Regulament

Regulament

REGULAMENTUL

Concursului Interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!”    2020

 

 Prezentare generală

Concursul interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” se desfăşoară cu respectarea prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului Nr. 3035/10.01.2012.

Concursul interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” are ca obiective stimularea şi dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală.

Concursul interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” se organizează pentru elevii claselor a VII-a. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ din învăţământul de stat, particular şi cel confesional. Participarea elevilor la concurs NU este condiţionată de achitarea unei taxe de participare.

Programele pentru clasa a VII-a sunt prezentate în  anexa 1.

Concursul  interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” se organizează şi se desfăşoară pe etape. Etapele concursului sunt: judeţeană/municipiul Bucureşti -proba teoretică, în 5 mai 2020 şi etapa interjudeţeană-proba experimentală, în 23 mai 2020.

În cadrul etapei județene, proba teoretice a concursului, elevii vor susţine o probă scrisă cu probleme teoretice şi experimentale având durata de 2 ore. La etapa interjudeţeană a concursului, participă primele 15 echipe și vor avea de rezolvat probleme practice, experimentale.

Promovarea elevilor la etapa interjudețeană presupune deplasarea lor, în perioada 22-24 mai 2020, la Oradea pentru susținerea unei probe experimentale. Pentru această perioadă  cazarea și masa participanților la concurs se va organiza la Liceul Teoretic”AUREL LAZAR”, partenerul nostru în acest proiect, iar cheltuielile legate de cazare și masă vor fi suportate de școala  organizatoare, Colegiul Naţional „IOSIF VULCAN” ORADEA.

Participarea şi selecţionarea elevilor

 II.1. Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti

Concursul se adresează elevilor din clasele a VII-a şi se desfăşoară între echipe formate din 3 elevi.

Are loc înaintea etapei naţionale a “Concursului Raluca Ripan”. S-a ales această dată de concurs tocmai pentru a menține trează dorința pasionaților de concursuri școlare.

Selecţia participanţilor la concurs se face de către cadrul didactic coordonator al echipei, pe baza rezultatelor obţinute la clasă (să aibă media semestrului anterior minim 9) şi participări la alte concursuri şcolare. Un profesor poate participa cu câte echipe consideră că sunt pregătite pentru concurs.

In fiecare judeţ pot exista criterii suplimentare de selecţie pentru înscrierea elevilor, care să conducă la creşterea calităţii concursului. Pentru a cunoaşte aceste criterii suplimentare este necesar să luaţi legătura cu coordonatorul judeţean de concurs şi /sau inspectorul de specialitate.

Etapa judeţeană se poate organiza, în 05 mai 2020, în județele în care există un Centru Județean de Concurs, dacă se înscriu în concurs elevi de la cel puţin 5 şcoli diferite.

Înscrierile pentru faza judeţeană se fac în perioada 1-27 aprilie 2020, prin completarea unui formular de înscriere, de către cadrul didactic coordonator.

Formularul de înscriere se va completa on line accesând site-ul concursului la adresa: http://www.noisichimia.concurschimie.ro

Veți primi, imediat după înscriere, un e-mail cu: Acordul de Parteneriat- Școală participantă la concurs și Cererea de înscriere, completate conform datelor furnizate de dumneavoastră.

TREBUIE să verificați dacă ați furnizat datele corecte, pentru că ele vor fi sursa pentru documentele oficiale ale Concursului (Dacă sunt erori, vă rugăm să reveniți la formular pentru o nouă înscriere).

Fiecare şcoală înscrisă în concurs devine partener în acest proiect interjudeţean.

Pentru definitivarea  înscrierii Cererile de înscriere, primite pe adresa de email a profesorului de chimie care a făcut înscrierea, completate şi înregistrate la secretariatul şcolii participante, se vor trimite scanate la adresa de Email: noi.si.chimia@gmail.com, indiferent de judeţul din care este şcoala participantă, urmând indicaţiile precizate în emailurile răspuns la înscriere.

O înscriere este validată dacă s-au înscris elevii online şi s-a trimis scanată, copia cererii.

Inlocuirea elevilor în echipa de concurs nu este acceptată decât dacă comisia de organizare din Oradea a fost informată înaintea concursului printr-un mesaj scris, trimis pe emailul concursului: noi.si.chimia@gmail.com.

Înscrierea elevilor în concurs şi neparticiparea la acesta, fără a informa în timp util Coordonatorul Judeţean de concurs şi comisia de organizare din Oradea, prin mesaj scris la adresa de email a concursului:  noi.si.chimia@gmail.com , atrage după sine eliminarea din viitoarea ediţie a concursului.

Pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, echipa de proiect din Oradea, centralizează cererile de înscriere şi trimite, în fiecare judeţ, şcolii desemnate ca Centru Judeţean de Concurs, toate materialele necesare desfăşurării concursului (legitimaţii/ecusoane pentru participanţi, afişe, foi tipizate, ciorne, anexe, etc…), până la data concursului, dacă acesta va fi finanţat. Dacă nu va fi finanţat, concursul se va desfăşura fără aceste accesorii, CJC punând la dispoziţia participanţilor materialele trimise de comisia interjudeţeană în format electronic.

În anul şcolar, 2019-2020, etapa judeţeană –proba teoretică a concursului se va desfăşura în şcoala din fiecare judeţ  înscris la concurs, denumită Centru Judeţean de Concurs. În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea.

În termen de 3 zile de la data desfăşurării concursului, după ce vor primi validarea premiilor judeţene, se va afişa la avizierul unităţii de învăţământ (Centrul Judetean Concurs) lista elevilor premiaţi şi calificaţii pentru etapa interjudeţeană-proba experimentală.

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiţia de a acumula cel puţin 50 puncte.

II.2.  Etapa interjudeţeană

Se va realiza un clasament interjudeţean în funcţie de rezultatele obţinute la etapa judeţeană proba teoretică.

Primele 15 echipaje conform clasamentului interjudeţean realizat, după proba teoretică, care au obţinut minim 80 puncte, vor fi calificați la etapă interjudeţeană- probă experimentală, care va avea loc în Oradea,în 23 mai 2020, la Colegiul Național ”Iosif Vulcan”. Elevii vor însoţiţi de profesorul coordonator.

Clasamentul final al etapei interjudețene, va fi realizat ca medie aritmetică a rezultatelor celor două probe, teoretică şi practică.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi 1 Menţiune. La punctaje egale se acordă acelaşi premiu fără alte criterii de departajare.

 III. Elaborarea subiectelor/evaluare lucrărilor

III.1. Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru concurs vor fi elaborate de un grup de lucru format din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs, având ca obiective evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.

Subiectele sunt unice şi vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie la nivelul clasei a VII-a, valabilă pentru anul școlar în curs.

Subiectele vor fi redactate în limba română şi traduse în limbile minorităţilor elevilor care s-au înscris în concurs.

Responsabilitatea corectitudinii subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare este a grupului de lucru.

Subiectele şi baremele vor fi postate pe Site-ul Concursului. Accesul la subiecte în Centrele Judeţene de Concurs îl va avea doar profesorul coordonator judeţean, în dimineaţa zilei de concurs, în intervalul 10:30-11:00. El va descărca, va multiplica subiectele şi le va introduce în plicurile pregătite pentru fiecare echipă participantă la concurs.

III.2.  Etapa INTERJUDEŢEANĂ

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru etapa interjudeţeană, vor fi elaborate de un grup  de lucru format din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs

Evaluarea lucrărilor de la probă experimentală se va realiza de profesori cu experienţă din județul Bihor.

Clasamentul  interjudeţean, îl va realiza echipa de proiect de la Colegiul  Naţional „Iosif Vulcan” Oradea  după reevaluarea lucrărilor de la proba teoretică, ca medie aritmetică a rezultatelor desfăşurării concursului.

Acesta se va publica pe site-ul concursului http://www.noisichimia.concurschimie.ro .

 1. Desfăşurarea Concursului

Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti a concursului se va desfăşura începând cu ora 12:00, iar etapa interjudețeană începând cu ora 9:00, la datele stabilite-5 mai 2020, respectiv 23 mai 2020.

De buna desfăşurare şi organizare a Concursului Interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” va răspunde în mod direct coordonatorul interjudeţean, iniţiatorul concursului, prof. Crăciun Rodica împreună cu comisiile de organizare şi evaluare judeţene/a municipiului Bucureşti şi comisia de organizare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană a Concursului.

La nivelul fiecărui judeţ va exista o Comisie de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, având, de regulă, următoarea componenţă:

 1. a) 1-preşedinte: inspectorul şcolar general, inspectorul şcolar general adjunct sau inspectorul şcolar de specialitate;
 2. b) 2- vicepreşedinţi: inspectorul şcolar de specialitate, directorul Centrului Judeţean de Concurs şi/sau directorul adjunct;
 3. c) 1-coordonator judeţean: profesor de chimie din Centrului Judeţean de Concurs, cu rezultate deosebite în activitatea profesională;
 4. d) 1-secretar: informatician sau profesor din Centrului Judeţean de Concurs, având competenţe de operare pe calculator;
 5. e) membri:

-profesori asistenţi (profesori de chimie sau alte specialităţi) proporţional cu numărul elevilor participanţi.

