfăşura în Centrele Județene de Concurs, în 09 mai 2017, etapa județeană/ municipiul Bucureşti-etapa teoretică și  în 20 mai 2017 etapa interjudețeană- experimentală, în Colegiul Național ”Iosif Vulcan” Oradea.

Programele pentru clasa a VII-a sunt prezentate în  anexa 1.

 1.                Participarea şi selecţionarea  elevilor

II.1.   Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti

Concursul se adresează elevilor din clasele  a VII-a şi se desfăşoară între echipe formate din 3 elevi.

Are loc înaintea etapei naţionale a “Concursului Raluca Ripan”. S-a  ales această dată de concurs tocmai pentru a menține trează dorința pasionaților de concursuri școlare.

Un profesor poate participa cu câte echipe consideră că sunt pregătite pentru concurs. Selecţia participanţilor la concurs se face de către cadrul didactic coordonator al echipei, pe baza rezultatelor obţinute  la clasă ( să aibă media semestrului anterior minim 9) şi participări la alte concursuri şcolare.

In fiecare judeţ pot exista criterii suplimentare de selecţie pentru înscrierea elevilor, care să conducă la creşterea calităţii concursului. Pentru a cunoaşte aceste criterii suplimentare este necesar să luaţi legătura cu coordonatorul judeţean de concurs şi /sau inspectorul de specialitate.

Etapa judeţeană se poate organiza dacă se înscriu și participă la concurs elevi  de la cel puţin 5 şcoli diferite.

Înscrierile pentru faza judeţeană se fac  în perioada 15-30  aprilie 2017- pentru elevi din clasa a VII-a, prin completarea unui  formular de înscriere, de către cadrul didactic coordonator.

Formularul de înscriere se va completa on line accesând site-ul concursului la adresa: http://www.noisichimia.concurschimie.ro

Veți primi, imediat după înscriere, un e-mail cu: Acordul de Parteneriat- Scoală participantă la concurs și Cererea de înscriere completate, conform datelor furnizate de dumneavoastră.

TREBUIE să verificați dacă ați furnizat datele corecte, pentru că ele vor fi sursa pentru documentele oficiale ale Concursului (Dacă sunt erori, vă rugăm să reveniți la formular pentru o nouă înscriere).

Fiecare şcoală înscrisă în concurs devine partener în acest proiect interjudeţean.

Pentru definitivarea  înscrierii   Cererile de înscriere, primite pe adresa de email a profesorului de chimie care a făcut înscrierea, completate şi înregistrate la secretariatul şcolii participante, se vor trimite scanate la adresa  de Email: noi.si.chimia@gmail.com ,  indiferent de judeţul din care este şcoala participantă, urmând indicaţiile precizate în emailurile răspuns la înscriere.

O înscriere este validată dacă s-au înscris elevii online şi s-a trimis scanată copia cererii.

Validarea înscrierii se poate face până vineri 05.05.2017 ora 18:00

Inlocuirea elevilor în echipa de concurs nu este acceptată decât dacă comisia de organizare din Centrul Județean de Concurs  din județul d-voastră și Comisia din  Oradea a fost informată înaintea concursului printr-un mesaj scris, trimis pe emailul concursului: noi.si.chimia@gmail.com.

Școala de la care se înscriu elevi în concurs şi nu participă la acesta, nu poate înscrie elevi pentru a participa la  viitoarea ediţie a concursului.

Pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, echipa de proiect din Oradea, centralizează cererile de înscriere şi trimite, în fiecare  judeţ,  şcolii desemnate ca Centru Judeţean de Concurs, toate materialele necesare desfăşurării concursului (legitimaţii/ecusoane pentru participanţi, afişe, foi tipizate, ciorne, anexe, etc…), până la data concursului, dacă acesta va fi finanţat. Dacă nu va fi finanţat, concursul se va desfăşura fără aceste accesorii, CJC punând la dispoziţia participanţilor materialele trimise de comisia interjudeţeană în format electronic.

În anul şcolar, 2016-2017, etapa judeţeană –proba teoretică a concursului se va desfăşura în şcoala din fiecare judeţ  înscris la concurs, denumită Centru Judeţean de Concurs. În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea.

În termen de 5 zile de la data desfăşurării concursului, după ce vor primi validarea premiilor judeţene, se va afişa la avizierul unităţii de învăţământ (Centrul Județean de Concurs) lista elevilor premiaţi şi calificaţii pentru etapa interjudeţeană-proba experimentală.