-profesori evaluatori (Cadrul didactic care a pregătit elevii îi va însoţi la concurs şi va participa la evaluarea lucrărilor).

În judeţul Bihor, vor exista 3 comisii:

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa judeţeană,

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană şi

-1 Comisie pentru elaborarea/ traducerea subiectelor

 Comisia de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa INTERJUDEŢEANĂ va avea următoarea componenţă:

Preşedinte concurs:

-Inspector Şcolar General al I.S.J. Bihor: prof. Novac-Iuhas Alin Florin

Presedinte executiv:

-inspector de specialitate I.S.J. Bihor : prof. Torjoc Silviu

Vicepreşedinte concurs:

–director Colegiul Naţional ”I.Vulcan” Oradea: prof. Martin Simona

-director Liceul Teoretic”AUREL LAZAR”: prof. prof. Carmen Chira

Secretar concurs:

-prof. Crăciun Rodica- Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea

Membri în comisia de organizare interjudeţeană: profesorii care vor sprijini desfășurarea acestui proiect.

Membri în comisia de evaluare interjudeţeană va fi formată din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs. Identitatea lor nu va fi dezvăluită, până în ziua concursului.

 Comisia pentru elaborarea/traducerea subiectelor va fi formată din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs. Identitatea lor nu va fi dezvăluită, până în ziua concursului.

Propunerile cu membrii comisiilor vor fi înaintate în timp util Inspectoratului Județean Bihor, pentru   intocmirea documentelor necesare bunei organizări a proiectului/concursului.

Unităţile de învăţământ, Centrele Judeţene de Concurs, în care se va desfăşura etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti vor fi stabilite în baza acceptării realizării unui acord de parteneriat, încheiat cu Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea, cu acordul Inspectoratului Şcolar din judeţul respectiv.

În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea.

Elevii vor avea la dispoziţie, pentru rezolvarea subiectelor, 2 ore, din momentul în care au primit subiectele de concurs.

La Concursul Interjudeţean de Chimie „NOI ŞI CHIMIA?!”, accesul elevilor în sala de concurs se va face începând de la ora 11:30 până la ora 11:50, respectiv de la 8:30 până la ora 8:50.

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.

Elevii vor avea la dispoziţie Anexe cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor, puse la dispoziţia lor de către Comisia de organizare din CJC/Comisia interjudețeană. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

În timpul concursului, membrii echipei vor colabora şi vor prezenta un singur răspuns, redactat pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat şi ciornele le vor primi împreună cu Anexele cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor. Elevii vor folosi o filă nouă pentru fiecare subiect, pot redacta faţă/verso, cu pix cu culoare albastră.

Lucrările se secretizează.

Coordonatorul judeţean se asigură că fiecare echipă a primit toate materialele necesare, a înţeles modalitatea de redactare a răspunsului înainte de distribuirea plicului cu subiecte. După epuizarea timpului elevii predau lucrarea şi toate materialele primite, folosite sau nu.

La faza judeţeană lucrările se vor corecta în Centrul Judeţean de Concurs. Corectarea lucrărilor se va realiza, pe subiecte, de către 2 profesori evaluatori imediat după preluarea lucrărilor. Evaluarea lucrărilor se va înregistra prin completarea borderourilor de notare.

Profesorii care evaluează lucrările în pereche îşi vor desfăşura activitatea în săli de clasă diferite. Profesorul coordonator judeţean, primeşte borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media celor două punctaje acordate pentru subiectul respectiv, iar media va fi şi punctajul final acordat echipei respective, pentru subiectul respectiv.

Coordonatorul judeţean adună borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, pentru subiectul respectiv. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul acordat subiectului, conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai mare de 5% la evaluarea subiectului respectiv, coordonatorul judeţean mediază între cei doi evaluatori. Dacă diferenţa se menţine, coordonatorul judeţean va reevalua subiectul împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de coordonator şi cel al profesorului care a evaluat cu cel mai apropiat punctaj de cel al coordonatorului.

Punctajul total al lucrării fiecărei echipe se va calcula prin însumarea mediilor punctajelor obţinute la fiecare subiect din proba de concurs. Punctajele se trec pe lucrări.

Lucrările vor fi corectate în conformitate cu baremele stabilite de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor şi baremelor şi verificate de comisia de evaluare. Toţi profesorii coordonatori ai echipajelor, prezenţi la concurs, vor face parte din comisia de evaluare. După corectare, lucrările se deschid şi se întocmeşte clasamentul judeţean.

Pentru transparenţă şi pentru o ierarhizare reală a valorilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiţi de el, înainte de a se face clasamentul judeţean. Orice situație cu eventuale diferenţe de punctaj va fi mediată de coordonatorul județean.

Clasamentul judeţean se transmite echipei de proiect din Oradea până la ora 18, în format electronic.

Lucrările vor fi trimise echipei de proiect de la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea, în ziua concursului, prin curier. Pentru buna desfășurare a concursului lucrările trebuie sa ajungă la comisia din Oradea, cel târziu  în cursul zilei de joi.

La etapa interjudeţeană a concursului, pentru realizarea clasamentului interjudeţean se vor recorecta lucrările, în Oradea, după aceleaşi principii de evaluare, de către profesorii membri în comisia de evaluare interjudeţeană, iar medierea eventualelor diferenţe de punctaj o va realiza coordonatorul interjudeţean.

După corectarea lucrărilor se vor valida rezultatele judeţene şi se va realiza clasamentul interjudeţean al probei teoretice, în baza căruia se vor emite diplomele judeţene.

Profesorii şi elevii, vor avea la dispoziţie subiectele şi baremele de evaluare şi notare (vor fi postate pe site-ul concursului) şi pot verifica împreună modul în care au rezolvat subiectele, pentru a conştientiza unde trebuie îmbunătăţită pregătirea pentru a avea rezultate mai bune la concursurile următoare.

 1. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

După corectarea lucrărilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiţi de ei. În cazul în care constată că unele subiecte nu au fost evaluate conform baremului, profesorii îndrumători vor sesiza Coordonatorul judeţean de concurs, care va verifica evaluarea lucrării, împreună cu profesorii care au evaluat, în prezenţa profesorului îndrumător. Punctajul acordat lucrării este cel obţinut în urma acestei evaluări.

 1. Clasamentul final şi premiile

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiţia de a acumula cel puţin 50 puncte.

Pentru  etapa interjudeţeană a concursului se va realizează un  clasament  interjudeţean în funcţie de rezultatele obţinute la etapa judeţeană- proba teoretică

Pentru cele15 echipaje conform clasamentului interjudeţean realizat, care au obţinut minim 80 puncte, vor participa la   etapa interjudeţeană – proba experimentală.

Clasamentul final se va realiza ca media aritmetică a celor două probe, teoretice şi practice.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III şi 1 Menţiune echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

La punctaje egale se acordă acelaşi premiu fără alte criterii de departajare..

Fiecare elev va primi diplomă de participare şi/sau vor fi premiaţi în funcţie de rezultatele obţinute.

Rezultatele concursului vor fi promovate prin site-ul şcolii noastre: www.cnivor.ro, site-ul Concursului: www.noisichimia.concurschimie.ro, site-ul ISJ Bihor: www.isjbihor.ro şi prin revista “Noi şi Chimia?!”

Lista cu elevii participanţi la concurs şi rezultatele lor vor fi transmise inspectorului şcolar de specialitate din judeţele participante.

Diplomele se vor trimite prin curier dacă concursul va fi finanțat sau dacă va fi fără finanțare,se vor posta pe site www.noisichimia.concurschimie.ro, site-ul concursului.

VII. Dispoziţii finale

Profesorii care participă la buna desfăşurare a concursului în toate etapele lui sunt profesori voluntari, care pun la dispoziţia evenimentului timpul, corectitudinea, priceperea şi dăruirea lor astfel încât numărul elevilor atraşi de chimie să fie cât mai mare.

Anexa Nr.1    TEMATICA CONCURSULUI-„Noi şi chimia!?”

 

CONŢINUTURI

Pentru clasa a VII-a,

Corp. Substanţă. Amestec

Momente în evoluţia chimiei ca ştiinţă.

Fenomene fizice şi fenomene chimice.

Amestecuri omogene şi eterogene.

Separarea substanţelor din amestecuri.

Purificarea substanţelor prin procedee fizice: distilare, extracţie, sublimare. Soluţii.

Concentraţia în procente de masă.

Structura substanţelor. Sistemul periodic

Atom.

Nucleu atomic.

Număr atomic.

Număr de masă.

Element chimic.

Simbol chimic.

Masă atomică.

Învelişul de electroni.

Structura învelişului de electroni.

Sistemul periodic.