Clasamentul  interjudeţean, îl va realiza echipa de proiect de la Colegiul  Naţional „Iosif Vulcan” Oradea  după reevaluarea lucrărilor. Acesta se va publica pe site-ul concursului http://www.noisichimia.concurschimie.ro .

II.2.  Etapa interjudeţeană

Se va realiza un clasament interjudetean  în funcție de rezultatele obținute la etapa jetețeană – proba teoretică.  Clasamentul  interjudeţean, îl va realiza de către echipa de proiect de la Colegiul  Naţional „Iosif Vulcan” Oradea  după reevaluarea lucrărilor, în maxim 5 zile de la data desfăşurării concursului. Acesta se va publica pe site-ul concursului http://www.noisichimia.concurschimie.ro .

Primele 15 echipe conform clasamentului interjudețean realizat, care au obținut minim 80 puncte, vor  fi calificate pentru etapa interjudeţeană proba experimentală, se vor deplasa la Oradea, împreună cu profesorul lor coordonator.

Clasamentul final va fi realizat cu media aritmetică a celor două probe, teoretice şi practice.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi 1 Menţiune. La punctaje egale se acordă acelaşi premiu.

III.       Elaborarea subiectelor

III.1.  Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti

În cadrul etapei teoretice a concursului , elevii vor susţine  o singură probă scrisă, cu probleme teoretice şi experimentale cu durata de 2 ore.

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru concurs vor fi elaborate de un grup  de lucru format din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs,  având ca obiective  evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.

Subiectele sunt unice şi vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie la nivelul clasei a VII-a.

Subiectele vor fi redactate în limba română şi traduse în limbile minorităţilor elevilor care s-au înscris în concurs.

Responsabilitatea corectitudinii subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare este a grupului de lucru.

Subiectele şi baremele vor fi postate pe Site-ul Concursului. Accesul la subiecte în Centrele Judeţene de Concurs îl va avea doar profesorul coordonator judeţean, în dimineaţa zilei de concurs, în intervalul 10:30-11:00. El va descărca, va multiplica subiectele şi le va introduce în plicurile pregătite pentru fiecare echipă participantă la concurs.

Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti a concursului se va desfăşura la data stabilită, începând cu ora 12.00.

III.2.  Etapa INTERJUDEŢEANĂ

Etapa interjudețeană se desfășoară la Oradea,  între primele 15 echipaje conform clasamentului interjudeţean realizat, care au obţinut minim 80 puncte și  constă într-o probă experimental teoretică și practică care se va desfășura pe parcursul a 2 ore.

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru concurs vor fi elaborate de un grup  de lucru format din profesori cu experienţă, având ca obiective  evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.

Subiectele sunt unice şi vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie la nivelul clasei a VII-a.

Subiectele vor fi redactate în limba română şi traduse în limbile minorităţilor elevilor care s-au înscris în concurs.

Responsabilitatea corectitudinii subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare este a grupului de lucru.

Subiectele şi baremele vor fi postate pe Site-ul Concursului după desfășurarea concursului.  Profesorul coordonator  va descărca, va multiplica subiectele şi le va introduce în plicurile pregătite pentru fiecare echipă participantă la concurs.

 1.       Desfăşurarea Concursului

De buna desfăşurare şi organizare a Concursului Interjudeţean de Chimie Gimnaziu „NOI ŞI CHIMIA?!” va răspunde în mod direct coordonatorul interjudeţean, iniţiatorul concursului, prof. Crăciun Rodica  împreună cu comisiile de organizare şi evaluare judeţene/a municipiului Bucureşti şi comisia de organizare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană a Concursului.

La nivelul fiecărui  judeţ  va  exista o Comisie de organizare, desfășurare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, având, de regulă, următoarea componenţă:

 1. a) 1-preşedinte: inspectorul şcolar general, inspectorul şcolar general adjunct sau inspectorul şcolar de specialitate;
 2. b) 2- vicepreşedinţi: inspectorul şcolar de specialitate, directorul Centrului Judeţean de Concurs şi/sau directorul adjunct;
 3. c) 1-coordonator judeţean: profesor  de chimie din Centrului Judeţean de Concurs, cu rezultate deosebite în activitatea profesională;
 4. d) 1-secretar: informatician sau profesor din Centrului Judeţean de Concurs, având competenţe de operare pe calculator;
 5. e) membri:

-profesori asistenţi (profesori de chimie sau alte specialităţi) proporţional cu numărul elevilor participanţi.

-profesori evaluatori (profesorul care are elevi înscrişi în Concurs, va pregăti, va însoţi elevii la  concurs şi va participa la evaluarea lucrărilor).

În judeţul Bihor, vor exista 3 comisii:

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa judeţeană,

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană şi

-1 Comisie  pentru elaborarea/ traducerea subiectelor

Comisia de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa INTERJUDEŢEANĂ va avea următoarea  componenţă:

Preşedinte concurs:

-Inspector Şcolar General al I.S.J. Bihor: prof. Novac-Iuhas Alin Florin

Vicepreşedinte concurs:

-inspector de specialitate I.S.J. Bihor : prof. Torjoc Silviu

-director Colegiul Naţional„Iosif  Vulcan” Oradea: prof. Martin Simona

Coordonator interjudeţean:

-prof. Crăciun Rodica- Iniţiator concurs – Colegiul Naţional„Iosif  Vulcan” Oradea

Membri  în comisia de organizare interjudeţeană:

Membri  în comisia de evaluare interjudeţeană:

Comisia  pentru elaborarea/traducerea subiectelor va fi formată din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs. Identitatea lor nu va fi dezvăluită, până în ziua concursului.

Unităţile de învăţământ, Centrele Judeţene de Concurs, în care se va desfăşura etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti vor fi stabilite în baza acceptării realizării unui acord de parteneriat, încheiat cu Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea, cu  acordul Inspectoratului  Şcolar din judeţul respectiv.

În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea.

Elevii vor avea la dispoziţie, pentru rezolvarea subiectelor, 2 ore, din momentul în care au primit subiectele de concurs.

La Concursul  Interjudeţean de Chimie „NOI ŞI CHIMIA?!”, accesul elevilor în sala de concurs  se va face începând de la  ora 11:30 până la ora 11:50.

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu  orice fel de materiale informative:   manuale,  culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs,  cu telefoane mobile.

Elevii vor avea la dispoziţie Anexe cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor, puse la dispoziţia lor de către Comisia de organizare din CJC. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

În timpul concursului,  membrii echipei pot colabora şi vor prezenta un singur răspuns, redactat pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat şi ciornele le vor primi  împreună cu Anexele cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor.

Elevii vor folosi o filă nouă pentru fiecare subiect, pot redacta faţă/verso, cu pix cu culoare albastră.

Lucrările  se secretizează.

Coordonatorul judeţean se asigură că fiecare echipă a primit toate materialele necesare, a înţeles modalitatea de redactare a răspunsului înainte de distribuirea plicului cu subiecte. După epuizarea timpului elevii predau lucrarea şi toate materialele primite, folosite sau nu.

La faza judeţeană lucrările se vor corecta în Centrul Judeţean de Concurs. Corectarea lucrărilor se va realiza, pe subiecte, de către 2 profesori evaluatori imediat după preluarea lucrărilor. Evaluarea lucrărilor se va înregistra prin completarea borderourilor de notare.

Profesorul coordonator judeţean, primeşte borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media celor două punctaje acordate  pentru subiectul  respectiv, iar media va fi şi punctajul final acordat echipei  respective,  pentru subiectul respectiv.

Coordonatorul judeţean adună borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, pentru subiectul respectiv. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul  acordat subiectului, conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai  mare  de  5%  la  evaluarea  subiectului  respectiv, coordonatorul judeţean mediază între cei doi evaluatori. Dacă diferenţa se menţine, coordonatorul judeţean va reevalua subiectul împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de coordonator şi cel al profesorului  care  a  evaluat  cu  cel mai  apropiat  punctaj  de  cel  al coordonatorului.

Punctajul total al lucrării fiecărei echipe se va calcula prin însumarea mediilor punctajelor obţinute la fiecare  subiect din proba de concurs.

Lucrările vor fi corectate în conformitate cu baremele stabilite de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor şi baremelor şi verificate de comisia de evaluare. Toţi profesorii coordonatori ai echipajelor, prezenţi  la concurs,  vor face parte din comisia de evaluare. După corectare, lucrările se deschid şi se întocmeşte clasamentul judeţean.