Valenţa.

Molecule.

Formule chimice.

Masa moleculară.

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL

Concursului Interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!”  2019

 Prezentare generală

Concursul interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” se desfăşoară cu respectarea prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului Nr. 3035/10.01.2012.

Concursul interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” are ca obiective stimularea şi dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală.

Concursul interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” se organizează pentru elevii claselor a VII-a. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ din învăţământul de stat, particular şi cel confesional. Participarea elevilor la concurs NU este condiţionată de achitarea unei taxe de participare.

Programele pentru clasa a VII-a sunt prezentate în  anexa 1.

Concursul  interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” se organizează şi se desfăşoară pe etape. Etapele concursului sunt: judeţeană/municipiul Bucureşti -proba teoretică, în 14 mai 2019 şi etapa interjudeţeană-proba experimentală, în 25 mai 2019 .

În cadrul etapei județene, proba teoretice a concursului, elevii vor susţine o probă scrisă cu probleme teoretice şi experimentale având durata de 2 ore. La etapa interjudeţeană a concursului, participă primele 15 echipe și vor avea de rezolvat probleme practice, experimentale.

Promovarea elevilor la etapa interjudețeană presupune deplasarea lor, în perioada 24-26 mai 2019, la Oradea pentru susținerea unei probe experimentale. Pentru această perioadă  cheltuielile legate de cazare și masă vor fi suportate de școala  organizatoare, COLEGIUL NAŢIONAL „IOSIF VULCAN” ORADEA.

 

 

 1. Participarea şi selecţionarea elevilor

 

II.1. Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti

Concursul se adresează elevilor din clasele a VII-a şi se desfăşoară între echipe formate din 3 elevi.

Are loc înaintea etapei naţionale a “Concursului Raluca Ripan”. S-a ales această dată de concurs tocmai pentru a menține trează dorința pasionaților de concursuri școlare.

Selecţia participanţilor la concurs se face de către cadrul didactic coordonator al echipei, pe baza rezultatelor obţinute la clasă (să aibă media semestrului anterior minim 9) şi participări la alte concursuri şcolare. Un profesor poate participa cu câte echipe consideră că sunt pregătite pentru concurs.

In fiecare judeţ pot exista criterii suplimentare de selecţie pentru înscrierea elevilor, care să conducă la creşterea calităţii concursului. Pentru a cunoaşte aceste criterii suplimentare este necesar să luaţi legătura cu coordonatorul judeţean de concurs şi /sau inspectorul de specialitate.

Etapa judeţeană se poate organiza, în 14 mai 2019, în județele în care există un Centru Județean de Concurs, dacă se înscriu în concurs elevi de la cel puţin 5 şcoli diferite.

Înscrierile pentru faza judeţeană se fac în perioada 15-30 aprilie 2019, prin completarea unui formular de înscriere, de către cadrul didactic coordonator.

Formularul de înscriere se va completa on line accesând site-ul concursului la adresa: http://www.noisichimia.concurschimie.ro

Veți primi, imediat după înscriere, un e-mail cu: Acordul de Parteneriat- Școală participantă la concurs și Cererea de înscriere, completate conform datelor furnizate de dumneavoastră.

TREBUIE să verificați dacă ați furnizat datele corecte, pentru că ele vor fi sursa pentru documentele oficiale ale Concursului (Dacă sunt erori, vă rugăm să reveniți la formular pentru o nouă înscriere).

Fiecare şcoală înscrisă în concurs devine partener în acest proiect interjudeţean.

Pentru definitivarea  înscrierii Cererile de înscriere, primite pe adresa de email a profesorului de chimie care a făcut înscrierea, completate şi înregistrate la secretariatul şcolii participante, se vor trimite scanate la adresa de Email: noi.si.chimia@gmail.com, indiferent de judeţul din care este şcoala participantă, urmând indicaţiile precizate în emailurile răspuns la înscriere.

O înscriere este validată dacă s-au înscris elevii online şi s-a trimis scanată, copia cererii.

Inlocuirea elevilor în echipa de concurs nu este acceptată decât dacă comisia de organizare din Oradea a fost informată înaintea concursului printr-un mesaj scris, trimis pe emailul concursului: noi.si.chimia@gmail.com.

Înscrierea elevilor în concurs şi neparticiparea la acesta, fără a informa în timp util Coordonatorul Judeţean de concurs şi comisia de organizare din Oradea, prin mesaj scris la adresa de email a concursului:  noi.si.chimia@gmail.com , atrage după sine eliminarea din viitoarea ediţie a concursului.

Pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, echipa de proiect din Oradea, centralizează cererile de înscriere şi trimite, în fiecare judeţ, şcolii desemnate ca Centru Judeţean de Concurs, toate materialele necesare desfăşurării concursului (legitimaţii/ecusoane pentru participanţi, afişe, foi tipizate, ciorne, anexe, etc…), până la data concursului, dacă acesta va fi finanţat. Dacă nu va fi finanţat, concursul se va desfăşura fără aceste accesorii, CJC punând la dispoziţia participanţilor materialele trimise de comisia interjudeţeană în format electronic.

În anul şcolar, 2018-2019, etapa judeţeană –proba teoretică a concursului se va desfăşura în şcoala din fiecare judeţ  înscris la concurs, denumită Centru Judeţean de Concurs. În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea.

În termen de 3 zile de la data desfăşurării concursului, după ce vor primi validarea premiilor judeţene, se va afişa la avizierul unităţii de învăţământ (Centrul Judetean Concurs) lista elevilor premiaţi şi calificaţii pentru etapa interjudeţeană-proba experimentală.

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiţia de a acumula cel puţin 50 puncte.

 

II.2.  Etapa interjudeţeană

Se va realiza un clasament interjudeţean în funcţie de rezultatele obţinute la etapa judeţeană proba teoretică.

Primele 15 echipaje conform clasamentului interjudeţean realizat, după proba teoretică, care au obţinut minim 80 puncte, vor fi calificați la etapă interjudeţeană- probă experimentală, care va avea loc în Oradea,în 25 mai 2019 , la Colegiul Național ”Iosif Vulcan”. Elevii vor însoţiţi de profesorul coordonator.

Clasamentul final al etapei interjudețene, va fi realizat ca medie aritmetică a rezultatelor celor două probe, teoretică şi practică.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi 1 Menţiune. La punctaje egale se acordă acelaşi premiu fără alte criterii de departajare.

 

 

III. Elaborarea subiectelor/evaluare lucrărilor

 

III.1. Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru concurs vor fi elaborate de un grup de lucru format din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs, având ca obiective evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.

Subiectele sunt unice şi vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie la nivelul clasei a VII-a.

Subiectele vor fi redactate în limba română şi traduse în limbile minorităţilor elevilor care s-au înscris în concurs.

Responsabilitatea corectitudinii subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare este a grupului de lucru.

Subiectele şi baremele vor fi postate pe Site-ul Concursului. Accesul la subiecte în Centrele Judeţene de Concurs îl va avea doar profesorul coordonator judeţean, în dimineaţa zilei de concurs, în intervalul 10:30-11:00. El va descărca, va multiplica subiectele şi le va introduce în plicurile pregătite pentru fiecare echipă participantă la concurs.

 

III.2.  Etapa INTERJUDEŢEANĂ

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru etapa interjudeţeană, vor fi elaborate de un grup  de lucru format din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs

Evaluarea lucrărilor de la probă experimentală se va realiza de profesori cu experienţă din județul Bihor.

Clasamentul  interjudeţean, îl va realiza echipa de proiect de la Colegiul  Naţional „Iosif Vulcan” Oradea  după reevaluarea lucrărilor de la proba teoretică, ca medie aritmetică a rezultatelor desfăşurării concursului.

Acesta se va publica pe site-ul concursului http://www.noisichimia.concurschimie.ro .

 

 1. Desfăşurarea Concursului

Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti a concursului se va desfăşura începând cu ora 12:00, iar etapa interjudețeană începând cu ora 9:00, la datele stabilite-14 mai 2019, respectiv 25 mai 2019 .

De buna desfăşurare şi organizare a Concursului Interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” va răspunde în mod direct coordonatorul interjudeţean, iniţiatorul concursului, prof. Crăciun Rodica împreună cu comisiile de organizare şi evaluare judeţene/a municipiului Bucureşti şi comisia de organizare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană a Concursului.

La nivelul fiecărui judeţ va exista o Comisie de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, având, de regulă, următoarea componenţă:

 1. a) 1-preşedinte: inspectorul şcolar general, inspectorul şcolar general adjunct sau inspectorul şcolar de specialitate;
 2. b) 2- vicepreşedinţi: inspectorul şcolar de specialitate, directorul Centrului Judeţean de Concurs şi/sau directorul adjunct;
 3. c) 1-coordonator judeţean: profesor de chimie din Centrului Judeţean de Concurs, cu rezultate deosebite în activitatea profesională;
 4. d) 1-secretar: informatician sau profesor din Centrului Judeţean de Concurs, având competenţe de operare pe calculator;
 5. e) membri:

-profesori asistenţi (profesori de chimie sau alte specialităţi) proporţional cu numărul elevilor participanţi.

-profesori evaluatori (Cadrul didactic care a pregătit elevii îi va însoţi la concurs şi va participa la evaluarea lucrărilor).

În judeţul Bihor, vor exista 3 comisii:

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa judeţeană,

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană şi

-1 Comisie pentru elaborarea/ traducerea subiectelor

 

Comisia de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa INTERJUDEŢEANĂ va avea următoarea componenţă:

Preşedinte concurs:

-Inspector Şcolar General al I.S.J. Bihor: prof. Novac-Iuhas Alin Florin

Presedinte executiv:

-inspector de specialitate I.S.J. Bihor : prof. Torjoc Silviu

Secretar concurs:

-prof. Crăciun Rodica- Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea

Membri în comisia de organizare interjudeţeană: profesorii care vor sprijini desfășurarea acestui proiect.

 

Membri în comisia de evaluare interjudeţeană va fi formată din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs. Identitatea lor nu va fi dezvăluită, până în ziua concursului.

 

Comisia pentru elaborarea/traducerea subiectelor va fi formată din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs. Identitatea lor nu va fi dezvăluită, până în ziua concursului.

 

Propunerile cu membrii comisiilor vor fi înaintate în timp util Inspectoratului Județean Bihor, pentru   intocmirea documentelor necesare bunei organizări a proiectului/concursului.

 

Unităţile de învăţământ, Centrele Judeţene de Concurs, în care se va desfăşura etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti vor fi stabilite în baza acceptării realizării unui acord de parteneriat, încheiat cu Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea, cu acordul Inspectoratului Şcolar din judeţul respectiv.

 

În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea.

Elevii vor avea la dispoziţie, pentru rezolvarea subiectelor, 2 ore, din momentul în care au primit subiectele de concurs.

La Concursul Interjudeţean de Chimie „NOI ŞI CHIMIA?!”, accesul elevilor în sala de concurs se va face începând de la ora 11:30 până la ora 11:50., respective de la 8:30 până la ora 8:50

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.

Elevii vor avea la dispoziţie Anexe cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor, puse la dispoziţia lor de către Comisia de organizare din CJC/Comisia interjudețeană. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

În timpul concursului, membrii echipei vor colabora şi vor prezenta un singur răspuns, redactat pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat şi ciornele le vor primi împreună cu Anexele cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor. Elevii vor folosi o filă nouă pentru fiecare subiect, pot redacta faţă/verso, cu pix cu culoare albastră.

Lucrările se secretizează.

Coordonatorul judeţean se asigură că fiecare echipă a primit toate materialele necesare, a înţeles modalitatea de redactare a răspunsului înainte de distribuirea plicului cu subiecte. După epuizarea timpului elevii predau lucrarea şi toate materialele primite, folosite sau nu.

La faza judeţeană lucrările se vor corecta în Centrul Judeţean de Concurs. Corectarea lucrărilor se va realiza, pe subiecte, de către 2 profesori evaluatori imediat după preluarea lucrărilor. Evaluarea lucrărilor se va înregistra prin completarea borderourilor de notare.

Profesorii care evaluează lucrările în pereche îşi vor desfăşura activitatea în săli de clasă diferite. Profesorul coordonator judeţean, primeşte borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media celor două punctaje acordate pentru subiectul respectiv, iar media va fi şi punctajul final acordat echipei respective, pentru subiectul respectiv.

Coordonatorul judeţean adună borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, pentru subiectul respectiv. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul acordat subiectului, conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai mare de 5% la evaluarea subiectului respectiv, coordonatorul judeţean mediază între cei doi evaluatori. Dacă diferenţa se menţine, coordonatorul judeţean va reevalua subiectul împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de coordonator şi cel al profesorului care a evaluat cu cel mai apropiat punctaj de cel al coordonatorului.

Punctajul total al lucrării fiecărei echipe se va calcula prin însumarea mediilor punctajelor obţinute la fiecare subiect din proba de concurs. Punctajele se trec pe lucrări.

Lucrările vor fi corectate în conformitate cu baremele stabilite de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor şi baremelor şi verificate de comisia de evaluare. Toţi profesorii coordonatori ai echipajelor, prezenţi la concurs, vor face parte din comisia de evaluare. După corectare, lucrările se deschid şi se întocmeşte clasamentul judeţean.

Pentru transparenţă şi pentru o ierarhizare reală a valorilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiţi de el, înainte de a se face clasamentul judeţean. Orice situație cu eventuale diferenţe de punctaj va fi mediată de coordonatorul județean.

Clasamentul judeţean se transmite echipei de proiect din Oradea până la ora 18, în format electronic.

Lucrările vor fi trimise echipei de proiect de la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea, în ziua concursului, prin curier. Pentru buna desfășurare a concursului lucrările trebuie sa ajungă la comisia din Oradea, cel târziu  în cursul zilei de joi.

La etapa interjudeţeană a concursului, pentru realizarea clasamentului interjudeţean se vor recorecta lucrările, în Oradea, după aceleaşi principii de evaluare, de către profesorii membri în comisia de evaluare interjudeţeană, iar medierea eventualelor diferenţe de punctaj o va realiza coordonatorul interjudeţean.

După corectarea lucrărilor se vor valida rezultatele judeţene şi se va realiza clasamentul interjudeţean al probei teoretice, în baza căruia se vor emite diplomele judeţene.

Profesorii şi elevii, vor avea la dispoziţie subiectele şi baremele de evaluare şi notare (vor fi postate pe site-ul concursului) şi pot verifica împreună modul în care au rezolvat subiectele, pentru a conştientiza unde trebuie îmbunătăţită pregătirea pentru a avea rezultate mai bune la concursurile următoare.

 1. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

După corectarea lucrărilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiţi de ei. În cazul în care constată că unele subiecte nu au fost evaluate conform baremului, profesorii îndrumători vor sesiza Coordonatorul judeţean de concurs, care va verifica evaluarea lucrării, împreună cu profesorii care au evaluat, în prezenţa profesorului îndrumător. Punctajul acordat lucrării este cel obţinut în urma acestei evaluări.

 

 1. Clasamentul final şi premiile

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiţia de a acumula cel puţin 50 puncte.

Pentru  etapa interjudeţeană a concursului se va realizează un  clasament  interjudeţean în funcţie de rezultatele obţinute la etapa judeţeană- proba teoretică

Pentru cele15 echipaje conform clasamentului interjudeţean realizat, care au obţinut minim 80 puncte, vor participa la   etapa interjudeţeană – proba experimentală.

Clasamentul final se va realiza ca media aritmetică a celor două probe, teoretice şi practice.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III şi 1 Menţiune echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

La punctaje egale se acordă acelaşi premiu fără alte criterii de departajare..

Fiecare elev va primi diplomă de participare şi/sau vor fi premiaţi în funcţie de rezultatele obţinute.

Rezultatele concursului vor fi promovate prin site-ul şcolii noastre: www.cnivor.ro, site-ul Concursului: www.noisichimia.concurschimie.ro, site-ul ISJ Bihor: www.isjbihor.ro şi prin revista “Noi şi Chimia?!”

Lista cu elevii participanţi la concurs şi rezultatele lor vor fi transmise inspectorului şcolar de specialitate din judeţele participante.

Diplomele se vor trimite prin curier dacă concursul va fi finanțat sau dacă va fi fără finanțare,se vor posta pe site www.noisichimia.concurschimie.ro, site-ul concursului.

 

VII. Dispoziţii finale

Profesorii care participă la buna desfăşurare a concursului în toate etapele lui sunt profesori voluntari, care pun la dispoziţia evenimentului timpul, corectitudinea, priceperea şi dăruirea lor astfel încât numărul elevilor atraşi de chimie să fie cât mai mare.

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL

Concursului Interjudeţean de Chimie „NOI ŞI CHIMIA?!”

 2018

 

 1. Prezentare generală

 

Concursul  interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” se desfăşoară cu respectarea prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului Nr. 3035/10.01.2012.

Concursul   „NOI ŞI CHIMIA?!” are ca obiective stimularea şi dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală.

În  acest an Concursul  ” NOI ŞI CHIMIA?!” este înscris în C.A.E.R.I. – 2018 la poziția  1783.

Concursul  se organizează pentru elevii claselor a VII-a. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ din învăţământul de stat, particular şi cel confesional.

Concursul  ” NOI ŞI CHIMIA?!” se va desfăşura în Centrele Județene de Concurs, în 08 mai 2018, etapa județeană/ municipiul Bucureşti-etapa teoretică și  în 19 mai 2018 etapa interjudețeană- experimentală, în Colegiul Național ”Iosif Vulcan” Oradea.

Programele pentru clasa a VII-a sunt prezentate în  anexa 1.