Pentru transparenţă şi pentru o ierarhizare reală a valorilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiţi de el, înainte de a se face clasamentul judeţean.

Până la ora 18, se transmite în format electronic clasamentul judeţean echipei de proiect din Oradea. Lucrările  vor fi trimise (prin curier) echipei de proiect de la Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea, în ziua concursului.

La etapa interjudeţeană a concursului, pentru realizarea clasamentului interjudeţean se vor recorecta lucrările,  în Oradea,  după aceleaşi principii de evaluare, de către profesorii membri în comisia de evaluare interjudeţeană, iar medierea eventualelor diferenţe de punctaj o va realiza coordonatorul interjudeţean.

După corectarea lucrărilor se vor valida rezultatele judeţene şi  se va realiza clasamentul interjudeţean al probei teoretice, în baza căruia se vor emite diplomele judeţene.

Profesorii şi elevii, vor avea la dispoziţie subiectele şi baremele de evaluare şi notare (vor fi postate pe site-ul concursului) şi pot verifica împreună modul în care au rezolvat subiectele, pentru a conştientiza unde trebuie îmbunătăţită pregătirea pentru a avea rezultate mai bune la concursurile următoare.

 1.          Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

După corectarea lucrărilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiţi de ei. În cazul în care  constată că unele subiecte nu au fost evaluate conform baremului, profesorii îndrumători vor sesiza Coordonatorul judeţean de concurs, care va verifica evaluarea lucrării, împreună cu profesorii care au evaluat, în prezenţa profesorului îndrumător. Punctajul acordat lucrării este cel obţinut în urma acestei evaluări.

 1.       Clasamentul final şi premiile

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III  şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiţia de a acumula cel puţin  50 puncte.

Pentru  etapa interjudeţeană  a concursului se va realizează un  clasament  interjudeţean în funcţie de rezultatele obţinute la etapa judeţeană- proba teoretică

Pentru cele15 echipaje conform clasamentului interjudeţean realizat, care au obţinut minim 80 puncte, vor participa la   etapa interjudeţeană – proba experimentală.

Clasamentul final se va realiza ca media aritmetică a celor două probe, teoretice şi practice.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III şi 1 Menţiune echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

La punctaje egale se acordă acelaşi premiu.

Fiecare elev va primi diplomă de participare şi/sau vor  fi premiaţi în funcţie de rezultatele obţinute.

Rezultatele concursului vor fi promovate prin site-ul şcolii noastre: www.cnivor.ro, site-ul Concursului: www.noisichimia.concurschimie.ro, site-ul ISJ Bihor: www.isjbihor.ro şi prin revista “Noi şi Chimia?!”

Lista cu elevii participanţi la concurs şi rezultatele lor vor fi transmise inspectorului şcolar de specialitate  din judeţele participante.

Diplomele se vor trimite prin curier/se vor posta pe site.

VII.     Dispoziţii finale

Profesorii care participă la buna desfăşurare a concursului în toate etapele lui sunt profesori voluntari, care pun la dispoziţia evenimentului timpul, corectitudinea, priceperea  şi dăruirea lor astfel încât numărul elevilor atraşi de chimie să fie cât mai mare.

Coordonator concurs,

                                                                                               Crăciun Rodica

Anexa Nr.1    TEMATICA CONCURSULUI-„Noi şi chimia!?”

CONŢINUTURI

Pentru clasa a VII-a,

Corp. Substanţă. Amestec

Momente în evoluţia chimiei ca ştiinţă.

Fenomene fizice şi fenomene chimice.

Amestecuri omogene şi eterogene.

Separarea substanţelor din amestecuri.

Purificarea substanţelor prin procedee fizice: distilare, extracţie, sublimare. Soluţii.

Concentraţia în procente de masă.

Structura substanţelor. Sistemul periodic

Atom.

Nucleu atomic.

Număr atomic.

Număr de masă.

Element chimic.

Simbol chimic.

Masă atomică.

Învelişul de electroni.

Structura învelişului de electroni.

Sistemul periodic.

Valenţa.

Molecule.

Formule chimice.

Masa moleculară.

Reacţii chimice. Legea conservării masei. Calcule chimice

Legea conservării masei substanţelor.

Ecuaţii chimice.

Tipuri de reacţii chimice: Reacţii de combinare, de descompunere, de înlocuire şi de schimb

Reacţii lente, rapide, exoterme, endoterme.