 

 1. Participarea şi selecţionarea  elevilor

    

II.1.   Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti

Concursul se adresează elevilor din clasele  a VII-a şi se desfăşoară între echipe formate din 3 elevi.

Are loc înaintea etapei naţionale a “Concursului Raluca Ripan”. S-a  ales această dată de concurs tocmai pentru a menține trează dorința pasionaților de concursuri școlare.

Un profesor poate participa cu câte echipe consideră că sunt pregătite pentru concurs. Selecţia participanţilor la concurs se face de către cadrul didactic coordonator al echipei, pe baza rezultatelor obţinute  la clasă ( să aibă media semestrului anterior minim 9) şi participări la alte concursuri şcolare.

In fiecare judeţ pot exista criterii suplimentare de selecţie pentru înscrierea elevilor, care să conducă la creşterea calităţii concursului. Pentru a cunoaşte aceste criterii suplimentare este necesar să luaţi legătura cu coordonatorul judeţean de concurs şi /sau inspectorul de specialitate.

Etapa judeţeană se poate organiza dacă se înscriu și participă la concurs elevi  de la cel puţin 5 şcoli diferite.

Înscrierile pentru faza judeţeană se fac  în perioada 15-30  aprilie 2018- pentru elevi din clasa a VII-a, prin completarea unui  formular de înscriere, de către cadrul didactic coordonator.

Formularul de înscriere se va completa on line accesând site-ul concursului la adresa: http://www.noisichimia.concurschimie.ro

Veți primi, imediat după înscriere, un e-mail cu: Acordul de Parteneriat- Scoală participantă la concurs și Cererea de înscriere completate, conform datelor furnizate de dumneavoastră.

TREBUIE să verificați dacă ați furnizat datele corecte, pentru că ele vor fi sursa pentru documentele oficiale ale Concursului (Dacă sunt erori, vă rugăm să reveniți la formular pentru o nouă înscriere).

Fiecare şcoală înscrisă în concurs devine partener în acest proiect interjudeţean.

Pentru definitivarea  înscrierii   Cererile de înscriere, primite pe adresa de email a profesorului de chimie care a făcut înscrierea, completate şi înregistrate la secretariatul şcolii participante, se vor trimite scanate la adresa  de Email: noi.si.chimia@gmail.com ,  indiferent de judeţul din care este şcoala participantă, urmând indicaţiile precizate în emailurile răspuns la înscriere.

O înscriere este validată dacă s-au înscris elevii online şi s-a trimis scanată copia cererii.

Validarea înscrierii se poate face până vineri 06.05.2017 ora 18:00

Inlocuirea elevilor în echipa de concurs nu este acceptată decât dacă comisia de organizare din Centrul Județean de Concurs  din județul d-voastră a fost informată și Comisia din  Oradea a fost informată înaintea concursului printr-un mesaj scris, trimis pe emailul concursului: noi.si.chimia@gmail.com.

Școala de la care se înscriu elevi în concurs şi nu participă la acesta, nu poate înscrie elevi pentru a participa la  viitoarea ediţie a concursului.

Pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, echipa de proiect din Oradea, centralizează cererile de înscriere şi trimite, în fiecare  judeţ,  şcolii desemnate ca Centru Judeţean de Concurs, toate materialele necesare desfăşurării concursului (legitimaţii/ecusoane pentru participanţi, afişe, foi tipizate, ciorne, anexe, etc…), până la data concursului, dacă acesta va fi finanţat. Dacă nu va fi finanţat, concursul se va desfăşura fără aceste accesorii, CJC punând la dispoziţia participanţilor materialele trimise de comisia interjudeţeană în format electronic. In acest an concursul s-a aprobat fără finanțarea ministerului.

În anul şcolar, 2017-2018, etapa judeţeană –proba teoretică a concursului se va desfăşura în şcoala din fiecare judeţ  înscris la concurs, denumită Centru Judeţean de Concurs. În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea.

În termen de 5 zile de la data desfăşurării concursului, după ce vor primi validarea premiilor judeţene, se va afişa la avizierul unităţii de învăţământ (Centrul Județean de Concurs) lista elevilor premiaţi şi calificaţii pentru etapa interjudeţeană-proba experimentală.

Clasamentul  interjudeţean, îl va realiza echipa de proiect de la Colegiul  Naţional „Iosif Vulcan” Oradea  după reevaluarea lucrărilor. Acesta se va publica pe site-ul concursului http://www.noisichimia.concurschimie.ro .

II.2.  Etapa interjudeţeană

Se va realiza un clasament interjudetean  în funcție de rezultatele obținute la etapa jetețeană – proba teoretică.  Clasamentul  interjudeţean, îl va realiza echipa de proiect de la Colegiul  Naţional „Iosif Vulcan” Oradea  după reevaluarea lucrărilor, în maxim 5 zile de la data desfăşurării concursului. Acesta se va publica pe site-ul concursului http://www.noisichimia.concurschimie.ro .

Primele 15 echipe conform clasamentului interjudețean realizat, care au obținut minim 80 puncte, vor  fi calificate pentru etapa interjudeţeană proba experimentală. Acestea se vor deplasa la Oradea, împreună cu profesorul lor coordonator.

Clasamentul final al concursului va fi realizat cu media aritmetică a celor două probe, teoretice şi experimentale.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi 2 Menţiuni. La punctaje egale se acordă acelaşi premiu.

 

III.       Elaborarea subiectelor

III.1.  Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti

În cadrul etapei teoretice a concursului , elevii vor susţine  o singură probă scrisă, cu probleme teoretice şi experimentale cu durata de 2 ore.

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru concurs vor fi elaborate de un grup  de lucru format din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs,  având ca obiective  evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.

Subiectele sunt unice şi vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie la nivelul clasei a VII-a.

Subiectele vor fi redactate în limba română şi traduse în limbile minorităţilor elevilor care s-au înscris în concurs.

Responsabilitatea corectitudinii subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare este a grupului de lucru.

Subiectele şi baremele vor fi postate pe Site-ul Concursului după data desfășurării concursului. Accesul la subiecte în Centrele Judeţene de Concurs îl va avea doar profesorul coordonator judeţean, în dimineaţa zilei de concurs, în intervalul 10:30-11:00. El va descărca, va multiplica subiectele şi le va introduce în plicurile pregătite pentru fiecare echipă participantă la concurs.

Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti a concursului se va desfăşura la data stabilită, începând cu ora 12.00.

III.2.  Etapa INTERJUDEŢEANĂ

Etapa interjudețeană se desfășoară la Oradea,  între primele 15 echipaje conform clasamentului interjudeţean realizat, care au obţinut minim 80 puncte și  constă într-o probă experimental teoretică și practică care se va desfășura pe parcursul a 2 ore.

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru concurs vor fi elaborate de un grup  de lucru format din profesori cu experienţă, având ca obiective  evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.

Subiectele sunt unice şi vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie la nivelul clasei a VII-a.

Subiectele vor fi redactate în limba română şi traduse în limbile minorităţilor elevilor care s-au înscris în concurs.

Responsabilitatea corectitudinii subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare este a grupului de lucru.

Subiectele şi baremele vor fi postate pe Site-ul Concursului după desfășurarea concursului.

Profesorul coordonator va multiplica subiectele şi le va introduce în plicurile pregătite pentru fiecare echipă participantă la concurs.

Desfăşurarea Concursului

De buna desfăşurare şi organizare a Concursului Interjudeţean de Chimie Gimnaziu „NOI ŞI CHIMIA?!” va răspunde în mod direct coordonatorul interjudeţean, iniţiatorul concursului, prof. Crăciun Rodica  împreună cu comisiile de organizare şi evaluare judeţene/a municipiului Bucureşti şi comisia de organizare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană a Concursului.

La nivelul fiecărui  judeţ  va  exista o Comisie de organizare, desfășurare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, având, de regulă, următoarea componenţă:

 1. a) 1-preşedinte: inspectorul şcolar general, inspectorul şcolar general adjunct, inspectorul şcolar de specialitate sau directorul Centrului Judeţean de Concurs;
 2. b) 2- vicepreşedinţi: inspectorul şcolar de specialitate, directorul Centrului Judeţean de Concurs şi/sau directorul adjunct;
 3. c) 1-coordonator judeţean: profesor  de chimie din Centrului Judeţean de Concurs, cu rezultate deosebite în activitatea profesională;
 4. d) 1-secretar: informatician sau profesor din Centrului Judeţean de Concurs, având competenţe de operare pe calculator;
 5. e) membri:

-profesori asistenţi (profesori de chimie sau alte specialităţi) proporţional cu numărul elevilor participanţi.

-profesori evaluatori (profesorul care are elevi înscrişi în Concurs, va pregăti, va însoţi elevii la  concurs şi va participa la evaluarea lucrărilor).

În judeţul Bihor, vor exista 3 comisii:

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa judeţeană,

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană şi

-1 Comisie  pentru elaborarea/ traducerea subiectelor

Comisia de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa INTERJUDEŢEANĂ va avea următoarea  componenţă:

Preşedinte concurs:

-Inspector Şcolar General al I.S.J. Bihor: prof. Novac-Iuhas Alin Florin

Vicepreşedinte concurs:

-inspector de specialitate I.S.J. Bihor : prof. Torjoc Silviu

-director Colegiul Naţional„Iosif  Vulcan” Oradea: prof. Martin Simona

Coordonator interjudeţean:

-prof. Crăciun Rodica- Iniţiator concurs – Colegiul Naţional„Iosif  Vulcan” Oradea

Membri  în comisia de organizare interjudeţeană:

Membri  în comisia de evaluare interjudeţeană:

Comisia  pentru elaborarea/traducerea subiectelor va fi formată din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs. Identitatea lor nu va fi dezvăluită, până în ziua concursului.

Unităţile de învăţământ, Centrele Judeţene de Concurs, în care se va desfăşura etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti vor fi stabilite în baza acceptării realizării unui acord de parteneriat, încheiat cu Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea, cu  acordul Inspectoratului  Şcolar din judeţul respectiv.

În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea.

Elevii vor avea la dispoziţie, pentru rezolvarea subiectelor, 2 ore, din momentul în care au primit subiectele de concurs.

La Concursul  Interjudeţean de Chimie „NOI ŞI CHIMIA?!”, accesul elevilor în sala de concurs  se va face începând de la  ora 11:30 până la ora 11:50.

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu  orice fel de materiale informative:   manuale,  culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs,  cu telefoane mobile.

Elevii vor avea la dispoziţie Anexe cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor, puse la dispoziţia lor de către Comisia de organizare din CJC. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

În timpul concursului,  membrii echipei pot colabora şi vor prezenta un singur răspuns, redactat pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat şi ciornele le vor primi  împreună cu Anexele cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor.

Elevii vor folosi o filă nouă pentru fiecare subiect, pot redacta faţă/verso, cu pix cu culoare albastră.

Lucrările  se secretizează.

Coordonatorul judeţean se asigură că fiecare echipă a primit toate materialele necesare, că elevii au înţeles modalitatea de redactare a răspunsului, înainte de distribuirea plicului cu subiecte. După epuizarea timpului de lucru, elevii predau lucrarea şi toate materialele primite, folosite sau nu.

La faza judeţeană lucrările se vor corecta în Centrul Judeţean de Concurs. Corectarea lucrărilor se va realiza, pe subiecte, de către 2 profesori evaluatori imediat după preluarea lucrărilor. Evaluarea lucrărilor se va înregistra prin completarea borderourilor de notare.

Profesorul coordonator judeţean, primeşte borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media celor două punctaje acordate  pentru subiectul  respectiv, iar media va fi şi punctajul final acordat echipei  respective,  pentru subiectul respectiv.

Coordonatorul judeţean adună borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, pentru subiectul respectiv. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul  acordat subiectului, conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai  mare  de  5%  la  evaluarea  subiectului  respectiv, coordonatorul judeţean mediază între cei doi evaluatori. Dacă diferenţa se menţine, coordonatorul judeţean va reevalua subiectul împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de coordonator şi cel al profesorului  care  a  evaluat  cu  cel mai  apropiat  punctaj  de  cel  al coordonatorului.

Punctajul total al lucrării fiecărei echipe se va calcula prin însumarea mediilor punctajelor obţinute la fiecare  subiect din proba de concurs.

Lucrările vor fi corectate în conformitate cu baremele stabilite de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor şi baremelor şi verificate de comisia de evaluare. Toţi profesorii coordonatori ai echipajelor, prezenţi  la concurs,  vor face parte din comisia de evaluare. După corectare, lucrările se deschid şi se întocmeşte clasamentul judeţean.

Pentru transparenţă şi pentru o ierarhizare reală a valorilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiţi de el, înainte de a se face clasamentul judeţean.

Până la ora 18, se transmite în format electronic clasamentul judeţean echipei de proiect din Oradea. Lucrările  vor fi trimise (prin curier) echipei de proiect de la Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea, în ziua concursului.

La etapa interjudeţeană a concursului, pentru realizarea clasamentului interjudeţean se vor recorecta lucrările,  în Oradea,  după aceleaşi principii de evaluare, de către profesorii membri în comisia de evaluare interjudeţeană, iar medierea eventualelor diferenţe de punctaj o va realiza coordonatorul interjudeţean.

După corectarea lucrărilor se vor valida rezultatele judeţene şi  se va realiza clasamentul interjudeţean al probei teoretice, în baza căruia se vor emite diplomele judeţene.

Profesorii şi elevii, vor avea la dispoziţie subiectele şi baremele de evaluare şi notare (vor fi postate pe site-ul concursului) şi pot verifica împreună modul în care au rezolvat subiectele, pentru a conştientiza unde trebuie îmbunătăţită pregătirea pentru a avea rezultate mai bune la concursurile următoare.

 1. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

După corectarea lucrărilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiţi de ei. În cazul în care  constată că unele subiecte nu au fost evaluate conform baremului, profesorii îndrumători vor sesiza Coordonatorul judeţean de concurs, care va verifica evaluarea lucrării, împreună cu profesorii care au evaluat, în prezenţa profesorului îndrumător. Punctajul acordat lucrării este cel obţinut în urma acestei evaluări.

Clasamentul final şi premiile

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III  şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiţia de a acumula cel puţin  50 puncte.

Pentru  etapa interjudeţeană  a concursului se va realizează un  clasament  interjudeţean în funcţie de rezultatele obţinute la etapa judeţeană- proba teoretică

Pentru cele15 echipaje conform clasamentului interjudeţean realizat, care au obţinut minim 80 puncte, vor participa la   etapa interjudeţeană – proba experimentală.

Clasamentul final se va realiza ca media aritmetică a celor două probe, teoretice şi practice.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III şi 1 Menţiune echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

La punctaje egale se acordă acelaşi premiu.

Fiecare elev va primi diplomă de participare şi/sau vor  fi premiaţi în funcţie de rezultatele obţinute.

Rezultatele concursului vor fi promovate prin site-ul şcolii noastre: www.cnivor.ro, site-ul Concursului: www.noisichimia.concurschimie.ro, site-ul ISJ Bihor: www.isjbihor.ro şi prin revista “Noi şi Chimia?!”

Lista cu elevii participanţi la concurs şi rezultatele lor vor fi transmise inspectorului şcolar de specialitate  din judeţele participante.

Diplomele se vor posta pe site.

VII.     Dispoziţii finale

Profesorii care participă la buna desfăşurare a concursului în toate etapele lui sunt profesori voluntari, care pun la dispoziţia evenimentului timpul, corectitudinea, priceperea  şi dăruirea lor astfel încât numărul elevilor atraşi de chimie să fie cât mai mare.

 

Coordonator concurs,

                                                                                               Crăciun Rodica

 

 

Anexa Nr.1    TEMATICA CONCURSULUI-„Noi şi chimia!?”

 

CONŢINUTURI      Pentru clasa a VII-a,

Corp. Substanţă. Amestec

Momente în evoluţia chimiei ca ştiinţă.

Fenomene fizice şi fenomene chimice.

Amestecuri omogene şi eterogene.

Separarea substanţelor din amestecuri.

Purificarea substanţelor prin procedee fizice: distilare, extracţie, sublimare. Soluţii.

Concentraţia în procente de masă.

Structura substanţelor. Sistemul periodic

Atom.

Nucleu atomic.

Număr atomic.

Număr de masă.

Element chimic.

Simbol chimic.

Masă atomică.

Învelişul de electroni.

Structura învelişului de electroni.

Sistemul periodic.

Valenţa.

Molecule.

Formule chimice.

Masa moleculară.

Reacţii chimice. Legea conservării masei. Calcule chimice

Legea conservării masei substanţelor.

Ecuaţii chimice.

Tipuri de reacţii chimice: Reacţii de combinare, de descompunere, de înlocuire şi de schimb

Reacţii lente, rapide, exoterme, endoterme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL

Concursului Interjudeţean de Chimie „NOI ŞI CHIMIA?!”

 2017

 

 1.             Prezentare generală

 

Concursul  interjudeţean „NOI ŞI CHIMIA?!” se desfăşoară cu respectarea prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului Nr. 3035/10.01.2012.

Concursul   „NOI ŞI CHIMIA?!” are ca obiective stimularea şi dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală.

În  acest an Concursul  ” NOI ŞI CHIMIA?!” este înscris în C.A.E.R.I. – 2017 la poziția  1330. pag  62.

Concursul  se organizează pentru elevii claselor a VII-a. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ din învăţământul de stat, particular şi cel confesional.

Concursul  ” NOI ŞI CHIMIA?!” se va desfăşura în Centrele Județene de Concurs, în 09 mai 2017, etapa județeană/ municipiul Bucureşti-etapa teoretică și  în 20 mai 2017 etapa interjudețeană- experimentală, în Colegiul Național ”Iosif Vulcan” Oradea.

Programele pentru clasa a VII-a sunt prezentate în  anexa 1.

 

 1.                Participarea şi selecţionarea  elevilor

    

II.1.   Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti

Concursul se adresează elevilor din clasele  a VII-a şi se desfăşoară între echipe formate din 3 elevi.

Are loc înaintea etapei naţionale a “Concursului Raluca Ripan”. S-a  ales această dată de concurs tocmai pentru a menține trează dorința pasionaților de concursuri școlare.

Un profesor poate participa cu câte echipe consideră că sunt pregătite pentru concurs. Selecţia participanţilor la concurs se face de către cadrul didactic coordonator al echipei, pe baza rezultatelor obţinute  la clasă ( să aibă media semestrului anterior minim 9) şi participări la alte concursuri şcolare.

In fiecare judeţ pot exista criterii suplimentare de selecţie pentru înscrierea elevilor, care să conducă la creşterea calităţii concursului. Pentru a cunoaşte aceste criterii suplimentare este necesar să luaţi legătura cu coordonatorul judeţean de concurs şi /sau inspectorul de specialitate.

Etapa judeţeană se poate organiza dacă se înscriu și participă la concurs elevi  de la cel puţin 5 şcoli diferite.

Înscrierile pentru faza judeţeană se fac  în perioada 15-30  aprilie 2017- pentru elevi din clasa a VII-a, prin completarea unui  formular de înscriere, de către cadrul didactic coordonator.

Formularul de înscriere se va completa on line accesând site-ul concursului la adresa: http://www.noisichimia.concurschimie.ro

Veți primi, imediat după înscriere, un e-mail cu: Acordul de Parteneriat- Scoală participantă la concurs și Cererea de înscriere completate, conform datelor furnizate de dumneavoastră.

TREBUIE să verificați dacă ați furnizat datele corecte, pentru că ele vor fi sursa pentru documentele oficiale ale Concursului (Dacă sunt erori, vă rugăm să reveniți la formular pentru o nouă înscriere).

Fiecare şcoală înscrisă în concurs devine partener în acest proiect interjudeţean.

 

Pentru definitivarea  înscrierii   Cererile de înscriere, primite pe adresa de email a profesorului de chimie care a făcut înscrierea, completate şi înregistrate la secretariatul şcolii participante, se vor trimite scanate la adresa  de Email: noi.si.chimia@gmail.com ,  indiferent de judeţul din care este şcoala participantă, urmând indicaţiile precizate în emailurile răspuns la înscriere.

O înscriere este validată dacă s-au înscris elevii online şi s-a trimis scanată copia cererii.

Validarea înscrierii se poate face până vineri 05.05.2017 ora 18:00

Inlocuirea elevilor în echipa de concurs nu este acceptată decât dacă comisia de organizare din Centrul Județean de Concurs  din județul d-voastră și Comisia din  Oradea a fost informată înaintea concursului printr-un mesaj scris, trimis pe emailul concursului: noi.si.chimia@gmail.com.

Școala de la care se înscriu elevi în concurs şi nu participă la acesta, nu poate înscrie elevi pentru a participa la  viitoarea ediţie a concursului.

Pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, echipa de proiect din Oradea, centralizează cererile de înscriere şi trimite, în fiecare  judeţ,  şcolii desemnate ca Centru Judeţean de Concurs, toate materialele necesare desfăşurării concursului (legitimaţii/ecusoane pentru participanţi, afişe, foi tipizate, ciorne, anexe, etc…), până la data concursului, dacă acesta va fi finanţat. Dacă nu va fi finanţat, concursul se va desfăşura fără aceste accesorii, CJC punând la dispoziţia participanţilor materialele trimise de comisia interjudeţeană în format electronic.

În anul şcolar, 2016-2017, etapa judeţeană –proba teoretică a concursului se va desfăşura în şcoala din fiecare judeţ  înscris la concurs, denumită Centru Judeţean de Concurs. În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea.

În termen de 5 zile de la data desfăşurării concursului, după ce vor primi validarea premiilor judeţene, se va afişa la avizierul unităţii de învăţământ (Centrul Județean de Concurs) lista elevilor premiaţi şi calificaţii pentru etapa interjudeţeană-proba experimentală.

Clasamentul  interjudeţean, îl va realiza echipa de proiect de la Colegiul  Naţional „Iosif Vulcan” Oradea  după reevaluarea lucrărilor. Acesta se va publica pe site-ul concursului http://www.noisichimia.concurschimie.ro .

 

II.2.  Etapa interjudeţeană

Se va realiza un clasament interjudetean  în funcție de rezultatele obținute la etapa jetețeană – proba teoretică.  Clasamentul  interjudeţean, îl va realiza de către echipa de proiect de la Colegiul  Naţional „Iosif Vulcan” Oradea  după reevaluarea lucrărilor, în maxim 5 zile de la data desfăşurării concursului. Acesta se va publica pe site-ul concursului http://www.noisichimia.concurschimie.ro .

Primele 15 echipe conform clasamentului interjudețean realizat, care au obținut minim 80 puncte, vor  fi calificate pentru etapa interjudeţeană proba experimentală, se vor deplasa la Oradea, împreună cu profesorul lor coordonator.

Clasamentul final va fi realizat cu media aritmetică a celor două probe, teoretice şi practice.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi 1 Menţiune. La punctaje egale se acordă acelaşi premiu.

 

III.       Elaborarea subiectelor

 

III.1.  Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti

În cadrul etapei teoretice a concursului , elevii vor susţine  o singură probă scrisă, cu probleme teoretice şi experimentale cu durata de 2 ore.

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru concurs vor fi elaborate de un grup  de lucru format din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs,  având ca obiective  evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.

Subiectele sunt unice şi vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie la nivelul clasei a VII-a.

Subiectele vor fi redactate în limba română şi traduse în limbile minorităţilor elevilor care s-au înscris în concurs.

Responsabilitatea corectitudinii subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare este a grupului de lucru.

Subiectele şi baremele vor fi postate pe Site-ul Concursului. Accesul la subiecte în Centrele Judeţene de Concurs îl va avea doar profesorul coordonator judeţean, în dimineaţa zilei de concurs, în intervalul 10:30-11:00. El va descărca, va multiplica subiectele şi le va introduce în plicurile pregătite pentru fiecare echipă participantă la concurs.

Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti a concursului se va desfăşura la data stabilită, începând cu ora 12.00.

 

III.2.  Etapa INTERJUDEŢEANĂ

Etapa interjudețeană se desfășoară la Oradea,  între primele 15 echipaje conform clasamentului interjudeţean realizat, care au obţinut minim 80 puncte și  constă într-o probă experimental teoretică și practică care se va desfășura pe parcursul a 2 ore.

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru concurs vor fi elaborate de un grup  de lucru format din profesori cu experienţă, având ca obiective  evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.

Subiectele sunt unice şi vor fi elaborate din temele cuprinse în programa şcolară pentru disciplina chimie la nivelul clasei a VII-a.

Subiectele vor fi redactate în limba română şi traduse în limbile minorităţilor elevilor care s-au înscris în concurs.

Responsabilitatea corectitudinii subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare este a grupului de lucru.

Subiectele şi baremele vor fi postate pe Site-ul Concursului după desfășurarea concursului.  Profesorul coordonator  va descărca, va multiplica subiectele şi le va introduce în plicurile pregătite pentru fiecare echipă participantă la concurs.

 

 1.       Desfăşurarea Concursului

 

De buna desfăşurare şi organizare a Concursului Interjudeţean de Chimie Gimnaziu „NOI ŞI CHIMIA?!” va răspunde în mod direct coordonatorul interjudeţean, iniţiatorul concursului, prof. Crăciun Rodica  împreună cu comisiile de organizare şi evaluare judeţene/a municipiului Bucureşti şi comisia de organizare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană a Concursului.

La nivelul fiecărui  judeţ  va  exista o Comisie de organizare, desfășurare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, având, de regulă, următoarea componenţă:

 1. a) 1-preşedinte: inspectorul şcolar general, inspectorul şcolar general adjunct sau inspectorul şcolar de specialitate;
 2. b) 2- vicepreşedinţi: inspectorul şcolar de specialitate, directorul Centrului Judeţean de Concurs şi/sau directorul adjunct;
 3. c) 1-coordonator judeţean: profesor  de chimie din Centrului Judeţean de Concurs, cu rezultate deosebite în activitatea profesională;
 4. d) 1-secretar: informatician sau profesor din Centrului Judeţean de Concurs, având competenţe de operare pe calculator;
 5. e) membri:

-profesori asistenţi (profesori de chimie sau alte specialităţi) proporţional cu numărul elevilor participanţi.

-profesori evaluatori (profesorul care are elevi înscrişi în Concurs, va pregăti, va însoţi elevii la  concurs şi va participa la evaluarea lucrărilor).

În judeţul Bihor, vor exista 3 comisii:

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa judeţeană,

-1 Comisie de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană şi

-1 Comisie  pentru elaborarea/ traducerea subiectelor

Comisia de organizare, desfăşurare şi evaluare pentru etapa INTERJUDEŢEANĂ va avea următoarea  componenţă:

Preşedinte concurs:

-Inspector Şcolar General al I.S.J. Bihor: prof. Novac-Iuhas Alin Florin

Vicepreşedinte concurs:

-inspector de specialitate I.S.J. Bihor : prof. Torjoc Silviu

-director Colegiul Naţional„Iosif  Vulcan” Oradea: prof. Martin Simona

Coordonator interjudeţean:

-prof. Crăciun Rodica- Iniţiator concurs – Colegiul Naţional„Iosif  Vulcan” Oradea

Membri  în comisia de organizare interjudeţeană:

Membri  în comisia de evaluare interjudeţeană:

Comisia  pentru elaborarea/traducerea subiectelor va fi formată din profesori cu experienţă, care nu au elevi sau rude în concurs. Identitatea lor nu va fi dezvăluită, până în ziua concursului.

Unităţile de învăţământ, Centrele Judeţene de Concurs, în care se va desfăşura etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti vor fi stabilite în baza acceptării realizării unui acord de parteneriat, încheiat cu Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea, cu  acordul Inspectoratului  Şcolar din judeţul respectiv.

În judeţul Bihor, etapa judeţeană va avea loc la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea.

Elevii vor avea la dispoziţie, pentru rezolvarea subiectelor, 2 ore, din momentul în care au primit subiectele de concurs.

La Concursul  Interjudeţean de Chimie „NOI ŞI CHIMIA?!”, accesul elevilor în sala de concurs  se va face începând de la  ora 11:30 până la ora 11:50.

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu  orice fel de materiale informative:   manuale,  culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs,  cu telefoane mobile.

Elevii vor avea la dispoziţie Anexe cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor, puse la dispoziţia lor de către Comisia de organizare din CJC. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

În timpul concursului,  membrii echipei pot colabora şi vor prezenta un singur răspuns, redactat pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat şi ciornele le vor primi  împreună cu Anexele cu Sistemul Periodic şi Caracteristicile atomilor.

Elevii vor folosi o filă nouă pentru fiecare subiect, pot redacta faţă/verso, cu pix cu culoare albastră.

Lucrările  se secretizează.

Coordonatorul judeţean se asigură că fiecare echipă a primit toate materialele necesare, a înţeles modalitatea de redactare a răspunsului înainte de distribuirea plicului cu subiecte. După epuizarea timpului elevii predau lucrarea şi toate materialele primite, folosite sau nu.

La faza judeţeană lucrările se vor corecta în Centrul Judeţean de Concurs. Corectarea lucrărilor se va realiza, pe subiecte, de către 2 profesori evaluatori imediat după preluarea lucrărilor. Evaluarea lucrărilor se va înregistra prin completarea borderourilor de notare.

Profesorul coordonator judeţean, primeşte borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media celor două punctaje acordate  pentru subiectul  respectiv, iar media va fi şi punctajul final acordat echipei  respective,  pentru subiectul respectiv.

Coordonatorul judeţean adună borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, pentru subiectul respectiv. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul  acordat subiectului, conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai  mare  de  5%  la  evaluarea  subiectului  respectiv, coordonatorul judeţean mediază între cei doi evaluatori. Dacă diferenţa se menţine, coordonatorul judeţean va reevalua subiectul împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de coordonator şi cel al profesorului  care  a  evaluat  cu  cel mai  apropiat  punctaj  de  cel  al coordonatorului.

Punctajul total al lucrării fiecărei echipe se va calcula prin însumarea mediilor punctajelor obţinute la fiecare  subiect din proba de concurs.

Lucrările vor fi corectate în conformitate cu baremele stabilite de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor şi baremelor şi verificate de comisia de evaluare. Toţi profesorii coordonatori ai echipajelor, prezenţi  la concurs,  vor face parte din comisia de evaluare. După corectare, lucrările se deschid şi se întocmeşte clasamentul judeţean.

Pentru transparenţă şi pentru o ierarhizare reală a valorilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiţi de el, înainte de a se face clasamentul judeţean.

Până la ora 18, se transmite în format electronic clasamentul judeţean echipei de proiect din Oradea. Lucrările  vor fi trimise (prin curier) echipei de proiect de la Colegiul Naţional„Iosif Vulcan” Oradea, în ziua concursului.

La etapa interjudeţeană a concursului, pentru realizarea clasamentului interjudeţean se vor recorecta lucrările,  în Oradea,  după aceleaşi principii de evaluare, de către profesorii membri în comisia de evaluare interjudeţeană, iar medierea eventualelor diferenţe de punctaj o va realiza coordonatorul interjudeţean.

După corectarea lucrărilor se vor valida rezultatele judeţene şi  se va realiza clasamentul interjudeţean al probei teoretice, în baza căruia se vor emite diplomele judeţene.

Profesorii şi elevii, vor avea la dispoziţie subiectele şi baremele de evaluare şi notare (vor fi postate pe site-ul concursului) şi pot verifica împreună modul în care au rezolvat subiectele, pentru a conştientiza unde trebuie îmbunătăţită pregătirea pentru a avea rezultate mai bune la concursurile următoare.

 1.          Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

După corectarea lucrărilor, profesorii îndrumători vor verifica corectitudinea evaluării lucrărilor echipei de elevi pregătiţi de ei. În cazul în care  constată că unele subiecte nu au fost evaluate conform baremului, profesorii îndrumători vor sesiza Coordonatorul judeţean de concurs, care va verifica evaluarea lucrării, împreună cu profesorii care au evaluat, în prezenţa profesorului îndrumător. Punctajul acordat lucrării este cel obţinut în urma acestei evaluări.

 

 1.       Clasamentul final şi premiile

Pentru etapa judeţeană a Concursului se acordă Premiile I, II, III  şi Menţiuni.

Se acordă:

Premiul I – elevilor din echipajele care au acumulat 90-100 puncte;

Premiul II – elevilor din echipajele care au acumulat 80-89 puncte;

Premiul III – elevilor din echipajele care au acumulat 70-79 puncte;

Menţiune – elevilor participanţi până la limita 10% din participanţi, cu condiţia de a acumula cel puţin  50 puncte.

Pentru  etapa interjudeţeană  a concursului se va realizează un  clasament  interjudeţean în funcţie de rezultatele obţinute la etapa judeţeană- proba teoretică

Pentru cele15 echipaje conform clasamentului interjudeţean realizat, care au obţinut minim 80 puncte, vor participa la   etapa interjudeţeană – proba experimentală.

Clasamentul final se va realiza ca media aritmetică a celor două probe, teoretice şi practice.

La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III şi 1 Menţiune echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

La punctaje egale se acordă acelaşi premiu.

Fiecare elev va primi diplomă de participare şi/sau vor  fi premiaţi în funcţie de rezultatele obţinute.

Rezultatele concursului vor fi promovate prin site-ul şcolii noastre: www.cnivor.ro, site-ul Concursului: www.noisichimia.concurschimie.ro, site-ul ISJ Bihor: www.isjbihor.ro şi prin revista “Noi şi Chimia?!”

Lista cu elevii participanţi la concurs şi rezultatele lor vor fi transmise inspectorului şcolar de specialitate  din judeţele participante.

Diplomele se vor trimite prin curier/se vor posta pe site.

 

VII.     Dispoziţii finale

Profesorii care participă la buna desfăşurare a concursului în toate etapele lui sunt profesori voluntari, care pun la dispoziţia evenimentului timpul, corectitudinea, priceperea  şi dăruirea lor astfel încât numărul elevilor atraşi de chimie să fie cât mai mare.

 

 

Coordonator concurs,

                                                                                               Crăciun Rodica

 

 

Anexa Nr.1    TEMATICA CONCURSULUI-„Noi şi chimia!?”

 

 

CONŢINUTURI

 

Pentru clasa a VII-a,

Corp. Substanţă. Amestec

Momente în evoluţia chimiei ca ştiinţă.

Fenomene fizice şi fenomene chimice.

Amestecuri omogene şi eterogene.

Separarea substanţelor din amestecuri.

Purificarea substanţelor prin procedee fizice: distilare, extracţie, sublimare. Soluţii.

Concentraţia în procente de masă.

Structura substanţelor. Sistemul periodic

Atom.

Nucleu atomic.

Număr atomic.

Număr de masă.

Element chimic.

Simbol chimic.

Masă atomică.

Învelişul de electroni.

Structura învelişului de electroni.

Sistemul periodic.

Valenţa.

Molecule.

Formule chimice.

Masa moleculară.

Reacţii chimice. Legea conservării masei. Calcule chimice

Legea conservării masei substanţelor.

Ecuaţii chimice.

Tipuri de reacţii chimice: Reacţii de combinare, de descompunere, de înlocuire şi de schimb

Reacţii lente, rapide, exoterme, endoterme.